Er zijn veel vragen over kinderopvang en het coronavirus. Hieronder een vraag en antwoord van de Rijksoverheid (bijgewerkt op 12 maart 2020).

Zie ook : Het belang van kinderopvang en corona.

Ik werk op een school, universiteit of kinderopvang. Wat kan ik doen om besmetting te voorkomen bij kinderen en mezelf?

Neem de gebruikelijke maatregelen om overdracht van griep en verkoudheid te voorkomen:

 • Zorg dat de kinderen en uzelf regelmatig de handen wassen met water en zeep en afdrogen met een papieren handdoek.
 • Leer kinderen dat ze hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes als u moet hoesten of niezen. En gooi ze direct weg.
 • Geen handen schudden.

Voor pedagogisch medewerkers, docenten, gastouders en kinderen die last hebben van milde gezondheidsklachten, geldt dat zij moeten thuisblijven. Milde gezondheidsklachten zijn:

 • Niezen
 • Keelpijn
 • Loopneus
 • Licht hoesten
 • Verhoging tot 38 graden

Verergeren de klachten, neem dan telefonisch contact op met uw huisarts.

Wat als er docenten ziek zijn en er geen vervanging mogelijk is?

In dat geval geldt het reguliere beleid. Hierbij maakt de school of onderwijsinstelling zelf de afweging of er lessen uitvallen en groepen thuis moeten blijven. Volg hiervoor de actuele informatie van uw school of onderwijsinstelling.

Hoe herken ik of mijn kind / het kind in mijn klas besmet is?

Typische klachten voor het nieuwe coronavirus zijn koorts met daarbij luchtwegklachten zoals hoesten, kortademigheid en longontsteking. Het zijn klachten die erg lijken op die van een griep.

Waar kan ik als school, universiteit of kinderopvangorganisatie terecht voor actuele informatie?

U kunt actuele informatie vinden op de website van het RIVM. Met vragen kunt u ook terecht bij uw regionale GGD.  Het landelijke beleid is dat scholen uit het primair en voortgezet onderwijs en mbo open blijven. Het advies voor hogescholen en universiteiten is om geen onderwijs te organiseren op de instelling, maar ervoor te zorgen dat er onderwijs op afstand mogelijk is. Wel kan de lokale GGD in overleg met de lokale autoriteiten adviseren om een school/onderwijsinstelling – of een deel daarvan – te sluiten. Zonder advies van de GGD of besluit van de burgemeester moeten scholen/onderwijsinstellingen (op grond van de bekostigingsvoorwaarden) onderwijs verzorgen. 

Moeten studenten die in het buitenland studeren of stage lopen terugkeren naar Nederland?

Het is afhankelijk van de plaats waar de student zit. Studenten die zich in besmette gebieden bevinden, moeten de lokale maatregelen volgen. Het kan zijn dat deze studenten niet mogen reizen. Is dat niet het geval, dan is de afweging om terug te keren door studenten zelf te maken, eventueel in afstemming met de onderwijsinstelling. Preventief testen als u terugkeert uit een besmettingsgebied geeft overigens geen zekerheid. Mocht iemand besmet zijn met het virus, dan is er de eerste dagen nog onvoldoende virus in het lichaam. Daarom wordt er pas getest op aanwezigheid van het virus als iemand klachten heeft.

Waar kunnen Nederlandse studenten in het buitenland terecht als ze hulp nodig hebben?

Nederlandse studenten in het buitenland kunnen allereerst contact opnemen met de eigen reisverzekeraar. Eventueel is ook de ambassade 24/7 telefonisch bereikbaar via +31 247 247 247. Buitenlandse Zaken is ook via WhatsApp te bereiken op het nummer +31 682 387 796 of via Twitter op @24/7BZ.

Mogen studenten uit besmette gebieden studeren of stage lopen in Nederland?

