corona
corona

Tweede lockdown

14 december 2020, 19.30 uur: De informatie op deze pagina is aangepast naar aanleiding van de informatie van de minister-president.

De kinderopvang (kinderdagopvang en BSO) en het basisonderwijs is gesloten tot en met tenminste 17 januari 2020. Kinderen van wie de ouders in cruciale beroepsgroepen werken en kinderen in een kwetsbare positie, kunnen in principe terecht bij de eigen kinderopvang en school voor noodopvang. De gastouderopvang is wel open, maar er geldt wel het dringende verzoek aan ouders om alleen gebruik te maken van de opvang als zij een cruciaal beroep uitoefenen of als hun kinderen in een kwetsbare positie zitten.

Noodopvang

Kinderopvangorganisaties en basisscholen bieden noodopvang aan voor:

  • kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep
  • kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is.

Noodopvang die door een kinderopvangorganisatie wordt geboden is alleen beschikbaar voor kinderen van ouders die een contract hebben met de kinderopvang  en voor het aantal uren dat in het contract is afgesproken. Let op: Dit is dus anders dan de situatie in het voorjaar. Kijk voor meer informatie op de pagina over de noodopvang.

Waarom gaat kinderopvang dicht?

De maatregel is erop gericht het aantal contactmomenten en reisbewegingen van ouders te beperken en daarmee het aantal verspreiding van virus terug te dringen. Het uitgangspunt is dat iedereen zoveel mogelijk thuis blijft en thuis werkt. Het sluiten van de kinderopvang draagt hieraan bij.

De kinderopvang sluit niet vanwege de besmettingsrisico’s op de kinderopvang. Jonge kinderen hebben namelijk een beperkte rol bij de verspreiding van het coronavirus.

Mogen scholen hun onderwijstijden wijzigen?

Het uitgangspunt is dat scholen hun reguliere onderwijstijden aanhouden bij het bieden van noodopvang. Hierbij houden zij rekening met eventuele noodzakelijke gespreide tijden om kinderen te brengen en halen. Dit is om voor voldoende afstand tussen volwassenen te zorgen. De BSO is open tijdens de reguliere openingstijden van de BSO. De school is verantwoordelijk voor een goede aansluiting op de BSO en maakt hierover afspraken met de BSO-locaties.

Wat moet ik doen als kinderopvangorganisatie als de ouder de factuur niet of onvolledig betaalt (in de periode dat de opvang gesloten is)?

Dit is afhankelijk van het contract dat u met de ouder bent overeengekomen. Voor het recht op kinderopvangtoeslag zal de ouder de volledige factuur moeten blijven betalen. Daarom adviseert de overheid u om uw klanten te vragen de volledige factuur te blijven betalen. U kunt hen er daarbij op wijzen dat zij dan kinderopvangtoeslag blijven ontvangen en dat ouders een tegemoetkoming ontvangen voor de eigen bijdrage.

Algemeen

Maatregelen kinderopvangorganisatie of gastouder

In het protocol Kinderopvang staat welke maatregelen medewerkers en gastouders moeten nemen. Bijvoorbeeld als het gaat om veiligheid en hygiëne. Het protocol voor de kinderopvang wordt regelmatig aangepast aan nieuwe ontwikkelingen of inzichten.

Regels als een kinder (verkoudheids)klachten heeft

Wanneer kinderen wel of niet naar de kinderopvang mogen, staat op de pagina Veelgestelde vragen gezinnen met kinderen en quarantaine.

Testen op coronavirus

Kinderen testen op coronavirus

Kleine kinderen en kinderen die op de basisschool zitten hoeven meestal niet getest te worden als ze klachten hebben. Op de pagina testen op corona vindt u meer informatie over het testen.

Pedagogisch medewerker of gastouder en testen

Iedereen kan zich laten testen op het coronavirus. Op de pagina Wanneer laten testen op corona vindt u meer informatie.

Testen op COVID-19 (waaronder antigeen(snel)testen) buiten GGD-testlocaties

Er zijn organisaties die op eigen initiatief hun personeel testen op corona. En er zijn private aanbieders die coronatesten aanbieden tegen betaling. Om ervoor te zorgen dat duidelijk is aan welke eisen de testen moeten voldoen, zijn uitgangspunten opgesteld voor testen buiten GGD-teststraten. Ze zijn opgesteld door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het RIVM, de GGD’en en de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Risicogroep en werkzaam bij de kinderopvang of BSO

Medewerkers die tot de risicogroep behoren, kunnen niet verplicht worden om op de groep te werken. In overleg met de bedrijfsarts of behandelaar kunnen zij andere werkzaamheden doen vanuit huis of (elders) op de locatie.

Een huisgenoot van pedagogisch medewerker of gastouder in risicogroep

Personeelsleden of gastouders een huisgenoot hebben die in de risicogroep valt, kunnen niet worden verplicht te werken op de groep. Zij gaan in overleg andere werkzaamheden doen vanuit huis of (elders) op de locatie. De werknemer gaat hierover in overleg met bedrijfsarts of behandelaar.

In het geval van gastouderopvang, is het aan de gastouder om te beoordelen of de gastouder zich binnen de ‘werksetting’ comfortabel genoeg voelt om, binnen de geldende maatregelen, open te gaan. Als hierin onvoldoende oplossing kan worden gevonden, dan is het aan de gastouder een afweging te maken om (nog) niet open te gaan.

De gastouder kan de (huis)arts of de GGD raadplegen voor advies.

Regels na vakantie in het buitenland

Regels voor kinderen die op vakantie zijn geweest

Is een kind met zijn of haar ouders in een risicogebied geweest? Dan blijft iedereen 10 dagen thuis (in quarantaine). Maar kinderen tot en met 12 jaar mogen wel naar school, sport en opvang, zolang zij geen klachten hebben.

Regels voor ouders die naar het buitenland zijn geweest

Ouders die terugkomen uit een land met een oranje of rood reisadvies vanwege corona, gaan 10 dagen in quarantaine. Zij moeten dus thuisblijven en mogen ook niet naar de kinderopvang komen. Voor eventueel brengen en halen van kinderen zullen ze anderen moeten vragen.

Regels voor medewerkers in de kinderopvang die naar het buitenland zijn geweest

Wie terugkomt uit een land dat een oranje of rood reisadvies heeft vanwege het coronavirus, gaat 10 dagen in quarantaine. Als pedagogisch medewerkers, gastouders of andere medewerkers in de kinderopvang naar landen met een oranje of rood reisadvies op vakantie gaan, is het hun eigen verantwoordelijkheid om op tijd terug te zijn om de volledige quarantaine af te maken voordat ze weer aan het werk gaan. Kinderopvangorganisaties doen er verstandig aan hun personeel hier op te wijzen, zodat ze na de vakantie niet voor verrassingen komen te staan. Bekijk ook de informatie over werknemers in thuisquarantaine.

Andere vragen over de gevolgen van het coronavirus voor de kinderopvang

Kinderopvangorganisaties en ouders kunnen terecht op deze website voor de meest actuele informatie.

Vragen aan de Belastingdienst? Kijk op de website van de Belastingdienst of stel ze via de BelastingTelefoon (0800-0543). 

Kinderopvangorganisaties kunnen daarnaast terecht op Veranderingenkinderopvang.nl. Ook kunnen zij zich richten tot hun brancheorganisaties.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is in nauw contact met brancheorganisaties over de vragen die bij kinderopvangorganisaties leven.

Bron : Rijksoverheid