corona
corona

FAQ bijgewerkt 29-09

Er zijn veel vragen over kinderopvang en het coronavirus. Hieronder een vraag en antwoord van de Rijksoverheid, bestemd voor kinderopvangorganisaties en gastouders (bijgewerkt op 29 september 2020 18:00 PM)

Hier vindt u de meest gestelde vragen over de gevolgen van het coronavirus voor kinderopvangorganisaties en gastouders.

Veelgestelde vragen van kinderopvangorganisaties en gastouders over coronavirus

De kinderopvang (kinderopvang, BSO en gastouderopvang) is open. Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over de gevolgen van het coronavirus voor kinderopvangorganisaties en gastouders. Voor vragen over de financiering van de noodopvang kunnen kinderopvangorganisaties terecht bij de gemeente.

Algemeen

Welke maatregelen moet ik als kinderopvangorganisatie of gastouder nemen?

Er is een protocol voor de kinderopvang en gastouders waarin staat welke maatregelen zij sinds 11 mei moeten nemen. Dit protocol gaat in op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne.

Het procotol voor de kinderopvang wordt regelmatig aangepast aan nieuwe ontwikkelingen en inzichten. De meest actuele versie kunt u vinden via Veranderingenkinderopvang.nl.

Wanneer moet een kind thuisblijven?

Kinderen met neusverkoudheidsklachten mogen naar de kinderopvang (kinderdagopvang, BSO en gastouderopvang), behalve

 • als het kind ook koorts of andere corona klachten heeft;
 • als het kind een huisgenoot is van iemand met corona;
 • als een huisgenoot van het kind naast milde klachten ook last heeft van koorts of benauwdheid. En er is nog geen bevestigde negatieve testuitslag is. 

Kinderen mogen pas weer naar de opvang als zij 24 uur geen klachten meer hebben en naast verkoudheidsklachten verder niet ziek zijn.

Mag een school ook na 8 juni een continurooster aanhouden? 

Het uitgangspunt is dat scholen per 8 juni terugkeren naar hun normale schoolrooster. Hierbij houden zij rekening met eventuele noodzakelijke gespreide breng- en haaltijd om voor voldoende afstand tussen volwassenen te zorgen. Dit staat in het protocol.

De buitenschoolse opvang (BSO) is open op normale tijden.

Als een school de vaste schooltijden wil aanpassen, gelden de normale procedures. Zoals afstemming met de medezeggenschapsraad van school.

Ook heeft de school de verantwoordelijkheid voor een goede aansluiting van de kinderopvang op de schooltijden. Daarom zal school met de BSO’s afspraken moeten maken. Als een BSO mogelijkheden heeft het aanbod te verruimen met aangepaste openingstijden, zal de BSO dit ook eerst moeten afstemmen met de Oudercommissie van de BSO.

Extra opvanguren worden in rekening gebracht bij de ouders. Ouders moeten wel instemmen met een contractuitbreiding en een wijzing doorgeven bij de Belastingdienst voor de kinderopvangtoeslag.

Is er nog noodopvang?

De noodopvang is per 1 juli 2020 gestopt.

Kinderopvang bij klachten die passen bij corona

Mogen kinderen met neusverkoudheid naar de kinderopvang?

Voor alle kinderen geldt dat zij bij een neusverkoudheid naar de kinderopvang (kinderdagopvang, BSO en gastouderopvang) mogen, behalve:

 • als het kind ook koorts of andere corona klachten heeft;
 • als het kind een huisgenoot is van iemand met corona;
 • als een huisgenoot van het kind naast milde corona klachten ook last heeft van koorts of benauwdheid. En er is nog geen bevestigde negatieve testuitslag is. 

Het RIVM heeft een handreiking bij neusverkouden kinderen opgesteld. De handreiking wordt regelmatig aangepast aan nieuwe ontwikkelingen en inzichten.

Als een kind langdurig verkoudheidsklachten of hooikoorts heeft, kan hij of zij dan wel naar de kinderopvang?

Als het kind elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is, dan herkent de ouder deze klachten. Het kind mag dan gewoon naar school of de kinderopvang.

Bij twijfel, of als de klachten anders zijn dan gewend, blijft het kind thuis tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn of laat uw kind testen op het coronavirus. 

Voor kinderen geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar de kinderopvang (kinderdagopvang, BSO en gastouderopvang) mogen. Zie hiervoor de bovenstaande vragen.

Testen op coronavirus

Kunnen kinderen ook getest worden?

Kleine kinderen en kinderen die op de basisschool zitten hoeven meestal niet getest te worden als ze klachten hebben.  Op de pagina testen op corona vindt u meer informatie over het testen.

Als op de kinderopvang in een groep 3 of meer kinderen klachten hebben die passen bij COVID-19 wordt geadviseerd om deze kinderen te testen. De kinderopvangorganisatie neemt dan contact op met de GGD. Zie ook de Handreiking uitbraakonderzoek COVID-19 op kindercentra en basisscholen.
Op de pagina Testen op corona vindt u meer informatie over het testen.

Kan ik mij als pedagogisch medewerker of gastouder laten testen op het coronavirus?

