Er zijn veel vragen over onderwijs en het coronavirus. Hieronder een vraag en antwoord van de Rijksoverheid, bestemd voor ouders van kinderen bij het basisonderwijs en speciaal onderwijs (bijgewerkt op 10 april 2020 20:00 PM)

Sluiting scholen

Wat gaat er gebeuren op de scholen?

Het kabinet heeft besloten om scholen fysiek te sluiten tot en met de meivakantie. Dit betekent dat leerlingen in het primair onderwijs tot en met de meivakantie geen les meer krijgen op school. Scholen geven onderwijs op afstand.

Voor kinderen van ouders in cruciale beroepsgroepen, zoals de zorg, onderwijs, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf. Hierdoor kunnen hun ouders blijven werken. Ook is er opvang voor kwetsbare kinderen. Deze opvang is zonder extra kosten. 

De scholen zijn dus voorlopig nog dicht. Wat gaat er in deze weken gebeuren?

Scholen gaan door met het geven van onderwijs op afstand. Eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs krijgen daarbij voorrang. Ook verzorgen scholen opvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen en voor kwetsbare kinderen.

Opvang kinderen op school

Wat zijn dat, ‘cruciale beroepsgroepen’?

Bekijk de lijst met cruciale beroepsgroepen.

Tot wanneer gelden de maatregelen?

De maatregelen gelden van 16 maart tot en met de meivakantie.

Blijven scholen gesloten na de meivakantie?

De week voor 28 april neemt het kabinet opnieuw een besluit over de maatregelen en wordt duidelijk wat dit betekent voor het onderwijs.

Voor welke kinderen is er noodopvang?

Het uitgangspunt is dat ouders die werken in een cruciale beroepsgroep, kunnen blijven werken. Als in een gezin 1 ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op noodopvang. Het is geen harde eis dat beide ouders in een cruciale beroepsgroep werken.

De noodopvang is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 0 tot circa 12 jaar (tot leeftijd einde basisschool), inclusief leerlingen van het speciaal (basis)onderwijs. Gemeenten, scholen en kinderopvang kunnen daarnaast maatwerk bieden voor kinderen in een kwetsbare positie. Ouders en professionals kunnen bij de opvang of school aangeven dat zij noodzaak zien voor noodopvang of andere begeleiding voor deze kind(eren). Uiteraard kan de school of kinderopvangorganisatie ook zelf handelen als zij daarvoor mogelijkheden ziet. De opvang of school stemt dit af met de gemeente, die regie heeft.

Wie zorgt er voor noodopvang?

Gemeenten coördineren de noodopvang, in overleg met kinderopvangorganisaties en scholen. Zij moeten zorgen voor voldoende aanbod voor kinderen in de leeftijd van 0 tot circa 12 jaar (tot leeftijd einde basisschool), inclusief leerlingen van het speciaal (basis) onderwijs.

Waar is de noodopvang?

Het is de bedoeling om de noodopvang zoveel mogelijk op de eigen school of opvanglocatie te organiseren. Maar als het nodig is, kunnen kinderen ook op een andere school of opvanglocatie worden opgevangen. Het is toegestaan om kinderen (van verschillende leeftijden) in groepjes op te vangen. De opvang en begeleiding van jonge kinderen die nog niet naar school gaan, moet worden geboden door gekwalificeerde pedagogisch medewerkers en voor de oudere kinderen (tussen 4 en 12 jaar) door leerkrachten, onderwijsassistenten of pedagogisch medewerkers. Ook als de opvang op een kinderopvanglocatie plaatsvindt, blijft de eigen school nauw betrokken bij het lesprogramma (op afstand) van deze leerlingen.

Blijft de noodopvang wel open tijdens de meivakantie?

Als het nodig blijkt dat de maatregelen na 28 april verlengd worden, zorgen gemeenten, scholen en kinderopvanglocaties er samen voor dat er ook in de meivakantie voldoende noodopvangplekken beschikbaar zijn. 

Groep 8 en eindtoets

Gaat de eindtoets door dit jaar?

Nee. De eindtoets wordt dit jaar niet afgenomen bij leerlingen in groep 8.

