Salaris per 1-09-2019 – CAO Sociaal Werk

De salarisschalen behorend bij de Cao Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 september 2019 zijn hieronder opgenomen (Bedragen in euro’s per maand bij een voltijds dienstverband van 36 uur per week).

Salarissen CAO Sociaal Werk per 1 september 2019 – schaal 1 tot en met 4

1234
Start €   1.729 €   1.771 €   1.814 €   1.946
0 €   1.769 €   1.811 €   1.855 €   1.989
1 €   1.811 €   1.855 €   1.901 €   2.038
2 €   1.855 €   1.901 €   1.945 €   2.089
3 €   1.901 €   1.945 €   1.989 €   2.138
4 €   1.945 €   1.989 €   2.038 €   2.191
5 €   1.989 €   2.038 €   2.089 €   2.264
6 €   2.038 €   2.089 €   2.138 €   2.327
7 €   2.089 €   2.138 €   2.191 €   2.403
8 €   2.138 €   2.191 €   2.264 €   2.470
9 €   2.191 €   2.264 €   2.327 €   2.544
10 €   2.327 €   2.403 €   2.609
11 €   2.470 €   2.676
12
13
u1 €   2.264 €   2.403 €   2.544 €   2.729
u2 €   2.327 €   2.470 €   2.609 €   2.789
a €   2.264 €   2.403 €   2.544 €   2.729
b €   2.327 €   2.470 €   2.609 €   2.789
c €   2.403 €   2.544 €   2.676 €   2.844
d €   2.470 €   2.609 €   2.729 €   2.951
e €   2.544 €   2.676 €   2.789 €   3.021

Salarissen CAO Sociaal Werk per 1 september 2019 – schaal 5 tot en met 8

5678
Start €   1.996 €   2.219 €   2.422 €   2.627
0 €   2.038 €   2.264 €   2.470 €   2.676
1 €   2.089 €   2.327 €   2.544 €   2.729
2 €   2.138 €   2.403 €   2.609 €   2.789
3 €   2.191 €   2.470 €   2.676 €   2.844
4 €   2.264 €   2.544 €   2.729 €   2.951
5 €   2.327 €   2.609 €   2.789 €   3.021
6 €   2.403 €   2.676 €   2.844 €   3.096
7 €   2.470 €   2.729 €   2.951 €   3.176
8 €   2.544 €   2.789 €   3.021 €   3.242
9 €   2.609 €   2.844 €   3.096 €   3.314
10 €   2.676 €   2.951 €   3.176 €   3.384
11 €   2.729 €   3.021 €   3.242 €   3.499
12 €   2.789 €   3.096 €   3.314 €   3.620
13 €   2.844 €   3.176 €   3.384 €   3.742
u1 €   2.951 €   3.242 €   3.499 €   3.864
u2 €   3.021 €   3.314 €   3.620 €   3.989
a €   2.951 €   3.242 €   3.499 €   3.864
b €   3.021 €   3.314 €   3.620 €   3.989
c €   3.096 €   3.384 €   3.742 €   4.118
d €   3.176 €   3.499 €   3.864 €   4.261
e €   3.242 €   3.620 €   3.989 €   4.413

Salarissen CAO Sociaal Werk per 1 september 2019 – schaal 9 tot en met 12

9101112
Start €   2.793 €   3.043 €   3.259 €   3.562
0 €   2.844 €   3.096 €   3.314 €   3.620
1 €   2.951 €   3.176 €   3.384 €   3.742
2 €   3.021 €   3.242 €   3.499 €   3.864
3 €   3.096 €   3.314 €   3.620 €   3.989
4 €   3.176 €   3.384 €   3.742 €   4.118
5 €   3.242 €   3.499 €   3.864 €   4.261
6 €   3.314 €   3.620 €   3.989 €   4.413
7 €   3.384 €   3.742 €   4.118 €   4.564
8 €   3.499 €   3.864 €   4.261 €   4.727
9 €   3.620 €   3.989 €   4.413 €   4.889
10 €   3.742 €   4.118 €   4.564 €   5.061
11 €   3.864 €   4.261 €   4.727 €   5.243
12 €   3.989 €   4.413 €   4.889 €   5.427
13 €   4.118 €   4.564 €   5.061 €   5.618
u1 €   4.261 €   4.727 €   5.243 €   5.826
u2 €   4.413 €   4.889 €   5.427 €   6.039
a €   4.261 €   4.727 €   5.243 €   5.826
b €   4.413 €   4.889 €   5.427 €   6.039
c €   4.564 €   5.061 €   5.618 €   6.262
d €   4.727 €   5.243 €   5.826 €   6.602
e €   4.889 €   5.427 €   6.039 €   6.957

Salarissen CAO Sociaal Werk per 1 september 2019 – schaal 13 tot en met 15

131415
Start €   3.928 €   4.197 €   4.496
0 €   3.989 €   4.261 €   4.564
1 €   4.118 €   4.413 €   4.727
2 €   4.261 €   4.564 €   4.889
3 €   4.413 €   4.727 €   5.061
4 €   4.564 €   4.889 €   5.243
5 €   4.727 €   5.061 €   5.427
6 €   4.889 €   5.243 €   5.618
7 €   5.061 €   5.427 €   5.826
8 €   5.243 €   5.618 €   6.039
9 €   5.427 €   5.826 €   6.262
10 €   5.618 €   6.039 €   6.602
11 €   5.826 €   6.262 €   6.957
12 €   6.039 €   6.602 €   7.330
13 €   6.262 €   6.957 €   7.725
u1 €   6.602 €   7.330 €   8.139
u2 €   6.957 €   7.725 €   8.577
a €   6.602 €   7.330 €   8.139
b €   6.957 €   7.725 €   8.577
c €   7.330 €   8.139 €   9.041
d €   7.725 €   8.577 €   9.527
e €   8.139 €   9.041 € 10.040

#

Duidelijke informatie over de Kinderopvang