Sinds 1 juni kan iedereen met de volgende klachten zich laten testen op het coronavirus:

 • neusverkoudheid;
 • loopneus;
 • niezen;
 • hoesten;
 • verhoging tot 38 graden of koorts (vanaf 38 graden);
 • plotseling verlies van reuk of smaak.

Ik ben werkzaam bij de kinderopvang of BSO en ik behoor tot de risicogroep. Moet ik thuis blijven of kan ik aan het werk?

Als u tot de risicogroep behoort, kunt u niet verplicht worden om op de groep te werken. In overleg met de bedrijfsarts of behandelaar kunt u andere werkzaamheden doen vanuit huis of (elders) op de locatie.

Een huisgenoot van mijn gastouders of pedagogisch medewerker behoort tot de risicogroepen. Mag de gezonde gastouder of pedagogisch medewerker werken?

Personeelsleden of gastouders die in een risicogroep vallen of een gezinslid hebben die in de risicogroep valt, kunnen niet worden verplicht te werken op de groep. Zij gaan in overleg andere werkzaamheden doen vanuit huis of (elders) op de locatie.

De werknemer gaat hierover in overleg met bedrijfsarts of behandelaar.

In het geval van gastouderopvang, is het aan de gastouder om te beoordelen of de gastouder zich binnen de ‘werksetting’ comfortabel genoeg voelt om, binnen de geldende maatregelen, open te gaan. Als hierin onvoldoende oplossing kan worden gevonden, dan is het aan de gastouder een afweging te maken om (nog) niet open te gaan.

De gastouder kan de (huis)arts of de GGD raadplegen voor advies.

Regels na vakantie in land met oranje reisadvies

Wat zijn de regels voor kinderen die op vakantie zijn geweest?

Het wordt afgeraden om op vakantie te gaan naar ‘oranje landen’, voor ‘rode landen’ geldt een negatief reisadvies. Ouders moeten zich bewust zijn van de verantwoordelijkheid die zij hebben voor het op reis gaan naar gebieden waar een oranje of rood reisadvies geldt of mogelijk kan gaan gelden. Zij kunnen het reisadvies controleren op Nederlandwereldwijd.nl

Iedereen die terugkomt uit een land met een oranje of rood reisadvies vanwege het coronavirus, gaat 10 dagen in quarantaine.

Kinderen van 0 tot en met 12 jaar mogen wel naar school, kinderopvang (waaronder buitenschoolse opvang en gastouderopvang) en aan sportactiviteiten meedoen, tenzij:

 • het kind 1 last heeft van klachten die passen bij corona;
 • het kind een huisgenoot is van iemand met corona;
 • een huisgenoot van het kind naast milde corona klachten last heeft van koorts of benauwdheid, en uit een coronatest nog niet blijkt dat het om corona gaat. 

Ouders mogen hun kinderen tijdens hun eigen 10 dagen thuisquarantaine niet halen of brengen. Bijvoorbeeld naar school, kinderopvang of sportactiviteiten. Hiervoor zullen ze anderen moeten vragen.

Wat zijn de regels voor ouders die op vakantie zijn geweest in landen met een oranje en rood reisadvies vanwege het coronavirus?

Het wordt afgeraden om op vakantie te gaan naar ‘oranje landen’, voor ‘rode landen’ geldt een negatief reisadvies. Ouders die terugkomen uit een land dat een oranje of rood reisadvies heeft vanwege het coronavirus gaan 10 dagen in quarantaine. Dit betekent dat zij thuis blijven en niet naar de kinderopvang komen. Voor eventueel halen en brengen van kinderen zullen ze anderen moeten vragen.

Wat zijn de regels voor medewerkers in de kinderopvang die op vakantie gaan naar landen met een oranje of rood reisadvies?

Wie terugkomt uit een land dat een oranje of rood reisadvies heeft vanwege het coronavirus, gaan 10 dagen in quarantaine. Als pedagogisch medewerkers, gastouders of andere medewerkers in de kinderopvang naar landen met een oranje of rood reisadvies op vakantie gaan, is het hun eigen verantwoordelijkheid om op tijd terug te zijn om de volledige quarantaine af te maken voordat ze weer aan het werk gaan. Kinderopvangorganisaties doen er verstandig aan hun personeel hier op te wijzen, zodat ze na de vakantie niet voor verrassingen komen te staan. 

Bekijk ook de informatie over werknemers en het coronavirus en de informatie over werkgevers en het coronavirus.

Andere vragen over de gevolgen van het coronavirus voor de kinderopvang

Kinderopvangorganisaties en ouders kunnen terecht op deze website voor de meest actuele informatie.

Vragen aan de Belastingdienst? Kijk op de website van de Belastingdienst of stel ze via de BelastingTelefoon (0800-0543). Houdt u dan wel rekening met een langere wachttijd dan normaal.

Kinderopvangorganisaties kunnen daarnaast terecht op Veranderingenkinderopvang.nl. Ook kunnen zij zich richten tot hun brancheorganisaties.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is in nauw contact met brancheorganisaties over de vragen die bij kinderopvangorganisaties leven.

Bron : Rijksoverheid