Per 1 januari 2019 wordt de Beroepskracht-Kindratio (BKR) voor kinderen van 7 – 13 jaar aangepast van 1 Pedagogisch medewerker (PM) op 10 kinderen naar 1 op 12.  Volgens berekeningen van de overheid zou dit een kostenbesparing betekenen, er zijn immers minder medewerkers nodig. Het maximum uurtarief voor de kinderopvangtoeslag wordt dan ook verlaagd van € 6,95 naar € 6,89.

Maar levert het echt wel een besparing op? 

Vermoedelijk zijn de ambtenaren op het Ministerie van Sociale Zaken de enige die hierin echt geloven.

Het aantal kinderen op een BSO is bijvoorbeeld afhankelijk van aantal beschikbare vierkante meters op een locatie.  (3,5 m2 per kind). Heeft een BSO-locatie 70 m2, dan is het maximum aantal kinderen 20. Zijn al deze 20 kindplaatsen bezet dan zijn er 2 PM’ers nodig, ongeacht of je dit verdeeld in 2 groepen van 10, of 1 van 12 en 1 van 8. Hier is geen enkele mogelijkheid tot besparing.

Mocht het mogelijk zijn het aantal m2 uit te breiden, bijvoorbeeld naar 77 m2, dan is het nog maar de vraag of dan een ideale bezetting gehaald kan worden van 12-tal 7-13 jarigen.  Daarbij brengt dit eerst kosten met zich mee die dan ook weer terug verdiend moeten worden.

Het wordt mogelijk besparend als de BSO-locatie 60 kinderen van 7-13 jaar opvangt, er zijn dan 5 PM’ers nodig in plaats van 6.

Maar levert het ook kwaliteit op ? 

Het uitgangspunt bij deze wetswijziging is :

“Kinderen in de buitenschoolse opvang hebben meer behoefte aan zelfstandigheid en het maken van eigen keuzes. Het spelen met vriendjes is belangrijker dan een vaste groep, vaste beroepskrachten, vaste ruimten en een vast dagritme. Ouderen kinderen vullen zelf hun vrije tijd in en ontplooien eigen initiatieven. De afhankelijkheid van begeleiding door een pedagogisch medewerker is hierdoor minder groot. “

Het gaat dus niet zo zeer over kwaliteitsverbetering voor de kinderopvang. Nu kan je een hele rustige groep hebben van 12 kinderen of een hele drukke groep van 10 kinderen. Afhankelijk van de kinderen in een groep is uitbreiding van 10 naar 12 kinderen soms niet wenselijk/mogelijk. Niet voor de kinderen zelf, maar ook niet voor de begeleidende PM.

Welke aantallen kinderen zijn er ?

De vraag is natuurlijk hoeveel kinderen er op de BSO worden opgevangen. Laten wij ook eens met macro getallen gaan rekenen, net als het ministerie. Met behulp van o.a.  “Cijfers kinderopvang tweede kwartaal 2018” hebben we een kleine berekening gemaakt. Uitgaande van maximaal 120 uur opvang bij een BSO per maand wordt er 30,67 % opvang afgenomen, oftewel gemiddeld iets meer dan 16 kinderen die per BSO-locatie 5 dagen per week volledige opvang afnemen.

Op de maandag, dinsdag en donderdag is er een grotere vraag dan op woensdag en vrijdag. Uitgaande van een verhouding van 75 % op de drie drukke dagen en 25 % op de 2 rustige dagen betekend dus gemiddeld circa 20 kinderen op de maandag, dinsdag en donderdag en 10 kinderen op de woensdag en vrijdag.

Uitgaande van de cijfers uit 2013 en 2016 is er gemiddeld per BSO-locatie een capaciteit van rond de 38 kinderen. Het bezettingspercentage is dus rond de 43 % over de week heen (circa 52 % op iedere drukke dag, circa 26 % op de rustige).

Op basis van cijfers CBS zijn er thans 1.668.000 kinderen van 4 tm 12 jaar, waarvan 32,17% 4-6 jaar oud is en dus 67,83% de leeftijd 7-12 jaar hebben.  Nu zijn er geen cijfers bekend van de werkelijke verhouding op de BSO’s, maar in de praktijk neemt het gebruik sterk naarmate de kinderen ouder worden (en zelfstandig thuis mogen zijn).  Voor de berekening gaan we uit dat deze verhouding 50/50 bedraagt.

Conclusie : per gemiddelde BSO-locatie zijn er 8 tot 10 kinderen van 7-12 jaar op de drukke dagen. 

Daar heeft men in 2018 1 pedagogisch medewerker voor nodig, maar ook in 2019.

aantal kinderen BSO 371.000 kwartaal rapportage kinderopvang
aantal uur per kind per maand 36,8 kwartaal rapportage kinderopvang
aantal BSO locaties 6.955 kwartaal rapportage kinderopvang
aantal uur BSO max per kind 120 taxatie
afname aantal uur per kind tov max 30,67% = 36,8 / 120 uur
aantal kinderen op basis 120 uur 113.773 = 30,67 % * 371.000
aantal kinderen per BSO locatie 16,36 = 113.773/6.955

 

Wat denkt u ?

[poll id=”8″]

 

Reageren ?

Dat kan op ons forum.