corona
corona

Aanpassing per 9-10

Het Protocol Kinderopvang is aangepast. Zo zijn er onder andere regels opgenomen over mondkapjes.

De belangrijkste wijzigingen:

 • Dringend advies aan ouders en andere bezoekers om een mondneuskapje te dragen wanneer zij de locatie betreden;
 • Mondneuskapjes dragen in de uitvoering van het pedagogisch werk wordt afgeraden.

Bekijk hier de nieuwste versie van het protocol.

Dit protocol is opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK, Voor Werkende Ouders en FNV in samenspraak met SZW. Het protocol dient als handreiking voor de kinderopvangsector bij het werken in tijden van COVID-19 en vormt een vertaling van de richtlijnen van het RIVM naar de specifieke situatie van de kinderopvang. In het protocol wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne waar rekening mee gehouden dient te worden. Dit protocol kan worden aangepast naar aanleiding van ervaring uit de praktijk.

Dit protocol bevat de algemene maatregelen voor de gehele kinderopvangsector. Daarnaast maken houders een locatie specifieke uitwerking van dit protocol, waarin zij de concrete maatregelen en acties voor de locaties uitschrijven. Houders communiceren hierover naar ouders en waar mogelijk naar kinderen.

Algemene noties vooraf

 1. Tussen (pedagogisch) medewerkers onderling en tussen (pedagogisch) medewerkers/gastouders en ouders
  moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden. Pas zo nodig de beschikbare ruimtes op de locatie hierop aan.
 2. Breng- en haalmomenten zijn kort en kinderen worden door één volwassene gebracht en gehaald. Informatie
  over een kind kan via digitale weg of telefonisch worden gedeeld.
 3. De locaties organiseren de breng- en haalmomenten zo dat er 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Denk
  hierbij aan looproutes, eenrichtingsroutes en het maken van afspraken met ouders over breng- en haaltijden
  om piekmomenten te voorkomen.
 4. In de kinderopvang gelden de kwaliteitseisen zoals opgenomen in de Wet kinderopvang. Vanuit GGD GHOR
  NL is er een werkwijze opgesteld met adviezen voor GGD’en over hoe te handelen bij overmachtsituaties als
  gevolg van corona.
 5. In de kinderopvang is men gewend om te werken volgens (bestaande) strikte hygiëne richtlijnen van het
  RIVM1
  . Ook is er een RIVM-richtlijn Binnen- en buitenmilieu voor de kinderopvang waarin o.a. adviezen over
  luchten en ventileren zijn opgenomen.
 6. Bespreek de concrete maatregelen en acties die voor de opvanglocatie worden opgesteld met de
  oudercommissie en/of ouders. Op de buitenschoolse opvang of bij de gastouderopvang met kinderen van 4