Studenten in besmette gebieden moeten de lokale maatregelen volgen. Er kan sprake zijn van een verbod om te reizen. Verder is het een afweging die onderwijsinstellingen of werkgevers zelf moeten maken in samenspraak met de instantie ter plekke. Per situatie moet dat bekeken worden. De medische situatie en veiligheid ter plekke spelen hierbij een rol. Neem eventueel contact op met uw regionale GGD. Mochten studenten of stagiairs naar Nederland afreizen, dan is goede voorlichting belangrijk (zie www.rivm.nl/covid19). Preventief testen van studenten uit een besmettingsgebied geeft overigens geen zekerheid. Mocht iemand besmet zijn met het virus, dan is er de eerste dagen nog onvoldoende virus in het lichaam. Daarom wordt er pas getest op aanwezigheid van het virus als iemand klachten heeft.

Hoe gaat de toezichthouder Kinderopvang om met mogelijk een tekort aan personeel in Noord-Brabant?

Gedurende de tijd dat de maatregel van het RIVM voor Noord-Brabant van kracht is, zal de toezichthouder in dat gebied rekening houden met de situatie. Bij een eventuele overschrijding van de BKR, groepsgrootte, bij gebrek aan vaste gezichten en bij samenvoeging van groepen door overmacht, zal de toezichthouder een oordeel vellen of sprake is van een overtreding en daarbij meewegen dat de veiligheid en het belang van kinderen niet evident mag worden geschaad.

Moet ik als school, universiteit of kinderopvangorganisatie maatregelen nemen? Zo ja, welke?

Neem maatregelen om overdracht van griep en verkoudheid te voorkomen:

 • Geef elkaar geen handen.
 • Zorg dat de kinderen en uzelf regelmatig de handen te wassen met water en zeep en afdrogen met een papieren handdoek.
 • Leer kinderen dat ze hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes als u moet hoesten of niezen. En gooi ze direct weg.

Kinderen die last hebben van milde gezondheidsklachten moeten thuisblijven. Milde gezondheidsklachten zijn:

 • Niezen
 • Keelpijn
 • Loopneus
 • Licht hoesten
 • Verhoging tot 38 graden

Verergeren de klachten, neem dan telefonisch contact op met uw huisarts.

Wat gebeurt er als er niet aan de beroepskracht-kindratio (BKR) kan worden voldaan?

Het ministerie SZW heeft verzocht aan de toezichthouder om coulance te betrachten in Noord-Brabant zolang het advies van de RIVM geldt in Noord-Brabant. Het is aan de toezichthouder om de situatie ter plaatse te beoordelen.

Mijn kind gaat naar een school, universiteit, kinderdagverblijf, gastouder. Moet ik thuis maatregelen nemen?

Is uw kind niet ziek, neem dan de volgende maatregelen om overdracht van griep en verkoudheid te voorkomen:

 • Geef elkaar geen handen.
 • Zorg dat de kinderen en uzelf regelmatig de handen wassen met water en zeep en afdrogen met een papieren handdoek.
 • Leer kinderen dat ze hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes als u moet hoesten of niezen. En gooi ze direct weg

Kinderen die last hebben van milde gezondheidsklachten moeten thuisblijven. Milde gezondheidsklachten zijn:

 • Niezen
 • Keelpijn
 • Loopneus
 • Licht hoesten
 • Verhoging tot 38 graden

Verergeren de klachten, neem dan telefonisch contact op met uw huisarts.

Moeten kinderopvang en scholen uit het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo sluiten?

Er is op dit moment geen aanleiding om de kinderopvang en scholen uit het primair en voortgezet onderwijs en mbo te sluiten. Het besmettingsgevaar bij en door kinderen is klein. Daarnaast is het om maatschappelijke ontwrichting te voorkomen belangrijk dat kinderopvang en scholen uit het po, vo en mbo open blijven. Hierdoor kunnen ouders naar het werk gaan. Als er door ziekte onvoldoende leraren beschikbaar zijn om onderwijs te geven, is de oproep aan scholen om kinderen in de beschermde omgeving van de school een passend programma te bieden. Daarbij kunnen docenten, vrijwilligers en ouders samen een rol spelen.  

Waarom blijven kinderopvang en scholen uit het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo open?

