corona
corona

Naar de opvang

Er zijn veel vragen over kinderopvang en het coronavirus. Hieronder een vraag en antwoord van de Rijksoverheid, bestemd voor ouders van kinderen bij de kinderopvang (bijgewerkt op 5 juni 2020 13:00 PM)

Hier vindt u de meest gestelde vragen van ouders over de gevolgen van het coronavirus voor de kinderopvang.

Naar de opvang – Algemeen

Kan ik mijn kinderen brengen als ze klachten hebben?

Het kind mag niet naar de opvang als:

  • het kind één van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging tot 38 graden en/of plotseling verlies van reuk of smaak;
  • het kind een huisgenoot heeft met verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid.

Als een kind langdurig verkoudheidsklachten/ hooikoorts heeft, kan hij of zij dan wel naar de kinderopvang?

Als het kind elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is, dan herkent u de klachten. Het kind mag dan gewoon naar school of de kinderopvang. Twijfelt u, of zijn de klachten anders dan u gewend bent, houd het kind dan thuis tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn.

Kan ik mijn kind laten testen? 

Vanaf  1 juni kan iedereen (dus ook kinderen) met de volgende klachten zich laten testen:

  • neusverkoudheid,
  • loopneus,
  • niezen,
  • lichte hoest,
  • verhoging tot 38 graden en/of
  • plotseling verlies van reuk of smaak.

Mijn kind behoort tot een risicogroep / iemand uit ons gezin behoort tot de risicogroep. Kan mijn kind naar school, kinderopvang en BSO?

Kinderen met onderliggende medische problematiek lijken geen groter risico te lopen op een ernstig beloop van COVID-19 dan gezonde kinderen. Bij twijfel of uw kind naar school, kinderopvang of BSO kan, is het verstandig te overleggen met de behandelend (kinder)arts en de schoolleiding. Wanneer een gezinslid in de risicogroep valt en onder specialistische behandeling is, overleg dan met de arts en de schoolleiding of het kind naar school kan.

Waar kan ik terecht als ik klachten heb over de uitvoering van het protocol Kinderopvang op mijn kinderopvang?

Bij klachten over de uitvoering van het protocol door uw kinderopvangorganisatie kunt u contact opnemen met de kinderopvanglocatie of met de oudercommissie. Elke kinderopvangorganisatie heeft een klachtenprotocol waarin zij beschrijven hoe klachten worden behandeld. (Ernstige) signalen, waarbij er een direct gevaar dreigt, kunt u ook bij uw lokale GGD neerleggen. Zij voeren het toezicht op de kinderopvang uit.

Naar de opvang (situatie vanaf 8 juni)

Wanneer gaat de BSO weer volledig open?

De buitenschoolse opvang gaat vanaf 8 juni weer regulier open. Sinds 11 mei zijn de scholen al voor de helft open, waarbij de BSO het ritme van de scholen volgt. Vanaf 8 juni geldt weer de normale situatie met de vaste BSO-dagen. De kinderen kunnen vanaf dan weer op hun normale vertrouwde dagen op de BSO terecht. Daarmee stopt ook de regeling waarmee de overheid de eigen bijdrage voor de kinderopvang voor ouders vergoedt.

Is er na 8 juni, als de scholen en BSO’s weer volledig open zijn, nog noodopvang voor ouders in een cruciaal beroep?

Op 8 juni stopt in principe de noodopvang overdag. Dit geldt ook voor de noodopvang van kwetsbare kinderen. De noodopvang in de avonden, nachten en in het weekend is vanaf 8 juni alleen beschikbaar voor ouders die in zorg werken. Zoals personeel van ziekenhuizen, verpleging, verzorging en thuiszorg en ambulancezorg en ondersteunend personeel zoals schoonmaak in zieken- en verpleeghuizen. Dit geldt dus niet voor kinderen van ouders in cruciale beroepen buiten de zorg. Mochten ouders toch behoefte hebben aan extra opvang dan kunnen zij dit op de gebruikelijke manier aanvragen bij kinderopvangorganisaties en gastouders.

Mijn school houdt ook na 8 juni een continurooster, mag dat? 

