Salaris per 1-07-2018 – CAO Sociaal Werk

De salarisschalen behorend bij de Cao Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2018 zijn hieronder opgenomen (Bedragen in euro’s per maand bij een voltijds dienstverband van 36 uur per week).

Salarissen CAO Sociaal Werk per 1 juli 2018 – schaal 1 tot en met 4

1234
Start €   1.675 €   1.715 €   1.757 €   1.885
0 €   1.713 €   1.754 €   1.797 €   1.926
1 €   1.754 €   1.797 €   1.841 €   1.974
2 €   1.797 €   1.841 €   1.884 €   2.023
3 €   1.841 €   1.884 €   1.926 €   2.071
4 €   1.884 €   1.926 €   1.974 €   2.122
5 €   1.926 €   1.974 €   2.023 €   2.193
6 €   1.974 €   2.023 €   2.071 €   2.254
7 €   2.023 €   2.071 €   2.122 €   2.327
8 €   2.071 €   2.122 €   2.193 €   2.392
9 €   2.122 €   2.193 €   2.254 €   2.464
10 €   2.254 €   2.327 €   2.527
11 €   2.392 €   2.592
12
13
u1 €   2.193 €   2.327 €   2.464 €   2.643
u2 €   2.254 €   2.392 €   2.527 €   2.701
a €   2.193 €   2.327 €   2.464 €   2.643
b €   2.254 €   2.392 €   2.527 €   2.701
c €   2.327 €   2.464 €   2.592 €   2.754
d €   2.392 €   2.527 €   2.643 €   2.858
e €   2.464 €   2.592 €   2.701 €   2.926

Salarissen CAO Sociaal Werk per 1 juli 2018 – schaal 5 tot en met 8

5678
Start €   1.933 €   2.149 €   2.346 €   2.544
0 €   1.974 €   2.193 €   2.392 €   2.592
1 €   2.023 €   2.254 €   2.464 €   2.643
2 €   2.071 €   2.327 €   2.527 €   2.701
3 €   2.122 €   2.392 €   2.592 €   2.754
4 €   2.193 €   2.464 €   2.643 €   2.858
5 €   2.254 €   2.527 €   2.701 €   2.926
6 €   2.327 €   2.592 €   2.754 €   2.999
7 €   2.392 €   2.643 €   2.858 €   3.076
8 €   2.464 €   2.701 €   2.926 €   3.140
9 €   2.527 €   2.754 €   2.999 €   3.210
10 €   2.592 €   2.858 €   3.076 €   3.277
11 €   2.643 €   2.926 €   3.140 €   3.389
12 €   2.701 €   2.999 €   3.210 €   3.506
13 €   2.754 €   3.076 €   3.277 €   3.624
u1 €   2.858 €   3.140 €   3.389 €   3.742
u2 €   2.926 €   3.210 €   3.506 €   3.863
a €   2.858 €   3.140 €   3.389 €   3.742
b €   2.926 €   3.210 €   3.506 €   3.863
c €   2.999 €   3.277 €   3.624 €   3.988
d €   3.076 €   3.389 €   3.742 €   4.127
e €   3.140 €   3.506 €   3.863 €   4.274

Salarissen CAO Sociaal Werk per 1 juli 2018 – schaal 9 tot en met 12

9101112
Start €   2.705 €   2.947 €   3.156 €   3.450
0 €   2.754 €   2.999 €   3.210 €   3.506
1 €   2.858 €   3.076 €   3.277 €   3.624
2 €   2.926 €   3.140 €   3.389 €   3.742
3 €   2.999 €   3.210 €   3.506 €   3.863
4 €   3.076 €   3.277 €   3.624 €   3.988
5 €   3.140 €   3.389 €   3.742 €   4.127
6 €   3.210 €   3.506 €   3.863 €   4.274
7 €   3.277 €   3.624 €   3.988 €   4.420
8 €   3.389 €   3.742 €   4.127 €   4.578
9 €   3.506 €   3.863 €   4.274 €   4.735
10 €   3.624 €   3.988 €   4.420 €   4.902
11 €   3.742 €   4.127 €   4.578 €   5.078
12 €   3.863 €   4.274 €   4.735 €   5.256
13 €   3.988 €   4.420 €   4.902 €   5.441
u1 €   4.127 €   4.578 €   5.078 €   5.643
u2 €   4.274 €   4.735 €   5.256 €   5.849
a €   4.127 €   4.578 €   5.078 €   5.643
b €   4.274 €   4.735 €   5.256 €   5.849
c €   4.420 €   4.902 €   5.441 €   6.065
d €   4.578 €   5.078 €   5.643 €   6.394
e €   4.735 €   5.256 €   5.849 €   6.738

Salarissen CAO Sociaal Werk per 1 juli 2018 – schaal 13 tot en met 15

131415
Start €   3.804 €   4.065 €   4.354
0 €   3.863 €   4.127 €   4.420
1 €   3.988 €   4.274 €   4.578
2 €   4.127 €   4.420 €   4.735
3 €   4.274 €   4.578 €   4.902
4 €   4.420 €   4.735 €   5.078
5 €   4.578 €   4.902 €   5.256
6 €   4.735 €   5.078 €   5.441
7 €   4.902 €   5.256 €   5.643
8 €   5.078 €   5.441 €   5.849
9 €   5.256 €   5.643 €   6.065
10 €   5.441 €   5.849 €   6.394
11 €   5.643 €   6.065 €   6.738
12 €   5.849 €   6.394 €   7.099
13 €   6.065 €   6.738 €   7.482
u1 €   6.394 €   7.099 €   7.883
u2 €   6.738 €   7.482 €   8.307
a €   6.394 €   7.099 €   7.883
b €   6.738 €   7.482 €   8.307
c €   7.099 €   7.883 €   8.756
d €   7.482 €   8.307 €   9.227
e €   7.883 €   8.756 €   9.724

#

Duidelijke informatie over de Kinderopvang