WerkenbijKinderopvang

Veel uitvoeringsproblemen financiering

De kinderopvang in Nederland is van hoge kwaliteit. Vergeleken met andere Europese landen staat de Nederlandse kinderopvang aan de top. Steeds meer ouders met jonge kinderen zijn de afgelopen decennia gaan werken, mede dankzij de mogelijkheid om hun kinderen in een veilige en professionele omgeving op te laten vangen. Ouders die gebruik maken van kinderopvang zijn hierover heel tevreden. Kinderen hebben bij de kinderopvang een veilige plek waar ze zich kunnen ontwikkelen, schrijft staatssecretaris Tamara van Ark in haar brief aan de Tweede Kamer over het kinderopvangstelsel. Zij schetst dat het op sommige onderdelen beter kan en moet en dat de krachtige punten van de Nederlandse kinderopvang zoveel mogelijk moeten worden behouden.  

Het kinderopvangbeleid is gericht op een goede, veilige en financieel toegankelijke kinderopvang, zodat ouders arbeid en zorg kunnen combineren en kinderen zich kunnen ontwikkelen. Het kabinet zet in op zowel de betaalbaarheid van kinderopvang als op de pedagogische ontwikkeling van kinderen. Dit is de afgelopen jaren gebeurd door het verhogen van de kinderopvangtoeslag, het verbeteren van de kwaliteit van kinderopvang en het investeren in voorschoolse educatie. 

Tamara van Ark: “Ik ben trots op onze kinderopvang. De sector heeft zich geprofessionaliseerd en de kwaliteit is de afgelopen jaren sterk toegenomen, waardoor onze kinderopvang tot de beste van Europa behoort. Dat is een fantastische prestatie. Het aantal kinderen dat naar de kinderopvang gaat stijgt bovendien flink. De sector levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van bijna 900 duizend kinderen. Hoe innovatief, creatief en klantgericht de kinderopvang werkt, werd eens te meer duidelijk tijdens de coronacrisis. De sector moest zeer plotseling de deuren sluiten en zorgen voor een goede noodopvang voor kinderen van ouders met cruciale beroepen en kinderen in een kwetsbare situatie. De snelheid waarmee zij heeft geschakeld om noodopvang op een goede, flexibele manier in te richten, is indrukwekkend. Ik heb grote waardering voor de manier waarop de medewerkers de uitdagingen van de afgelopen tijd hebben opgepakt.”

Verbeterpunten

Van Ark ziet ook verbeterpunten voor de kinderopvang. Zo schetst de staatssecretaris in haar brief dat de financiering van het kinderopvangstelsel via de kinderopvangtoeslag een belangrijk aandachtspunt is. Weliswaar is de kinderopvangtoeslag als instrument heel gericht, het stelsel is ook ingewikkeld. Er zijn veel uitvoeringsproblemen, zoals duidelijk werd bij de terugvorderingsproblematiek. Hier ligt dus een belangrijke opgave. De wijze van financieren is onderdeel van de Scenariostudie Vormgeving Kindvoorzieningen (SVK), waarvan een tussenrapportage is verschenen. Eind 2020 volgt een eindrapportage waarin mogelijke bouwstenen voor scenario’s verder zijn uitgewerkt. Ze helpen een volgend kabinet om hier verdere keuzes in te maken.
 
De kinderopvang is een conjunctuurgevoelige sector. Bij economische tegenwind wordt naar verwachting minder opvang afgenomen. Van Ark wijst in haar brief op het belang voor de sector van een stabiel overheidsbeleid, ook in economisch mindere tijden. Daarnaast geeft ze aan dat er bij de buitenschoolse opvang nog kansen liggen voor een uitdagender aanbod gericht op de brede ontwikkeling van kinderen. Ook is zij van mening dat er winst te behalen is door de goede kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang bekender te maken bij ouders die nog geen gebruik maken van kinderopvang. Relatief veel ouders met een laag inkomen maken op dit moment geen gebruik van formele kinderopvang, terwijl dit de ontwikkeling van het kind kan helpen en ouders kan ondersteunen bij het doen van hun werk. Aan de hand van onderzoek dat hiernaar is verricht, kijkt de staatssecretaris hoe het gebruik van kinderopvang bij deze ouders bevorderd kan worden.  

Bron : Rijksoverheid