Deel deze informatie !

Er zijn verschillende periodes waarin verschillende kwalificatie-eisen gelden, dit komt door de modernisering diplomalijst en o.a. de Wet IKK. Op deze pagina de kwalificatie-eisen die geldt vanaf 1 oktober 2018 Op deze pagina de kwalificatie-eisen die geldt vanaf 1 oktober 2018 (CAO Kinderopvang)). De volledige kwalificatie-eis is hier te vinden. 

Om te werken als pedagogisch medewerker zijn er verschillende varianten.

b) Indien de functie van pedagogisch medewerker alleen wordt uitgeoefend in de BSO/NSO kwalificeren naast de diploma’s/getuigschriften onder a) ook de volgende diploma’s/getuigschriften, indien dit diploma/getuigschrift bij een onderwijsinstelling is behaald met inachtneming van de eisen die de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) of de Wet Hoger en Wetenschappelijk Onderwijs (WHW) aan deze opleiding stelt, of met inachtneming van de eisen die de voormalige Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) en de voormalige Wet op het hoger beroepsonderwijs (WHBO) stelden aan respectievelijk het middelbaar- en hoger beroepsonderwijs::

MBO niveau 3

 • Sport en Bewegen
 • Sport- en bewegingsleider

Test jezelf op www.123test.nl

MBO niveau 4

 • Activiteitenbegeleider (AB)
 • Activiteitenbegeleiding (AB)
 • Agogisch Werk
 • Akte hoofdleidster kleuteronderwijs
 • Akte Kleuterleidster A
 • Akte Kleuterleidster B
 • Allround coördinator-instructeur buitensport
 • Arbeidstherapie (AT)
 • CIOS algemeen sportleider/ster
 • Coördinator buurt, sport en onderwijs
 • Coördinator sport- en bewegingsagogie
 • Coördinator sport, bewegen en gezondheid
 • Coördinator sportinstructie, training en coachingCultureel Werk (CW)
 • Inrichtingswerk (IW)
 • Instructeur mbo
 • Instructeur paardensport en -houderij
 • Kleuterzorg (Federatie van medische kleuterdagverblijven in Nederland
 • Kleuterzorg, medisch kleuterdagverblijf Arnhem
 • Kultureel Werk (KW)
 • Residentieel werk (RW)
 • Sociaal Agogisch II
 • Sociaal-agogisch II (MBO-SA-II) richting (semi)residentiele hulpverlening
 • Sociaal Agogisch II (MBO SAII) afstudeerrichting Kultureel werk
 • Sociaal Cultureel Werk
 • Sociaal-cultureel Werker (SCW)
 • Sociale arbeid (SA, SA II of SA 2)
 • Sport en bewegen
 • Sport- en bewegingscoördinator
 • Sport- en bewegingscoördinator/ Bewegingsagoog
 • Sport- en bewegingscoördinator/ BOS-medewerker
 • Sport- en bewegingscoördinator/ Operationeel sport- en bewegingsmanager
 • Sport- en bewegingscoördinator/ Trainer/coach

Een diploma/getuigschrift op of hoger dan mbo-niveau 4 voldoet aan de taaleis mondelinge vaardigheid zoals hieronder beschreven.

NTI 850 opleidingen
Studeren op jouw moment
MBO studieadvies
FlexibelStuderen® doe je bij NTI!

HBO Associate Degree

 • Educatie en Kennismanagement Groene Sector Bloemsierkunst
 • Onderwijsondersteuner Educatie en Kennismanagement Groene Sector
 • Onderwijsondersteuner Gezondheidszorg en Welzijn
 • Onderwijsondersteuner Omgangskunde
 • Onderwijsondersteuner Zorg & Welzijn
 • Sport, Gezondheid en Management

Een diploma/getuigschrift op of hoger dan mbo-niveau 4 voldoet aan de taaleis mondelinge vaardigheid zoals hieronder beschreven.

HBO bachelorniveau

 • Activiteitenbegeleiding (AB)
 • Akte Lager onderwijs zonder hoofdakte (oude kweekschoolopleiding)
 • Akte van bekwaamheid als leidster of hoofdleidster bij het kleuteronderwijs
 • Akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer(es)
 • Akte van bekwaamheid als onderwijzer(es)
 • Akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer(es)
 • Aktiviteitenleidersopleiding (van Mikojel: Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard)
 • Creatieve therapie (van Mikojel)
 • Cultureel Werk (CW)
 • Culturele en Maatschappelijke Vorming 
 • Educatie en Kennismanagement Groene Sector 
 • Educatieve therapie (van Mikojel) 
 • Hogere sociaal pedagogische opleiding leid(st)er op het terrein van jeugdvorming en volksontwikkeling (Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard) 
 • Inrichtingswerk (IW) 
 • Jeugdwelzijnswerk 
 • Kreatief edukatief Werk 
 • Kunstzinnig vormende opleiding (docentenrichting binnen kunstonderwijs of kunstzinnige richting binnen lerarenopleiding) 
 • Leraar lichamelijke opvoeding
 • Leraren-/docentenopleiding of ander bewijs van onderwijsbevoegdheid voor primair-,voortgezet- en beroepsonderwijs
 • Muziektherapie
 • Sport en bewegen 
 • Sport- en bewegingseducatie
 • Sport, Gezondheid en Management 
 • Sportkunde

Een diploma/getuigschrift op of hoger dan mbo-niveau 4 voldoet aan de taaleis mondelinge vaardigheid zoals hieronder beschreven.