Het besmettingsgevaar bij kinderen is klein. Daarnaast is het om maatschappelijke ontwrichting te voorkomen belangrijk dat scholen uit het po, vo en mbo open blijven. Hierdoor kunnen ouders naar het werk gaan. Voor leerlingen en leraren die zich niet goed voelen, is de oproep om bij verkoudheid, hoesten of koorts (vanaf 38 graden) thuis te blijven. 

Er komen ook volwassenen in de school, denk aan leraren en ouders.

Er is op dit moment geen reden om lessen niet door te laten gaan tenzij een leraar zelf klachten heeft. Wel kan de lokale GGD kan in overleg met de lokale autoriteiten adviseren om een school/onderwijsinstelling – of een deel daarvan – te sluiten. Zonder advies van de GGD of besluit van de burgemeester moeten scholen/onderwijsinstellingen (op grond van de bekostigingsvoorwaarden) onderwijs verzorgen. Oproep aan ouders om goed te luisteren naar de aangepaste richtlijnen die scholen zelf meegeven op basis van GGD en RIVM advies.

Waarom sluiten scholen in andere landen wel en bij ons niet?

We volgen de ontwikkelingen in de landen om ons heen op de voet en begrijpen de zorgen. In Nederland is de afweging gemaakt tussen enerzijds het lage risico op besmetting bij kinderen en anderzijds de maatschappelijke ontwrichting, die sluiting van scholen met zich mee zou brengen. Er is op dit moment geen aanleiding om de scholen uit het primair en voortgezet onderwijs en mbo te sluiten. Het besmettingsgevaar bij en door kinderen is klein. Daarnaast is het om maatschappelijke ontwrichting te voorkomen belangrijk dat scholen uit het po, vo en mbo open blijven. Hierdoor kunnen ouders naar het werk gaan. 

Moeten hogescholen en universiteiten sluiten?

Voor hogescholen en universiteiten gelden afwijkende maatregelen. Zij krijgen het advies om geen onderwijs te organiseren op de instelling, maar ervoor te zorgen dat de locatie beschikbaar is voor onderzoek en onderwijs op afstand. Dit wordt gedaan omdat het besmettingsgevaar bij deze leeftijdscategorie toeneemt en er veel internationale studenten in Nederland onderwijs volgen.

Mijn kind voelt zich niet lekker. Kan mijn kind naar school of de kinderopvang?

Als uw kind last heeft verkoudheid, hoesten of koorts (vanaf 38 graden), wordt u verzocht uw kind niet naar school te laten gaan en de school hierover te informeren. Zijn de klachten over? Wacht dan nog 24 uur. Daarna kunt u het normale leven weer oppakken en kan uw kind weer naar school of de kinderopvang.

Ik voel mij niet lekker. Kan ik wel naar mijn opleiding?

Als u last heeft van verkoudheid, hoesten of koorts (vanaf 38 graden), wordt u verzocht thuis te blijven. Zijn de klachten over? Wacht dan nog 24 uur. Daarna kunt u het normale leven weer oppakken.

Mag ik mijn kind thuishouden van school?

Als een school/onderwijsinstelling niet is gesloten, geldt de Leerplichtwet. Voor leerlingen met bijzondere gezondheidsrisico’s overlegt u met uw huisarts of GGD. Leerlingen waarvoor een quarantaineadvies geldt zijn vrijgesteld van de leerplicht op grond van de Leerplichtwet (artikel 11 g). Heeft uw kind last van verkoudheid, hoesten of koorts (>38 graden)? Dan is het advies om u uw kind ziek te melden op school.

Evenementen en bijeenkomsten met meer dan 100 deelnemers gaan niet door. Hoe moet ik als school omgaan met grotere groepen in een ruimte?

Om het besmettingsgevaar in te dammen is het advies om grote groepen op te splitsen in kleinere groepen en hygiënemaatrgelen te treffen.

Wat betekenen de maatregelen voor musea en culturele evenementen?

Evenementen en bijeenkomsten in de cultuursector met meer dan 100 deelnemers worden afgelast. Dit geldt ook voor musea.

Bron : Rijksoverheid

Volgt u ons al op Facebook ?

[TheChamp-FB-Comments num_posts=”10″]