corona
corona

Weer een update FAQ

Er zijn veel vragen over kinderopvang en het coronavirus. Hieronder een vraag en antwoord van de Rijksoverheid, bestemd voor ouders van kinderen bij de kinderopvang (bijgewerkt op 19 oktober 2020 18:00 PM)

Hier vindt u de meest gestelde vragen van ouders over de gevolgen van het coronavirus voor de kinderopvang.

Veelgestelde vragen van ouders over coronavirus en kinderopvang

De kinderopvang (kinderdagopvang, BSO en gastouderopvang) is open. Hieronder vindt u de meeste gestelde vragen over de gevolgen van het coronavirus voor ouders.

Algemeen

Wanneer moet mijn kind thuis blijven?

Kinderen met neusverkoudheidsklachten mogen naar de kinderopvang (kinderdagopvang, BSO en gastouderopvang), behalve:

 • als het kind ook koorts of andere corona klachten heeft; 
 • als het kind een huisgenoot is van iemand met corona;
 • als een huisgenoot van het kind naast milde corona klachten ook last heeft van koorts of benauwdheid heeft. En er is nog geen negatieve testuitslag.

Mijn kind behoort tot een risicogroep / iemand uit ons gezin behoort tot de risicogroep. Kan mijn kind naar school, kinderopvang en BSO?

 • Kinderen met onderliggende medische problematiek lijken geen groter risico te lopen op een ernstig beloop van COVID-19 dan gezonde kinderen.
 • Bij twijfel of uw kind naar school, kinderopvang of BSO kan, is het verstandig te overleggen met de behandelend (kinder)arts en de schoolleiding.
 • Wanneer een gezinslid in de risicogroep valt en onder specialistische behandeling is, overleg dan met de arts en de schoolleiding of het kind naar school kan.

Wat zijn de regels voor kinderen die op vakantie zijn geweest?

Het wordt afgeraden om op vakantie te gaan naar ‘oranje landen’, voor ‘rode landen’ geldt een negatief reisadvies. Ouders moeten zich bewust zijn van de verantwoordelijkheid die zij hebben voor het op reis gaan naar gebieden waar een oranje of rood reisadvies geldt of mogelijk kan gaan gelden.

Zij kunnen het reisadvies controleren op Nederlandwereldwijd.nl.

Iedereen die terugkomt uit een land met een oranje of rood reisadvies vanwege het coronavirus, gaat 10 dagen in quarantaine.

Kinderen tot en met 12 jaar mogen wel naar school, kinderopvang (waaronder buitenschoolse opvang en gastouderopvang) en aan sportactiviteiten deelnemen. Dat kan niet als:

 • het kind klachten heeft die passen bij corona;
 • een huisgenoot van het kind naast milde corona klachten last heeft van koorts of benauwdheid. En er is nog geen negatieve testuitslag.

Ouders mogen hun kinderen tijdens hun eigen thuisquarantaine niet halen of brengen. Bijvoorbeeld naar school, kinderopvang of sportactiviteiten. Hiervoor zullen ze anderen moeten vragen.

Wat zijn de regels voor ouders die op vakantie zijn geweest in landen met een oranje reisadvies (wegens een corona uitbraak)?

Het wordt afgeraden om op vakantie te gaan naar ‘oranje landen’. Voor ‘rode landen’ geldt een negatief reisadvies. Ouders die terugkomen uit een land met een oranje of rood reisadvies vanwege corona, gaan 10 dagen in quarantaine.

Zij moeten dus thuisblijven en mogen ook niet naar de kinderopvang komen. Voor eventueel halen en brengen van kinderen zullen ze anderen moeten vragen.

Waar kan ik terecht als ik klachten heb over de uitvoering van het protocol Kinderopvang op mijn kinderopvang?

Bij klachten over de uitvoering van het protocol door uw kinderopvangorganisatie kunt u contact opnemen met de kinderopvanglocatie of met de oudercommissie. Elke kinderopvangorganisatie heeft een klachtenprotocol waarin staat hoe klachten worden behandeld.