Het uitgangspunt is dat scholen vanaf 8 juni terugkeren naar hun normale schoolrooster. Hierbij houden zij rekening met eventuele noodzakelijke gespreide breng- en haaltijd om voor voldoende afstand tussen volwassenen te zorgen. Dit staat in het protocol. De buitenschoolse opvang (BSO) is open op normale tijden, zoals in uw contract staat. 

Als een school de vaste schooltijden wil aanpassen, gelden de normale procedures. Zoals afstemming met de medezeggenschapsraad van school. Ook heeft de school de verantwoordelijkheid voor een goede aansluiting van de kinderopvang op de schooltijden. Daarom zal school met de BSO’s afspraken moeten maken. Als een BSO mogelijkheden heeft het aanbod te verruimen met aangepaste openingstijden, zal de BSO dit ook eerst moeten afstemmen met de Oudercommissie van de BSO. Extra opvanguren worden in rekening gebracht bij de ouders. Ouders moeten wel instemmen met een contractuitbreiding en een wijzing doorgeven bij de Belastingdienst voor de kinderopvangtoeslag.

Vergoeding

Tot wanneer krijgen ouders de eigen bijdrage vergoed?

Met ingang van 8 juni gaat alle kinderopvang weer regulier open. De kinderdagopvang en de gastouderopvang waren per 11 mei al regulier opengegaan. Per 8 juni geldt dat ook voor de buitenschoolse opvang, die vanaf 11 mei gedeeltelijk open is gegaan.

De vergoeding voor de eigen bijdrage in de kinderopvang zal ook per 8 juni stoppen. Dat betekent dat ouders met kinderopvangtoeslag die de kinderopvang de afgelopen periode hebben doorbetaald, een vergoeding voor het betalen van de eigen bijdrage tot aan de maximum uurprijs zullen ontvangen over de periode van 16 maart tot 8 juni. Het streven is dat ouders deze vergoeding in de maand juli op hun bankrekening krijgen. Ouders hoeven hiervoor niets te doen. De SVB gebruikt hiervoor de gegevens die reeds bekend zijn bij de Belastingdienst/Toeslagen om de vergoeding vast te stellen en uit te betalen.

Ouders die voor kinderopvang betalen en daarbij worden gesubsidieerd via een gemeentelijke regeling, in het kader van voorschoolse educatie, peuteraanbod of vanwege een sociaal-medische indicatie, krijgen een vergoeding over deze zelfde periode via de gemeente. De gemeenten ontvangen hiervoor extra middelen vanuit de Rijksoverheid.

Voor wie is de vergoeding bedoeld?  

Alle ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen, komen in aanmerking voor de vergoeding die uitbetaald wordt door de Rijksoverheid. Daarbij gaat het zowel om ouders die geen gebruik maken van de noodopvang als ouders met een cruciaal beroep die hun kinderen naar de noodopvang brengen. Aan het gebruik van noodopvang zijn namelijk geen kosten verbonden.

Ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen, maar gebruik maken van een gesubsidieerd aanbod van de gemeenten krijgen de eigen bijdrage via de gemeente vergoed. Dit geldt vooral voor ouders met een sociaal-medische indicatie en voor ouders waarvan de kinderen deelnemen aan voorschoolse educatie of kortdurend peuteraanbod (peuterspeelzaal).

Tijdens de periode van gedeeltelijke openstelling van basisscholen en BSO blijft bovenstaande vergoeding vanuit de Rijksoverheid doorlopen. Dit betekent dat de Rijksoverheid de eigen bijdrage voor kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang tot de maximum uurprijs tot 8 juni nog blijft vergoeden aan ouders. Gemeenten krijgen van de overheid budget om tijdens dezelfde periode de eigen bijdrage te vergoeden aan ouders van wie de kinderen deelnemen aan voorschoolse educatie of kortdurend peuteraanbod (peuterspeelzaal). Informeer bij uw kinderopvang of gemeente hoe zij dit hebben georganiseerd.

Vanaf wanneer moet ik weer gewoon voor de opvang betalen?

De afgelopen tijd hebben wij u gevraagd de factuur voor de kinderopvang volledig door te blijven betalen, om zo de kinderopvangtoeslag en uw plek op de kinderopvang te behouden. Voor de eigen bijdrage krijgt u een vergoeding. De kinderopvang gaat per 8 juni weer volledig open. Vanaf dat moment vervalt de vergoeding voor de eigen bijdrage.