Waarom gaat de eindtoets niet door?

Leraren, schoolleiders en ander onderwijspersoneel zijn momenteel erg druk met de opvang van kinderen van ouders met cruciale beroepen. En met het organiseren van onderwijs voor de kinderen die thuis zitten. Dat vergt alle energie van de scholen en heeft nu prioriteit. Daarom heeft minister Slob van OCW besloten dat leraren dit jaar (eenmalig) geen eindtoets afnemen bij leerlingen in groep 8.

Hoe wordt nu bepaald op welk niveau leerlingen mogen starten op de middelbare school?

Dat gebeurt op basis van het schooladvies van de basisschool. Het schooladvies is gebaseerd op de ontwikkeling van het kind over de afgelopen jaren. Het advies van leraren is normaal gesproken al leidend en zal nu ook bepalen op welk niveau een kind start op de middelbare school. Omdat er geen eindtoets wordt gemaakt, kan het schooladvies niet worden heroverwogen. Leerlingen hebben de afgelopen weken al het schooladvies ontvangen. Dit advies wordt nu het definitieve advies voor de middelbare school.

Wat als straks blijkt dat leerlingen niet op het juiste niveau zitten?

Door het ontbreken van de kans op een heroverweging is de informatie die basisscholen meegeven aan de middelbare school extra belangrijk. Middelbare scholen nemen dit advies, samen met de informatie in het Onderwijskundig rapport, mee bij de plaatsing van een leerling. Wanneer de leerling op de middelbare school zit, zal daar nu extra scherp worden bekeken of een leerling op de juiste plek zit. Momenteel werkt het ministerie van OCW aan de verdere invulling hiervan. Dit doet het ministerie in samenwerking met onder andere de sectorraden en Ouders & Onderwijs. Zodra dit concreter uitgewerkt is, worden po- en vo-scholen hierover geïnformeerd.

Hoe worden kinderen voorbereid op de middelbare school?

Basisscholen zijn gevraagd om hun leerlingen in samenwerking met het voortgezet onderwijs voor te bereiden op hun aanstaande overstap naar de middelbare school.

Gevolgen voor de school

Gaat bekostiging aan scholen gewoon door?

 Ja. Bekostiging aan scholen gaat gewoon door.

Wat betekent dit voor mogelijk verlies van onderwijstijd?

Hier zal soepel mee worden omgegaan. Scholen hoeven in de huidige situatie geen onderwijstijd te registreren. Wel moeten scholen er alles aan doen om afstandsonderwijs te geven, waarbij het verlies aan onderwijstijd wordt geminimaliseerd en de kwaliteit van het onderwijs zo hoog mogelijk is.

Scholen hoeven eventueel verlies van onderwijstijd niet te compenseren in vakanties of op vrije dagen, ook niet in latere jaren. De Inspectie van het Onderwijs past haar toezicht aan op de huidige situatie. Basisscholen en middelbare scholen die afstandsonderwijs aanbieden,  hoeven in deze bijzondere situatie geen verzuimmeldingen te doen.

Mijn school is gesloten. Moet ik een melding maken in het verzuimregister als een leerling meer dan 16 uur in 4 weken verzuimt?

De scholen zijn voor de meeste leerlingen gesloten. De situatie voor verzuim is daardoor ook anders dan normaal. Daarom is het in deze uitzonderlijke situatie niet nodig om een verzuimmelding te doen. Ook niet als er afstandsonderwijs wordt aangeboden.

Hoe ziet het toezicht van de inspectie er nu uit? 

Bekijk de informatie op de website van de inspectie voor het onderwijs.

Wat gebeurt er met de meivakantie?

De onderwijstijd die nu door overmacht wordt gemist, hoeft niet te worden ingehaald. Scholen mogen leerlingen en leerkrachten dan ook niet verplichten om gemiste onderwijstijd in te halen tijdens de schoolvakanties. Uiteraard is het wel mogelijk om afstandsonderwijs of extra begeleiding op vrijwillige basis aan te bieden, maar leraren en leerlingen hebben recht op vakantie.

Bron : Rijksoverheid

Volgt u ons al op Facebook ?