(Ernstige) signalen, waarbij er een direct gevaar dreigt, kunt u ook bij uw lokale GGD neerleggen. GGD’s voeren het toezicht op de kinderopvang uit.

Wat moet de kinderopvang of gastouder doen om verspreiding van corona te voorkomen? 

Er is een protocol voor de kinderopvang en gastouders waarin staat welke maatregelen zij moeten nemen. In dit protocol wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne.

Het protocol voor de kinderopvang wordt regelmatig aangepast aan nieuwe ontwikkelingen of inzichten.

De actuele versie van het protocol voor de kinderopvang kunt u vinden via Veranderingenkinderopvang.nl.

Mijn school houdt ook nu, na 8 juni een continurooster aan, mag dat?

Het uitgangspunt is dat scholen sinds 8 juni terugkeren naar hun normale schoolrooster. Hierbij houden zij rekening met eventuele noodzakelijke gespreide breng- en haaltijd om voor voldoende afstand tussen volwassenen te zorgen. Dit staat in het protocol.

De buitenschoolse opvang (BSO) is open op normale tijden, zoals in uw contract staat.

Als een school de vaste schooltijden wil aanpassen, gelden de normale procedures. Zoals afstemming met de medezeggenschapsraad van school. Ook heeft de school de verantwoordelijkheid voor een goede aansluiting van de kinderopvang op de schooltijden. Daarom zal school met de BSO’s afspraken moeten maken.

Als een BSO mogelijkheden heeft het aanbod te verruimen met aangepaste openingstijden, zal de BSO dit ook eerst moeten afstemmen met de Oudercommissie van de BSO. Extra opvanguren worden in rekening gebracht bij de ouders. Ouders moeten wel instemmen met een contractuitbreiding en een wijzing doorgeven bij de Belastingdienst voor de kinderopvangtoeslag. 

Is er nog noodopvang?

De noodopvang is per 1 juli 2020 gestopt.

Kinderopvang bij klachten die passen bij corona

Mag mijn kind met neusverkoudheid naar de kinderopvang?

Voor alle kinderen geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar de kinderopvang (kinderdagopvang, BSO en gastouderopvang) mogen, behalve:

 • als het kind ook koorts of andere corona klachten heeft;
 • als het kind een huisgenoot is van iemand met corona;
 • als een huisgenoot van het kind naast milde coronaklachten ook last heeft van koorts of benauwdheid heeft. En als er nog geen negatieve testuitslag is.

Het RIVM heeft een handreiking bij neusverkouden kinderen opgesteld. De handreiking wordt regelmatig aangepast aan nieuwe ontwikkelingen en inzichten.

Als een kind langdurig verkoudheidsklachten of hooikoorts heeft, kan hij of zij dan wel naar de kinderopvang?

Als het kind elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is, dan herkent de ouder deze klachten. Het kind mag dan gewoon naar school of de kinderopvang. Bij twijfel, of als de klachten anders zijn dan gewend, blijft het kind thuis tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn of laat uw kind testen. 

Voor kinderen geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar de kinderopvang (kinderdagopvang, BSO en gastouderopvang) mogen. Zie hiervoor de bovenstaande vragen.

Testen op coronavirus

Kan ik mijn kind laten testen? 

Kleine kinderen en kinderen die op de basisschool zitten hoeven meestal niet getest te worden als ze klachten hebben.  Op de pagina testen op corona vindt u meer informatie over het testen.

Kinderen t/m 12 jaar hoeven niet getest te worden voor corona, tenzij zij:

 • Ernstig ziek zijn;
 • Huisgenoot of contact zijn van een bewezen Covid-19-patiënt;
 • Behoren tot de risicogroepen

Scholen en kindercentra mogen niet eisen dat een kind wordt getest. Bij een positieve uitslag wordt bron- en contactonderzoek ingesteld. Bij een negatieve testuitslag mag het kind naar de kinderopvang, als het alleen neusverkouden is en verder niet ziek.