Wanneer kan ik de vergoeding verwachten?

Het streven is dat ouders deze vergoeding in de maand juli op hun bankrekening krijgen. U hoeft hiervoor niets te doen. De SVB gebruikt voor de uitbetaling de gegevens die reeds bekend zijn bij de Belastingdienst/Toeslagen.

Moet ik zelf contact opnemen met de Belastingdienst om in aanmerking te komen voor de vergoeding?

Nee, ouders die de kinderopvang door blijven betalen gedurende de sluitingsperiode, krijgen de vergoeding vanzelf via de Sociale Verzekeringsbank terug.

Om de vergoeding zo snel mogelijk uit te betalen, is gekozen voor een eenvoudige regeling op basis van beschikbare gegevens bij de Belastingdienst, zonder dat ouders formulieren hoeven in te vullen. Om voor de zomer tot betaling over te kunnen gaan is gekozen voor de peildatum 6 april. Ouders krijgen de vergoeding op basis van de gegevens die op dat moment bekend zijn bij de Belastingdienst, zoals het aantal kinderen, het aantal opvanguren en het verzamelinkomen. De Belastingdienst geeft dit door aan de Sociale Verzekeringsbank en die keert vervolgens het bedrag in de maanden juni, uiterlijk juli, rechtstreeks aan de ouders uit.

Nu vanaf 11 mei de kinderopvang gedeeltelijk weer open is, loopt de periode door waarover de vergoeding berekend wordt. Daardoor kan het iets langer duren voordat de eenmalige uitkering wordt betaald en volgt betaling waarschijnlijk in juli.

Hoeveel vergoeding kan ik verwachten?

De hoogte van de vergoeding benadert de eigen bijdrage zoveel mogelijk. De Rijksoverheid vergoedt het deel tot de wettelijk vastgelegde maximum uurprijs (€ 8,17 voor kinderdagopvang, € 7,02 voor buitenschoolse opvang en € 6,27 voor gastouderopvang).

De vergoeding hangt verder af van een aantal gegevens die op peildatum 6 april bij de Belastingdienst/Toeslagen bekend zijn: het aantal kinderen dat gebruik maakt van kinderopvang, het aantal uren kinderopvang en de hoogte van het verzamelinkomen. Hierdoor kan het zijn dat de compensatie enigszins afwijkt van de daadwerkelijk betaalde eigen bijdrage.

Ik heb meer kinderopvang betaald dan dat ik terug krijg, hoe zit dat?

Omdat de betalingen gebaseerd zijn op de gegevens die verwerkt zijn op 6 april, kan het zijn dat er sprake is van verschillen. We vragen begrip voor kleine afwijkingen in de uiteindelijke betaling.

Het kan zijn dat ouders voor die datum bepaalde wijzigingen, zoals meer uren opvang, nog niet hadden doorgegeven. Afhankelijk van het aantal uur opvang (meer of minder uren dan voorheen), zouden zij bijvoorbeeld een hogere of lagere kinderopvangtoeslag hebben ontvangen. Dit kan mogelijk leiden tot een verschil in wat u betaald heeft aan eigen bijdrage en wat u straks ontvangt.

Bij grote verschillen is er de mogelijkheid om een herziening aan te vragen of van de bezwaar- en beroepsprocedure gebruik te maken.

Daarnaast geldt de vergoeding tot de maximum uurprijs. Als u een tarief betaalt dat hoger ligt, dan krijgt u dat deel terug van de kinderopvang. Dit kunt u navragen bij uw kinderopvangorganisatie.

Kosten en contract kinderopvang

De kinderdagopvang (0-4 jaar) en de gastouderopvang zijn weer volledig open en de buitenschoolse opvang ook (gedeeltelijk). Wat betekent dit voor de kinderopvangtoeslag en voor de vergoeding van de eigen bijdrage? 

De vergoeding blijft doorlopen tot 8 juni. De vergoeding is een grosso modo compensatie van de eigen bijdrage. De vergoeding wordt berekend op basis van uw gegevens die de Belastingdienst op 6 april verwerkt had.

