corona
Er zijn veel vragen over kinderopvang en het coronavirus. Hieronder een vraag en antwoord van de Rijksoverheid, over noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen of vitale processen (bijgewerkt op 16 april 2020 08:00 AM)

Vragen over noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen of vitale processen

Sommige ouders of verzorgenden kunnen gebruik maken van de ‘noodopvang’ als de kinderen geen klachten hebben zoals koorts, hoesten of verkoudheid. Door deze noodopvang kunnen zij gewoon naar hun werk en de samenleving zo draaiende houden. Het gaat hier om beroepsgroepen die in de huidige omstandigheden vragen om continue bezetting. Ook ouders of verzorgenden die in vitale bedrijven werken of onmisbaar zijn voor vitale processen, kunnen hun kinderen naar de noodopvang blijven brengen.

Cruciale beroepsgroepen voor COVID-19

Specifiek voor COVID-19 zijn er cruciale beroepsgroepen om de samenleving draaiende te houden tijdens de COVID-19-uitbraak. Ouders of verzorgenden in deze beroepsgroepen kunnen gebruik maken van noodopvang. De lijst met deze cruciale beroepsgroepen is als volgt:
 • Zorg, Jeugdhulp en (Maatschappelijke) Ondersteuning, inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen.
 • Leraren en personeel benodigd op school, zoals voor afstandsonderwijs, opvang van kinderen en examens.
 • Openbaar vervoer.
 • Voedselketen: de voedselketen moet breed worden gezien. Deze bestaat uit supermarkten, de aanlevering van supermarkten, de verwerkende industrie en de transporten van deze industrie maar ook het ophalen van producten bij boeren, het aanleveren van bijvoorbeeld veevoer en andere producten bij boeren, de toegang van arbeiders voor de oogst.
 • Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel, etcetera.
 • Vervoer van afval en vuilnis.
 • Kinderopvang.
 • Media en communicatie: ten behoeve van informatievoorziening aan de samenleving die van noodzaak is om op de hoogte te blijven van wat er speelt.
 • Continuïteit hulpverleningsdiensten (politie en defensie zijn reeds vitaal verklaard):
  • meldkamerprocessen
  • brandweerzorg
  • ambulancezorg
  • GHOR
  • crisisbeheersing van de veiligheidsregio’s
 • Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen), bijvoorbeeld betalen uitkeringen en toeslagen, burgerzaken, consulaten en ambassades, justitiële inrichtingen en forensische klinieken.

Lijst is maatwerk

De lijst van cruciale beroepsgroepen geeft inzicht in de belangrijkste beroepen die we nu nodig hebben om de samenleving draaiende te houden – maar is niet alomvattend. Welke beroepen en/of functies daar precies onder vallen, is maatwerk. Ook als u een onmisbare facilitaire of ondersteunende functie (denk aan schoonmaak, beveiliging, ICT) vervult ten behoeve van een van deze cruciale beroepsgroepen, kan de uitzondering voor gezinsquarantaine toegepast worden. Het is aan werkgevers, opdrachtgevers en werknemers om hierin juiste keuzes te maken. Deze lijst geldt voor de maatregelen die momenteel van kracht zijn. Op het moment dat er nieuwe aanvullende maatregelen komen, wordt opnieuw bepaald of en voor wie er uitzonderingen komen.

Vitale processen

Voor Nederland gelden altijd al bedrijven die processen hebben die zijn aangemerkt als ‘vitaal’. Ouders en verzorgenden die in deze vitale sectoren werken of onmisbaar zijn voor vitale processen, kunnen een beroep doen op de noodopvang als de kinderen geen klachten hebben zoals koorts, hoesten of verkoudheid. Het gaat om circa 100 bedrijven die hier al van op de hoogte zijn.
 • Landelijk transport en distributie elektriciteit
 • Regionale distributie elektriciteit
 • Gasproductie, landelijk transport en distributie gas
 • Regionale distributie gas
 • Olievoorziening
 • Internet- en datadiensten
 • Internettoegang en dataverkeer
 • Spraakdienst en SMS
 • Plaats- en tijdsbepaling middels GNSS
 • Drinkwatervoorziening
 • Keren en beheren waterkwantiteit
 • Vlucht- en vliegtuigafhandeling
 • Scheepvaartafwikkeling
 • Grootschalige productie/verwerking en/of opslag (petro)chemische stoffen
 • Opslag, productie en verwerking nucleair materiaal
 • Toonbankbetalingsverkeer
 • Massaal giraal betalingsverkeer
 • Hoogwaardig betalingsverkeer tussen banken
 • Effectenverkeer
 • Communicatie met en tussen hulpdiensten middels 112 en C2000
 • Inzet politie
 • Basisregistraties personen en organisaties
 • Interconnectiviteit (transactie-infrastructuur voor informatie uit basisregistraties)
 • Elektronisch berichtenverkeer en informatieverschaffing aan burgers
 • Identificatie en authenticatie van burgers en bedrijven
 • Inzet defensie
 • Vervoer van personen en goederen over (hoofd)spoorweginfrastructuur
 • Vervoer over (hoofd)wegennet

Wanneer mag ik mijn kind naar de nood(kinder)opvang brengen?