Als op de kinderopvang in een groep 3 of meer kinderen klachten hebben die passen bij COVID-19 wordt geadviseerd om deze kinderen te testen. De kinderopvangorganisatie neemt dan contact op met de GGD. Zie ook de Handreiking uitbraakonderzoek COVID-19 op kindercentra en basisscholen.

Op de pagina Testen op corona vindt u meer informatie over het testen.

Vergoeding

Over welke periode hebben ouders een vergoeding ontvangen van de eigen bijdrage?

Vanwege de (gedeeltelijke) sluiting van de kinderopvang van 16 maart tot en met 7 juni hebben ouders een vergoeding ontvangen voor de eigen bijdrage. De meeste ouders hebben deze vergoeding op 8 juli ontvangen van de SVB.

Voor de berekening van de vergoeding heeft de SVB de gegevens gebruikt die op 6 april verwerkt waren bij de Belastingdienst/Toeslagen.

Ouders die per 6 april nog geen kinderopvangtoeslag hadden aangevraagd voor 1 of meer kinderen – en voor 4 september wel kinderopvangtoeslag hebben aangevraagd – krijgen begin oktober (een aanvulling op) de vergoeding. Bekijk ook: Vergoeding eigen bijdrage kinderopvang (SVB).

Ouders die voor kinderopvang betalen en daarbij worden gesubsidieerd via een gemeentelijke regeling, in het kader van voorschoolse educatie, peuteraanbod of vanwege een sociaal-medische indicatie, krijgen een vergoeding over deze zelfde periode via de gemeente. De gemeenten ontvangen hiervoor extra middelen vanuit de Rijksoverheid. Informeer bij uw kinderopvang of gemeente hoe zij dit hebben georganiseerd.

Voor ouders die niet onder de kinderopvangtoeslag of een gemeentelijke regeling vallen, komt er ook een vergoeding. Op dit moment wordt de vormgeving, waaronder de voorwaarden en de uitvoering, hiervan nader uitgewerkt. Nadere informatie hierover volgt nog.

Hoeveel vergoeding kan ik verwachten?

De vergoeding heeft betrekking op uw eigen bijdrage voor de kinderopvang. Het totale bedrag dat u betaalt voor kinderopvang bestaat uit de kinderopvangtoeslag die u via de Belastingdienst bent blijven ontvangen, en de eigen bijdrage die u betaalt.

Deze eigen bijdrage is onder andere afhankelijk van uw inkomen. Een hoger inkomen leidt tot een lagere kinderopvangtoeslag en een hogere eigen bijdrage. Ook verschilt uw eigen bijdrage meestal per kind, omdat u voor het eerste kind een ander toeslagpercentage ontvangt dan voor het tweede en verdere kinderen.

De hoogte van de vergoeding benadert de eigen bijdrage. De vergoeding is gebaseerd op de wettelijk vastgelegde maximum uurprijs (€ 8,17 voor kinderdagopvang, € 7,02 voor buitenschoolse opvang en € 6,27 voor gastouderopvang). Veel organisaties vergoeden het deel boven de maximum uurprijs. Informeer hiervoor bij uw kinderopvangaanbieder.

De vergoeding hangt verder af van een aantal gegevens die op peildatum 6 april bij de Belastingdienst/Toeslagen bekend zijn: het aantal kinderen dat gebruik maakt van kinderopvang, het aantal uren kinderopvang en de hoogte van het verzamelinkomen. Hierdoor kan het zijn dat de vergoeding enigszins afwijkt van de daadwerkelijk betaalde eigen bijdrage. 

Ouders die per 6 april nog geen kinderopvangtoeslag hadden aangevraagd voor 1 of meer kinderen – en voor 4 september wel kinderopvangtoeslag hebben aangevraagd hebben op 7 oktober (een aanvulling op) de vergoeding gekregen. Bekijk ook: Vergoeding eigen bijdrage kinderopvang (SVB).

Kijk op de website van de SVB voor meer informatie over de vergoeding van de eigen bijdrage.

Of bekijk de animatie over de bepaling van de hoogte van de eenmalige vergoeding.