Voor de kinderopvangtoeslag is het belangrijk dat u zoals altijd wijzigingen in uw situatie doorgeeft aan de Belastingdienst. Ook wanneer u meer of minder uren kinderopvang af gaat nemen, is het nu de kinderopvang weer open is, van belang dit door te geven aan de Belastingdienst. Alleen als u door de coronamaatregelen en de gedeeltelijke openstelling van de BSO minder gebruikt maakt van de Buitenschoolse Opvang, vragen we u om uw contract niet aan te passen en uw eigen bijdrage door te betalen. U ontvangt hiervoor een vergoeding.

Wat moeten ouders doen als hun inkomen sterk daalt door de coronacrisis of als zij bijvoorbeeld zzp’er zijn en momenteel geen inkomsten hebben? 

Wanneer het inkomen wijzigt, vragen wij ouders dit wel door te geven aan de Belastingdienst, zoals zij normaal ook zouden doen. De kinderopvangtoeslag is hoger bij een lager inkomen. Ouders zullen dan dus de kinderopvangtoeslag ontvangen die aansluit op hun actuele inkomen. Uw wijziging gaat in op de eerste dag van de volgende maand. Aanpassen kan via het portaal van de Belastingdienst.

Bij werkloosheid geldt dat tot drie maanden na het verliezen van werk recht blijft bestaan op kinderopvangtoeslag. Ouders die hun werk verliezen, hoeven dus niet direct hun kind(eren) van de opvang te halen en de plek op de kinderopvang op te geven.

Ik wil (tijdelijk) geen gebruik maken van de opvang, bijv. omdat mijn kind of gezinsleden tot een risicogroep behoren. Moet ik dan wel betalen?

Vanaf 8 juni is de kinderopvang volledig open en vervalt de vergoeding voor de eigen bijdrage. Als u (tijdelijk) geen gebruik meer wilt maken van de kinderopvang, dan adviseren wij u daarover contact op te nemen met uw kinderopvangaanbieder.

Mijn kind wordt geweigerd vanwege een snotneus, maar ik moet wel doorbetalen. Kan ik weigeren te betalen?

Gegeven de huidige situatie is het belangrijk dat u uw kind thuis houdt bij ziekteverschijnselen. Wij vragen uw begrip voor de huidige situatie. Voor het behoud van uw plek op de kinderopvang en het behoud van uw recht op kinderopvangtoeslag is het belangrijk dat u de factuur voor kinderopvang blijft betalen.

Kinderopvangtoeslag

Door het coronavirus zit ik thuis en werk ik minder uren. Heeft dit invloed op de hoogte van mijn kinderopvangtoeslag? Deze is immers afhankelijk van mijn gewerkte uren.

Nee. Voor de komende periode blijven uw gewerkte uren ongewijzigd en blijft het aantal uur waarvoor u aanspraak heeft op kinderopvangtoeslag in stand. Indien u uw baan verliest, geldt dat tot drie maanden na het verliezen van uw baan recht blijft bestaan op kinderopvangtoeslag. Dit zodat niet direct gestopt hoeft te worden met het gebruik van kinderopvang en de plek bij de kinderopvang niet direct verloren hoeft te gaan.

Hebben ouders die gebruik maken van de nieuwe Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkgelegenheid (NOW) nog recht op KOT?

Ouders die gebruik maken van de NOW behouden het recht op kinderopvangtoeslag. Zij krijgen hun loon 100% doorbetaald. Er verandert voor deze ouders in die zin dus niets.

Ik ben mijn baan verloren, wat moet ik doen?

Na het verlies van werk loopt uw recht op kinderopvangtoeslag nog drie maanden door. Afhankelijk van het aantal uren dat u heeft opgebouwd, heeft u mogelijk nog langer recht op kinderopvangtoeslag. Kijk voor meer informatie over kinderopvangtoeslag bij stoppen met werken of werkloos worden op de website van de Belastingdienst.

Vragen over kinderopvang


Waar kan ik terecht voor vragen?

Vragen aan de Belastingdienst? Vragen kunt u ook stellen bij de BelastingTelefoon (0800-0543). Houdt u dan wel rekening met een langere wachttijd dan normaal.

Kinderopvangorganisaties kunnen daarnaast terecht op www.veranderingenkinderopvang.nl. Ook kunnen zij zich richten tot hun brancheorganisaties. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is in nauw contact met brancheorganisaties over de vragen die bij kinderopvangorganisaties leven.

Bron : Rijksoverheid