Brief van BVOK aan minister Koolmees inzake de CAO Kinderopvang 2020-2021

Geachte collega/bestuurder,

Inleiding
Aangehecht treft u de brief van de BVOK aan minister Koolmees. De BVOK acht zich verplicht deze brief met u te delen.
Leest u deze mail s.v.p. zorgvuldig, de vooruitzichten in het dossier ‘cao’ zijn weinig hoopvol, zo zijn de leden van BK en BMK reeds door hun lidmaatschap gehouden om uitvoering te geven aan de nieuwe cao. Voor niet-leden geldt de cao pas nadat de minister deze algemeen verbindend verklaard heeft.

Standpunt BVOK inzake cao’s in het algemeen
Ook de BVOK vindt het belangrijk dat de kinderopvangsector een aantrekkelijke sector is en blijft om in te werken. Daarbij hoort een goed en gebalanceerd arbeidsvoorwaardenpakket. Geen discussie.
Daar gaat het nu echter niet om. De sector verkeert in overlevingsmodus. De vraag is niet wat de sector aan extra’s kan bieden aan haar medewerkers, maar hoeveel banen (en kinderopvangbedrijven) er (uiteindelijk) behouden kunnen blijven. Het gaat hierbij niet alleen om de sector, het gaat om het maatschappelijk belang.

Geen loonruimte
Reeds op 24 januari 2020 heeft de BVOK gepubliceerd dat er vanwege de productiviteit verlagende implicaties van de Wet IKK (goedgekeurd door BK en BMK) in combinatie met de geringe indexatie (1.89%), geen loonruimte is.
M.a.w. loonsverhoging gaat ten koste van de marge, dan wel de toegankelijkheid van de kinderopvang. Ook hier speelt het maatschappelijk belang. Voor de goede orde, deze publicatie dateert van vóór de Corona-crisis.

Bron: https://www.bvok.nl/beschikbare-loonruimte-sociale-partners-moeten-gezamenlijk-in-gesprek-met-politiek/

Verklaar de cao niet algemeen verbindend
Vervolgens heeft de BVOK de minister opgeroepen, via de publicatie van 22 maart 2020, om de cao kinderopvang niet algemeen verbindend te verklaren, op basis van voornoemde argumentatie. De BVOK kan niet verhinderen dat BK en BMK een principe akkoord met de vakbonden ondertekenen. Het lidmaatschap is vrijwillig, iedere kinderopvangorganisatie draagt hierin haar eigen verantwoordelijkheid.
De BVOK tracht de kinderopvang bedrijven die geen lid zijn van BK en BMK in financieel veilig(er) vaarwater te houden.

Bron: https://www.bvok.nl/de-bvok-doet-beroep-op-minister-inzake-cao-en-wet-ikk/

Inmiddels heeft de BVOK vele vragen gekregen over het cao akkoord, en dan met name: ‘of er nog iets aan gedaan kan worden’…

Voor de duidelijkheid: WIE is WIE ?
Inmiddels is bekend dat de BVOK door het bestuur van de BK en BMK steevast wordt afgedaan als ‘eendagsvlieg’.
Het is juist andersom, het bestuur van de BVOK is de (enige) constante factor in dit geheel. De bestuurders van de BVOK zijn al meer dan 20 jaar als directeur/eigenaar actief in de kinderopvangsector. Wij kennen de bedrijfseconomische dynamiek van deze sector uit jarenlange ervaring.
Zo heeft het bestuur van de BVOK de gevolgen van stijgende loonkosten in combinatie met dalende omzet aan den lijve ondervonden. Tijdens de crisisjaren 2011-2014 bleven de lonen in de kinderopvangsector gewoon doorstijgen vanwege de cao 2012-2014, die er ook toen door de BK, ondanks protesten, doorheen gedrukt is. De BVOK probeert nu uit alle macht om de sector hiervoor zoveel mogelijk te behoeden.
 
Waar staan we nu, en wat kunnen we nu nog doen?

Waar staan we nu?

 1. De kinderopvangsector is financieel niet op orde
  De kinderopvangsector staat er financieel slecht voor, 30% slechter dan de rest van het mkb. 30% van de kinderopvangbedrijven verkeert in liquiditeitsnood (Bron: Sectorrapport Waarborgfonds Kinderopvang);
 2. Consequenties Corona voor de kinderopvangsector
  Bezettingsgraden (en omzetten) dalen in rap tempo vanwege ouders die hun baan verliezen.

