Er zijn veel vragen over basis- en speciaal onderwijs en het coronavirus. Hieronder een vraag en antwoord van de Rijksoverheid (zoals bekend op 14 maart 2020)

Moeten scholen uit het primair onderwijs sluiten?

Scholen in het primair-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuis blijven.

Wat als een school onverhoopt toch geen onderwijs meer kan bieden?

Het kabinet snapt dat dit van de scholen veel flexibiliteit en inspanning vraagt in deze onzekere tijden. Toch vraagt het aan scholen om het onderwijs – dáár waar het kan – door te laten gaan. Als dat onverhoopt niet lukt, dan is de oproep om kinderen in de school een passend programma aan te bieden. Daarbij kan gedacht worden aan een gecombineerd team van docenten, vrijwilligers en ouders. Daarnaast blijft gelden dat de lokale veiligheidsregio en de GGD kunnen besluiten dat een school of een deel daarvan dicht moet. Ook kan er sprake zijn van overmacht, als bijvoorbeeld veel leraren ziek zijn. Met de betrokken partijen is afgesproken de ontwikkelingen dagelijks te volgen.

Hoe herken ik of mijn kind besmet is?

Kijk voor vragen over symtomen van Corona bij de veelgestelde vragen over het coronavirus en gezondheid.

Mijn kind gaat naar school. Moet ik thuis maatregelen nemen?

De belangrijkste maatregelen die u kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen. Het zijn:

  • Was uw handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Schud geen handen

Waarom blijven scholen open?

Het kabinet ziet op dit moment geen reden om scholen te sluiten, op advies van het RIVM. Het naar huis sturen van kinderen draagt relatief weinig bij aan het voorkomen van verspreiding en bestrijding van het virus. Dat heeft er mee te maken dat jonge mensen niet snel besmet raken en het virus niet snel verspreiden. Het kabinet roept onderwijspersoneel en leerlingen op om thuis te blijven als zij of neusverkouden zijn en/of keelpijn hebben en/of hoesten en daarbij eventueel koorts hebben. Wij snappen dat dit van de scholen veel flexibiliteit en inspanning vraagt in deze onzekere tijden. Toch vragen we aan scholen om het onderwijs – dáár waar het kan – door te laten gaan.

Er komen ook volwassenen in de school, denk aan leraren en ouders.

Er is op dit moment geen reden om lessen niet door te laten gaan tenzij een leraar zelf klachten heeft. Wel kan de lokale GGD  in overleg met de lokale autoriteiten adviseren om een school/onderwijsinstelling – of een deel daarvan – te sluiten. Oproep aan ouders om goed te luisteren naar de aangepaste richtlijnen die scholen zelf meegeven op basis van GGD en RIVM advies.

Waarom sluiten scholen in andere landen wel en bij ons niet?

Op donderdag 12 maart 2020 heeft het kabinet nieuwe adviezen en maatregelen aangekondigd om het virus zoveel mogelijk in te dammen en verdere verspreiding zoveel mogelijk te beperken. Daarbij staat de volksgezondheid voorop. Scholen in het primair-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding.

Het coronavirus stelt het onderwijs, de wetenschap en de culturele sector voor grote uitdagingen. het kabinet blijft in nauw contact staan met de vertegenwoordigers van de mensen die in het onderwijs, de cultuur en wetenschap werken. Als zich nieuwe ontwikkelingen voordoen zullen wij opnieuw bezien wat dit betekent voor onze sectoren en zonodig nieuwe maatregelen nemen.

Mijn kind voelt zich niet lekker. Kan mijn kind naar school?

Als uw kind last heeft van verkoudheid, hoesten of koorts (vanaf 38 graden), wordt u verzocht uw kind niet naar school te laten gaan en de school hierover te informeren. Zijn de klachten over? Wacht dan nog 24 uur. Daarna kunt u het normale leven weer oppakken en kan uw kind weer naar school of de kinderopvang.

Mag ik mijn kind thuishouden van school?

Als een school/onderwijsinstelling niet is gesloten, geldt de Leerplichtwet. Voor leerlingen met bijzondere gezondheidsrisico’s overlegt u met uw huisarts of GGD. Leerlingen waarvoor een quarantaineadvies geldt zijn vrijgesteld van de leerplicht op grond van de Leerplichtwet (artikel 11 g). Heeft uw kind last van verkoudheid, hoesten of koorts (>38 graden)? Dan is het advies om u uw kind ziek te melden op school. Het thuishouden van kinderen in deze bijzondere situatie is een reactie die we begrijpen. In de Tweede Kamer is een motie aangenomen die oproept niet over te gaan tot het geven van een proces verbaal.

Hoe zit het met de eindtoetsen op de basisschool?

Als een school vanwege de huidige omstandigheden op de (door hen) geplande datum geen eindtoets kan afnemen, neemt de school contact op met de toetsaanbieder. De toetsaanbieders bepalen dan, in overleg met het ministerie van OCW een nieuw moment voor afname van de eindtoets. Afhankelijk van de situatie wordt bekeken welke toets hiervoor kan worden ingezet.