Let op: Deze informatie is voor ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen. Ouders die gebruik maken van een gesubsidieerd aanbod kunnen terecht bij de kinderopvang of gemeente voor meer informatie. Voor ouders die niet onder de kinderopvangtoeslag vallen en geen gebruik maken van een aanbod van de gemeente wordt de wijze van vergoeden op dit moment nog vormgegeven. Meer informatie volgt hier nog over.

Kosten en contract kinderopvang

Wat moeten ouders doen als hun inkomen sterk daalt door de coronacrisis of als zij bijvoorbeeld zzp’er zijn en momenteel geen inkomsten hebben? 

Wanneer het inkomen wijzigt, is het belangrijk dit door te geven aan de Belastingdienst, zoals zij normaal ook zouden doen.

De kinderopvangtoeslag is hoger bij een lager inkomen. Ouders zullen dan dus de kinderopvangtoeslag ontvangen die aansluit op hun actuele inkomen. Uw wijziging gaat in op de eerste dag van de volgende maand. Aanpassen kan via het portaal van de Belastingdienst.

Bij werkloosheid geldt dat tot 3 maanden na het verliezen van werk recht blijft bestaan op kinderopvangtoeslag. Ouders die hun werk verliezen, hoeven dus niet direct hun kind(eren) van de opvang te halen en de plek op de kinderopvang op te geven. 

Kijk voor meer informatie over kinderopvangtoeslag bij stoppen met werken of werkloos worden op de website van de Belastingdienst.

Ik wil (tijdelijk) geen gebruik maken van de opvang, bijvoorbeeld omdat mijn kind of gezinsleden tot een risicogroep behoren. Moet ik dan wel betalen?

Sinds 8 juni is de kinderopvang volledig open en vervalt de vergoeding voor de eigen bijdrage.

Als u (tijdelijk) geen gebruik meer wilt maken van de kinderopvang, dan adviseren wij u daarover contact op te nemen met uw kinderopvangaanbieder.

Kinderopvangtoeslag

Door het coronavirus zit ik thuis en werk ik minder uren. Heeft dit invloed op de hoogte van mijn kinderopvangtoeslag? Deze is immers afhankelijk van mijn gewerkte uren.

Nee. Voor de komende periode blijven uw gewerkte uren ongewijzigd en blijft het aantal uur waarvoor u aanspraak heeft op kinderopvangtoeslag in stand.

Indien u uw baan verliest, geldt dat tot drie maanden na het verliezen van uw baan recht blijft bestaan op kinderopvangtoeslag. Dit zodat niet direct gestopt hoeft te worden met het gebruik van kinderopvang en de plek bij de kinderopvang niet direct verloren hoeft te gaan.

Hebben ouders die gebruik maken van de nieuwe Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkgelegenheid (NOW) nog recht op KOT?

Ouders die gebruik maken van de NOW behouden het recht op kinderopvangtoeslag. 

Ik ben mijn baan verloren, wat moet ik doen?

Na het verlies van werk loopt uw recht op kinderopvangtoeslag nog drie maanden door. Afhankelijk van het aantal uren dat u heeft opgebouwd, heeft u mogelijk nog langer recht op kinderopvangtoeslag. Kijk voor meer informatie over kinderopvangtoeslag bij stoppen met werken of werkloos worden op de website van de Belastingdienst.

Vragen over kinderopvang

Waar kan ik terecht voor andere vragen?

Vragen aan de Belastingdienst? Vragen kunt u ook stellen bij de BelastingTelefoon (0800-0543). 

Kinderopvangorganisaties kunnen daarnaast terecht op www.veranderingenkinderopvang.nl. Ook kunnen zij zich richten tot hun brancheorganisaties. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is in nauw contact met brancheorganisaties over de vragen die bij kinderopvangorganisaties leven. 

Vragen over de vergoeding? Kijk dan op www.svb.nl/opvang voor meer informatie. Ook kunt u telefonisch contact opnemen met de SVB (088 949 40 20).

Bron : Rijksoverheid