  ‘… Een golf van faillissementen, kaalgeslagen binnensteden en meer dan een miljoen extra werklozen. En dat allemaal nog voor de aanstaande zomer voorbij is. (…) Dat het tij keert, staat vast. Het Centraal Planbureau rekent in het meest rooskleurige scenario op een krimp van 1,2% in 2020 als gevolg van alle corona maatregelen. (Het Financieele Dagblad, 20 april 2020).In het slechtste geval daalt de economische bedrijvigheid met 7,7%…’

  Bron: https://fd.nl/ondernemen/1340544/curatoren-voorzien-een-golf-van-faillissementen-als-extra-steun-uitblijft

 3. Afbouw personeelsbestand
  Hoe het ook zij. De BVOK constateert onder haar leden een omzetdaling van 10-15 %. De BVOK hoopt dat het omzetverlies in 2020 beperkt kan blijven tot 20%, maar dit is allerminst zeker. In geval de omzetdaling tot 20% beperkt mocht blijft, dan verliezen 16.000 pedagogisch medewerkers voor het einde van dit jaar hun baan. (20% van 80.000 medewerkers).

  Derhalve, de kinderopvangsector dient zich voor te bereiden op personeelsreductie. Dit is natuurlijk niet het moment voor éénmalige uitkeringen, structurele salarisverhoging en de invoering van een vaste eindejaarsuitkering.

Wat kunnen we nog doen ?
De BVOK richt zich tot minister Koolmees.
Minister Koolmees onderkent dat er sprake is van een nieuwe realiteit.
‘…In zes tot acht weken is de wereld compleet anders eruit komen te zien. Dat is gewoon de nieuwe realiteit…’
en
‘…De arbeidsmarkt ziet er niet goed uit…’
en
‘…En die onzekerheid vertaalt zich in een standstill in de cao-onderhandelingen…’
(minister Wouter Koolmees, 1 mei 2020)

Bron: https://nieuws.nl/algemeen/20200501/koolmees-over-gestokt-cao-overleg-behoud-banen-belangrijkste/

Het beleid van de minister is gericht op het behoud van banen/ bedrijven. En de minister begrijpt dat cao onderhandelingen worden afgebroken vanwege de onzekere situatie.
De vraag die dit oproept is: ‘Dient een cao akkoord, dat dateert van vóór de Corona-crisis, desondanks, tijdens de Corona-crisis algemeen verbindend verklaard te worden, waardoor ook alle Nederlandse kinderopvangorganisaties die niet aangesloten zijn bij BK/BMK hiervan de dupe worden?’
De BVOK verkiest het om de reactie van de minister af te wachten.

Tot slot
Het was natuurlijk het allerbeste geweest indien de sociale partners (BK, BMK, FNV en CNV) uit zichzelf het akkoord zouden hebben opengebroken/opgeschort. Een dergelijke maatregel hebben de sociale partners zelf in de media verkondigd.

Bron: https://fd.nl/economie-politiek/1340140/bonden-minder-loon-om-bedrijf-in-nood-te-redden

Omdat de bestuurders van de BVOK voor eigen rekening en risico werken, zal de insteek bij voorliggende vraagstukken veelal pragmatischer en zakelijker zijn. En dat is hard nodig. Het gaat (financieel) helemaal niet goed met onze sector.
Wat we gemerkt hebben bij de invoering van de Wet IKK en ook nu weer met het akkoord voor de cao, het is gemakkelijk om zoete broodjes te bakken met de vakbonden en de politiek, indien het niet om je eigen geld/onderneming gaat.

Staat u een meer pragmatische en zakelijke benadering van de kinderopvangsector voor, wordt dan lid van de BVOK.

Hartelijke groet,
Het bestuur van de BVOK

 

De BVOK is opgericht door ondernemers in de kinderopvangsector. Ofschoon versnippering van belangenorganisaties niet bijdraagt aan een eensgezinde krachtige sectorvertegenwoordiging, was de versnippering reeds een feit voordat de BVOK werd opgericht. Gastouders en maatschappelijke organisaties hadden zich immers reeds separaat verenigd. Deze versnippering ligt ook voor de hand omdat op meerdere terreinen (zoals: kwaliteitsbeleid, CAO, wet- en regelgeving) de belangen volstrekt niet gelijk zijn.