Er zijn veel vragen over onderwijs en het coronavirus. Hieronder een vraag en antwoord van de Rijksoverheid, bestemd voor ouders van kinderen over onderwijs op afstand (bijgewerkt op 15 april 2020 18:00 PM) – zie ook Basisonderwijs en corona.

Krijgen de kinderen nu helemaal geen huiswerk meer of opdrachten?

Dit is ter beoordeling van de school.

Gaat mijn school nu online lessen aanbieden?

Online lessen of andere vormen van afstandsonderwijs bieden de mogelijkheid om toch onderwijs te geven aan leerlingen die niet fysiek op school aanwezig zijn. Scholen en leraren bereiden zich hier op dit moment op voor. Via de website Lesopafstand.nl is er informatie beschikbaar voor scholen hoe zij dit het beste kunnen vormgeven.

De school van mijn kind wil geen online lessen aanbieden. Wat kan ik nog doen?

Scholen zijn niet verplicht om online lessen aan te bieden. Dat is ook niet in alle situaties de meest geschikte oplossing. Er kunnen ook andere manieren zijn om het onderwijs toch door te laten gaan als er lessen uitvallen. De school zal u hierover informeren. Via de website Lesopafstand.nl is er informatie beschikbaar voor scholen hoe zij dit het beste kunnen vormgeven.

Waar vind ik als leraar meer informatie over onderwijs op afstand?

Op de website Lesopafstand.nl is veel informatie te vinden over het organiseren van onderwijs op afstand. Daarnaast zijn er op de website Leraar.nl goede voorbeelden te vinden hoe andere leraren omgaan met lesgeven op afstand.

Welke inhoud heeft prioriteit bij onderwijs op afstand?

Voor veel scholen is het niet haalbaar is om alle lesstof op afstand aan te bieden. Scholen kunnen daarom prioriteiten stellen aan de onderwijsinhoud. Denk daarbij aan de onderdelen van het curriculum die het meest relevant zijn voor de doorstroom. Scholen kunnen hierbij hulp vragen van het expertisecentrum SLO. Ook maakt de SLO hiervoor handreikingen. Verschillende leermiddelenmakers en uitgevers komen daarbij met passende uitwerkingen van lesmethodes voor afstandsonderwijs en suggesties voor prioritering. De eerste handreikingen voor onder andere groep 8 zijn al beschikbaar via Lesopafstand.nl, deze worden in de komende week verder aangevuld.

Ik heb geen pc, laptop of tablet beschikbaar thuis. Hoe kan mijn kind toch onderwijs volgen?

Wanneer de school lessen of lesstof digitaal gaat aanbieden, dan moeten zij er voor zorgen dat alle leerlingen daar toegang toe hebben. Meld dit bij de school, zodat gezocht kan worden naar een passende oplossing. Kan uw kind maar beperkt gebruik maken van een pc, laptop of tablet omdat u zelf thuiswerkt? Probeer hier dan zo efficiënt mogelijk mee om te gaan.

Waar kunnen ouders terecht voor hulp bij het begeleiden van hun kinderen bij onderwijs op afstand? 

Tips om ouders te helpen bij de begeleiding van hun kinderen bij onderwijs op afstand zijn te vinden op de website Lesopafstand.nl. 

Kan ik de school helpen bij het onderwijs op afstand?

School en ouders kunnen elkaar helpen om leerlingen structuur te bieden.
Bij afstandsonderwijs dat leerlingen thuis volgen is het bieden van structuur heel belangrijk. Normaal wordt de schooldag van leerlingen gestructureerd door het lesrooster. Door ook bij afstandsonderwijs een bepaald rooster te hanteren, kan op een alternatieve manier structuur geboden worden. Scholen, leraren en ouders kunnen elkaar daarbij helpen.

De school kan gedurende een lesdag verschillende momenten (zoals het begin en einde van de dag en gedurende de verschillende online-lessen) inplannen waarop leerlingen gezamenlijk (per klas) online moeten zijn. Van ouders en verzorgers kan gevraagd worden erop toe te zien dat hun kinderen dan ook daadwerkelijk online zijn en hen daartoe te motiveren. Voor ouders is het daarbij praktisch dat de school hen goed informeert over de (digitale) lesroosters, zodat zij weten wat er wanneer van hun kinderen verwacht wordt.

