corona
corona

Scholen zorgen voor opvang bij gewijzigde tijden

Vanaf 8 juni gaan het primair onderwijs en de buitenschoolse opvang (BSO) weer open. Brancheorganisaties BK , BMK en de PO raad hebben hiervoor onderstaande leidraad opgesteld.. 

Volledige openstelling scholen en buitenschoolse opvang vanaf 8 juni a.s.

Het primair onderwijs en de buitenschoolse opvang (BSO) gaan vanaf 8 juni weer open. Scholen kunnen weer terug naar reguliere schooltijden en de kinderen kunnen vanaf dan weer op hun reguliere dagen op de BSO terecht. Deze leidraad bevat aandachtspunten voor de afstemming tussen onderwijs en BSO voor de periode vanaf 8 juni. De oproep is tijdig met elkaar in overleg te gaan om te komen tot afspraken over de aansluiting van schooltijden en BSO-tijden.

Leidraad voor de afstemming van onderwijs en BSO vanaf 8 juni

Uitgangspunt: School gaat terug naar de normale schooltijden zoals vermeld in de schoolgids, rekening houdend met eventuele noodzakelijke gespreide haal- en brengtijden om grote verkeersbewegingen te voorkomen en voldoende afstand tussen volwassenen te garanderen.

Veel scholen hebben, op advies van de Rijksoverheid, vanaf 11 mei een continurooster ingevoerd (of een ander schoolmodel zoals het 5-gelijke-dagen rooster of andere varianten). Sommige scholen zullen overwegen om – tijdelijk danwel permanent – een continurooster aan te blijven houden. Dat vraagt om goede afstemming en samenwerking met ouders en bso’s.

Permanente aanpassing naar continurooster

Als een school de schooltijden permanent wil aanpassen tot een continurooster, gelden de normale procedures, zoals afstemming met de medezeggenschapsraad. De kinderopvangorganisatie is verantwoordelijk voor afstemming met de oudercommissie.

Tijdelijke aanpassing naar continurooster

Als een school besluit om het continurooster dat ingevoerd is vanaf 11 mei tijdelijk te continueren tot de zomervakantie, gelden de volgende aandachtspunten:

1. Indien er geen aansluitende BSO geregeld kan worden, is de school verantwoordelijk voor opvang van de kinderen tot de reguliere ophaaltijd van de BSO.

2. In overleg met de BSO kan bekeken worden of de BSO de kinderen eerder kan ophalen.

2a. Uitbreiding van openingstijden van de BSO moet door de kinderopvangorganisatie met de oudercommissie besproken worden, ook als het om een tijdelijke uitbreiding gaat.

2b. Ouders moeten instemmen met een contractwijziging, hun contract uitbreiden en bij de Belastingdienst extra kinderopvangtoeslag aanvragen. Voor een korte periode brengt dit veel administratieve lasten met zich mee voor zowel de kinderopvangorganisatie als ouders.

3. Eventueel kan de BSO de extra uren apart factureren aan ouders, zonder het contract uit te breiden. Dit kan bijvoorbeeld met extra opvanguren of door een tijdelijk nieuw product voor de aanvullende uren in te regelen.

3a. Dit brengt hoge kosten met zich mee voor ouders.

3b. Ouders moeten ook hier expliciet mee instemmen.

3c Als de extra opvanguren buiten de reguliere openingstijden liggen is dit formeel niet mogelijk. Hierover vindt nog nader overleg plaats.

Bron : Brancheorganisaties