Het is belangrijk dat mensen met een cruciaal beroep of in een vitale sectorkunnen blijven werken. Als ze jonge kinderen hebben, moeten deze daarom terecht kunnen bij de kinderopvang en gastouderopvang Als in een gezin 1 ouder een cruciaal beroep heeft of in een vitaal bedrijf werkt, verzoekt de overheid om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kunnen ouders toch een beroep doen op de noodopvang. Het is dus geen harde eis dat beide ouders een cruciaal beroep uitoefenen of in een vitale sector werken.De lijst van cruciale beroepsgroepen is niet alomvattend. Wel geeft de lijst inzicht in de belangrijkste beroepen die de samenleving draaiend houden. Ook mensen die een onmisbare facilitaire of ondersteunende functie vervullen voor een van deze cruciale beroepsgroepen (denk aan schoonmaak, beveiliging, ICT), kunnen hun kinderen naar de noodopvang brengen. Het is aan ouders en werkgevers om hierin juiste keuzes te maken. Kinderen die een van de volgende klachten hebben: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging tot 38 graden of van wie een huisgenoot verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid heeft, mogen niet naar de noodopvang. Zij moeten thuis blijven. Lukt het niet om opvang te regelen en werkt u niet in een cruciaal beroep of in de vitale processen? Ga dan met de werkgever in gesprek over een oplossing.

Wat als ik in een cruciale beroepsgroep werk, maar mijn partner niet?

Het uitgangspunt bij 1ouder die een cruciaal beroep uitvoert, is dat ouders de opvang zelf thuis regelen. Maar dat is geen harde eis. Als het niet lukt om de kinderen zelf op te vangen, kunnen ze die toch naar de noodopvang brengen.

Mijn functie staat niet opgenomen in de lijst met cruciale beroepsgroepen, maar ik draag wel bij aan de aanpak van het coronavirus. Hoe zit dat?

Uitgangspunt is dat kinderen niet naar school of de opvang gaan. Er is bewust gekozen voor een beperkte lijst met beroepsgroepen, naast de al benoemde vitale processen. Alleen zo is er voldoende capaciteit in de noodopvang voor de ouders die de samenleving draaiend houden. De lijst van cruciale beroepsgroepen is niet alomvattend. Wel geeft de lijst inzicht in de belangrijkste beroepen die de samenleving draaiend houden. Ook mensen met een onmisbare facilitaire of ondersteunende functie (denk aan schoonmaak, beveiliging, ICT) vervullen voor een van deze cruciale beroepsgroepen, kunnen hun kinderen naar de noodopvang brengen. Het is aan ouders en werkgevers om hierin juiste keuzes te maken. Mogelijk zijn er andere oplossingen te bedenken, die passen binnen de maatregelen waartoe de overheid heeft besloten. Opvang bij kwetsbare ouderen (bijvoorbeeld bij grootouders) is daarbij niet verstandig.

Hoe moet ik op school of opvang duidelijk maken dat ik deel uitmaak van de cruciale beroepsgroepen?

Dit kunt u aangeven bij uw school of kinderopvanglocatie. U hoeft dit niet aan te tonen door een verklaring van uw werkgever. We vertrouwen erop dat in deze uitzonderlijke tijd alleen ouders die werkzaam zijn in een cruciale beroepsgroep of een vitale sector een beroep doen op de noodopvang, ook om het systeem niet te veel te belasten.

Wat valt er onder de Zorg en (Maatschappelijke) ondersteuning?

Dit is alle zorg die in Nederland wordt verleend volgens de wetten: WLZ, ZvW, WMO, en de Jeugdwet.

Welke beroepen vallen onder de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning?

Het gaat om professionals in de volgende beroepen:
 • Veilig Thuis-medewerkers
 • Jeugdbeschermingsmedewerkers
 • Jeugdhulpmedewerkers
 • Sociaal werkers
 • Opvangmedewerkers werkzaam in de maatschappelijke ondersteuning, beschermd wonen, vrouwenopvang en opvang slachtoffers mensenhandel
 • Wijkteammedewerkers, inclusief jeugdteam
 • Medewerkers werkzaam in de dagbesteding
 • Thuiszorgmedewerkers, inclusief huishoudelijke hulpen

Is er een poster beschikbaar over de noodopvang?

De poster noodopvang voor kinderen van ouders of verzorgers in cruciale beroepsgroepen is als download beschikbaar.

Ik maak normaal geen gebruik van kinderopvang, maar ik werk wel in een cruciale beroepsgroep. Kan ik gebruik maken van de (nood)opvang?

Ja, de (nood)opvang is beschikbaar voor alle kinderen van wie 1 van de ouders werkt in een cruciale beroepsgroep, dus ook voor ouders die normaal geen gebruik maken van kinderopvang. De (nood)opvang is ook voor deze ouders gratis. Voor informatie over de noodopvang kunt u terecht op de website van uw  eigen gemeente of (telefonisch) contact opnemen met uw gemeente.

Ik heb koorts, mijn partner heeft geen koorts en moet naar werk (heeft een cruciaal beroep). Mogen mijn kinderen die geen koorts hebben naar de noodopvang?

Nee, uw kinderen moeten thuisblijven.

Wat doe ik als kinderopvangorganisatie als ik moeite heb om (nood)opvang te blijven bieden?

Treed in contact met de gemeente om te bespreken op welke wijze er eventueel kan worden samengewerkt met andere opvanglocaties (scholen of kinderopvang).

Mag ik kinderen van ouders in cruciale beroepen ook onderbrengen in een van mijn andere vestigingen?

In de praktijk zien we dat kinderopvangorganisaties die bijvoorbeeld meerdere vestigingen hebben, enkele vestigingen openhouden om de kinderen van deze ouders in cruciale beroepsgroepen op te vangen. Dit clusteren is toegestaan. Ook scholen mogen – in overleg met het schoolbestuur, de gemeenten en kinderopvangorganisaties – kinderen op een andere dan hun normale plek opvangen. Bron : Rijksoverheid Volgt u ons al op Facebook ? [TheChamp-FB-Comments num_posts=”10″]