Hoe zit het met leerlingen die zich onvoldoende hebben kunnen voorbereiden op de eindtoets door coronamaatregelen?

Het kan voorkomen dat leerlingen zich onvoldoende hebben kunnen voorbereiden op de eindtoetsen. Mocht blijken dat dit de uitslag van de eindtoets negatief heeft beïnvloed, dan is het advies van de school leidend.

Ik werk op een school. Wat kan ik doen om besmetting te voorkomen bij kinderen en mezelf?

De belangrijkste maatregelen die u kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen. Het zijn:

  • Was uw handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Schud geen handen

Wat als er leraren ziek zijn en er geen vervanging mogelijk is?

In dat geval geldt het reguliere beleid. Hierbij maakt de school zelf de afweging of er lessen uitvallen en groepen thuis moeten blijven. Volg hiervoor de actuele informatie van uw school.

Hoe herken ik of het kind in mijn klas besmet is?

Kijk voor vragen over symtomen van Corona bij de veelgestelde vragen over het coronavirus en gezondheid.

Moet ik als school maatregelen nemen? Zo ja, welke?

Neem maatregelen om overdracht van griep en verkoudheid te voorkomen: Geef elkaar geen handen. Zorg dat de kinderen en uzelf regelmatig de handen te wassen met water en zeep en afdrogen met een papieren handdoek. Leer kinderen dat ze hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes als u moet hoesten of niezen. En gooi ze direct weg. Kinderen die last hebben van milde gezondheidsklachten moeten thuisblijven. Milde gezondheidsklachten zijn: Niezen Keelpijn Loopneus Licht hoesten Verhoging tot 38 graden. Verergeren de klachten, neem dan telefonisch contact op met uw huisarts.

Evenementen en bijeenkomsten met meer dan 100 deelnemers gaan niet door. Hoe moet ik als school omgaan met grotere groepen in een ruimte?

Om het besmettingsgevaar in te dammen is het advies om grote groepen op te splitsen in kleinere groepen en hygiënemaatregelen te treffen.

Wat betekent dit voor mogelijk verlies van onderwijstijd?

Hier zal coulant mee worden omgegaan. Onderwijstijd wordt gerekend over een periode van 8 jaar. Wanneer blijkt dat dit voor groep 8 een probleem gaat geven dan is er sprake van overmacht.

Hoe zit het met de eindtoetsen op de basisschool?

Indien een school vanwege de huidige omstandigheden op de (door hen) geplande datum geen eindtoets kunnen afnemen, dient de school contact op te nemen met de toetsaanbieder. De toetsaanbieders bepalen dan, in overleg met ons ministerie een nieuw moment voor afname van de eindtoets. Afhankelijk van de situatie wordt bekeken welke toets hiervoor kan worden ingezet.

Mijn school maakt de Dia-Eindtoets/AMN Eindtoets/ROUTE 8 eindtoets. Wat kan het coronavirus voor effect hebben op deze afname?

Deze toetsen staan gepland voor 15 april en 15 mei, vooralsnog gaan we ervan uit dat deze doorgang kunnen vinden. De digitale Dia, AMN en ROUTE 8 eindtoetsen kunnen flexibel afgenomen worden in de periode tussen 15 april en 15 mei 2020. Indien uw school i.v.m. het coronavirus moet sluiten op de dag dat u de afname van de eindtoets had gepland dient u contact op te nemen met uw toetsaanbieder om een nieuwe datum in te plannen waarop u als school, wanneer u weer bent geopend, alsnog de eindtoets afneemt.

Mijn school maakt de Centrale Eindtoets. Wat kan het coronavirus voor effect hebben op deze afname?

Ook deze toetsen staan gepland in april. Vooralsnog gaan we ervan uit dat deze doorgang kunnen vinden.

Mijn school maakt de IEP Eindtoets. Wat kan het coronavirus voor effect hebben op deze afname?

Ook deze toetsen staan gepland in april. Vooralsnog gaan we ervan uit dat deze doorgang kunnen vinden.

Hoe handhaaft de leerplichtambtenaar nu ouders hun kinderen ook zonder medische reden thuis kunnen houden?

Het thuishouden van kinderen in deze bijzondere situatie is een reactie die we begrijpen. In de Tweede Kamer is een motie aangenomen die oproept niet over te gaan tot het geven van een proces verbaal.

Moeten scholen thuisonderwijs aanbieden als leerlingen naar huis worden gestuurd en op welke wijze dient dit vorm te worden gegeven?

Indien een school de mogelijkheid heeft om thuisonderwijs aan te bieden kan daar gebruik van gemaakt worden. Het is echter geen verplichting.

Bron : Rijksoverheid

Volgt u ons al op Facebook ?

[adrotate group=”5″]

[TheChamp-FB-Comments num_posts=”10″]