NTI 850 opleidingen
FlexibelStuderen® doe je bij NTI!
Studeren op jouw moment

Taalniveau Nederlands

 • Voor de functie van pedagogisch medewerker is per 1 januari 2023 een diploma of certificaat vereist waaruit blijkt dat het taalniveau Nederlands op niveau 3F ligt voor de mondelinge taalvaardigheid of op niveau B2 voor de deelvaardigheden gesprekken voeren, luisteren en spreken.
 • Voor de functie van pedagogisch medewerker in voorschoolse educatie in de G37 en G86 gemeenten geldt deze eis met ingang van 1 augustus 2017, en in de overige gemeenten vanaf 1 augustus 2019. Daarbij geldt als aanvullende eis voor de functie van pedagogisch medewerker in voorschoolse educatie een diploma of certificaat waaruit blijkt dat het taalniveau Nederlands op niveau 3F/B2 ligt voor lezen.
 • Alle Nederlandse diploma’s vanaf mbo-niveau 4 gelden als voldoende bewijs voor taalniveau 3F Nederlands voor wat betreft mondelinge vaardigheid. . De wijze waarop met een ander Nederlands diploma of certificaat het vereiste taalniveau voor mondelinge vaardigheid kan worden aangetoond is opgenomen in Bijlage IV van de CAO.
 • Alle Nederlandse diploma’s op minimaal hbo-niveau (waaronder Associate Degree en Bachelor) gelden als voldoende bewijs voor taalniveau 3F voor wat betreft mondelinge vaardigheid en lezen. De wijze waarop met een ander Nederlands diploma of certificaat het vereiste taalniveau kan worden aangetoond is opgenomen in Bijlage IV.
 • Bij een buitenlands diploma dat vergelijkbaar is met een kwalificerend diploma volgens e) is een apart bewijs nodig dat aantoont dat de peuterspeelzaalleidster en/ of de pedagogisch medewerker voldoet aan het vereiste taalniveau Nederlands. Als voldoende bewijs wordt het volgende aangemerkt, indien deze zijn afgegeven vanaf 1 januari 2001.
Kies een opleiding
MBO Basisopleiding Verzorgende IG
MBO Verzorgende IG
HBO-programma Fast Track Medische Basiskennis
MBO Basisopleiding Verpleegkundige
MBO Verzorgende IG Kraamzorg (KZ)
MBO Verzorgende IG Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
MBO Basisopleiding Begeleider specifieke doelgroepen
Medische Terminologie
MBO Doktersassistent Klassikaal
MBO Basisopleiding Helpende zorg en welzijn
Verzorgen
Brancheopleiding Medisch pedicure
Basis Medische Vakken
MBO Basisopleiding Tandartsassistente
MBO Verpleegkundige Ziekenhuis (ZH) Klassikaal
Basiskennis Opleiding Maatschappelijke Zorg
Kort MBO Doktersassistent
MBO Verpleegkundige Gehandicaptenzorg (GHZ) Klassikaal
MBO Basisopleiding Begeleider gehandicaptenzorg
MBO Apothekersassistent
Massage
Kort MBO Apothekersassistent
MBO Verpleegkundige Verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) Klassikaal
MBO Verzorgende IG Klassikaal
MBO Doktersassistent
Kraamzorg
HBO-programma Transitie Social Work
MBO Verpleegkundige Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Klassikaal
MBO Basisopleiding Apothekersassistente
MBO Helpende zorg en welzijn
MBO Basisopleiding Doktersassistente
MBO Begeleider gehandicaptenzorg
MBO Begeleider specifieke doelgroepen
MBO Verzorgende IG Gehandicaptenzorg (GHZ)
MBO Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen
MBO Verzorgende IG Verpleeg-, verzorgingstehuizen, thuiszorg (VVT)
MBO Apothekersassistent Klassikaal
MBO Tandartsassistent
Ouderenzorg
MBO Gespecialiseerd pedagogisch medewerker Klassikaal
HAVO Aardrijkskunde
MBO Basisopleiding Pedagogisch medewerker Kinderopvang
HAVO Scheikunde
Associate degree Kinderopvang
Pedagogiek voor de onderwijsassistent
MBO Pedagogisch medewerker kinderopvang
HBO-programma Opleidingskunde
Kort MBO Onderwijsassistent
Opvoeden
HAVO Wiskunde A
MBO Basisopleiding Onderwijsassistent
HBO-programma Opvoeden en Diversiteit
HAVO Wiskunde B
MBO Basisopleiding Gespecialiseerd pedagogisch medewerker
HBO-programma Opvoedingsondersteuning
MBO Onderwijsassistent
MBO Onderwijsassistent Klassikaal
Kort HBO-programma Pedagogisch beleidsmedewerker en coach
Masterprogramma Onderwijskunde
HAVO Economie
HAVO Biologie
HBO-programma Pedagogiek
HAVO Natuurkunde
Master Onderwijskunde
MBO Gespecialiseerd pedagogisch medewerker
Didactische ondersteuning
HBO Bachelor Pedagogiek Klassikaal
HBO-programma Pedagogisch omgaan met kinderen en ouders
HAVO Engels
HBO-programma Inleiding in de pedagogiek
HBO Bachelor Pedagogiek
HAVO (losse vakken)