Voor welke doelgroepen wordt er extra gewerkt aan afstandsonderwijs?

Er wordt op dit moment door onder andere gemeenten, scholen en Rijksoverheid voor 3 groepen kinderen gewerkt aan extra aanvullende mogelijkheden rondom afstandsonderwijs:

  1. Kinderen die thuis geen toegang hebben tot een goede internetverbinding of geen laptop, computer of tablet tot hun beschikking hebben.
  2. Kinderen die dreigen achterstanden op te lopen of waar grote kansenongelijkheid optreedt
  3. Kinderen die thuis, om wat voor reden dan ook, niet goed begeleid kunnen worden of voor wie het thuis niet veilig is.

Wie bepaalt welke kinderen nu die extra begeleiding en aandacht nodig hebben?

Voor het gewone regulier onderwijs op afstand weten de scholen en leraren het beste welke kinderen extra begeleiding nodig hebben of bij welke leerlingen de thuissituatie kwetsbaar is. Om ervoor te zorgen dat er geen kind vergeten wordt is er met gemeenten en scholen afgesproken dat de gemeenten het initiatief nemen om te identificeren voor welke kinderen extra maatregelen getroffen moeten worden. Zij werken daarbij nauw samen met scholen en samenwerkingsverbanden. Het is vervolgens aan de scholen om het initiatief te nemen om tot een oplossing op maat te komen. Hierbij werken scholen waar dat nodig of wenselijk is samen met gemeenten, scholen in de buurt, samenwerkingsverbanden en andere partijen. Dit betekent ook dat het onderwijs of de ondersteuning niet perse op school hoeft worden aangeboden. Dit mag bijvoorbeeld ook bij een bibliotheek. Voorop staat dat de begeleiding op een veilige manier wordt vormgegeven.

Welke afspraken zijn er gemaakt over verantwoordelijkheden bij het organiseren van onderwijs op afstand?

De scholen zijn als eerst aan zet om onderwijs op afstand te organiseren. Als scholen daar niet uitkomen, kunnen ze zich melden bij de gemeente. Elke gemeente gaat een herkenbaar ‘loket’ openen voor dit soort vragen vanuit het onderwijs. Mochten gemeenten er ook niet uitkomen dan kan de Rijksoverheid ook inspringen.

Hoe kunnen we leerlingen in kwetsbare posities opvangen?

Scholen en opvanglocaties voor de (nood)opvang van kinderen van ouders die werken in cruciale beroepen, kunnen ook gebruikt worden voor kleinschalig georganiseerde ondersteuning. Bijvoorbeeld voor de voorbereiding van leerlingen op examens of kleinschalig georganiseerde begeleiding van leerlingen voor wie maatwerk nodig is. Hiervoor kunnen lokaal afspraken gemaakt worden. 

Hoe zit het met de rol van onderwijs in de opvang van kinderen in een onveilige (thuis- of woon)situatie in deze periode?

In specifieke gevallen kan in deze periode opvang, onderwijs en begeleiding buitenshuis nodig zijn. Dat is toegestaan. Soms wordt de oplossing in de school gerealiseerd. Belangrijk is dat in deze periode de gemeente het initiatief neemt om tot een oplossing op maat te komen. Om hen zo goed mogelijk te ondersteunen krijgt de gemeente in de woonplaats van het kind de mogelijkheid om samen met scholen, kinderopvang, Veilig Thuis en Jeugdzorg buitenshuis onderwijs en begeleiding te organiseren. Voorop staat dat de begeleiding op een veilige manier wordt vormgegeven.

Bij het signaleren van een onveilige (thuis- of woon)situatie blijft de leraar een belangrijke rol spelen. Ondanks dat de leraren hun leerlingen niet meer in het dagelijks leven in het echt zien, spelen zij een belangrijke signalerende rol bij het onderwijs op afstand. Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming, gecertificeerde instellingen (gezinsvoogden) kunnen ook een belangrijke rol spelen bij het identificeren van de kinderen voor wie een veiligheidsrisico is vastgesteld of waar dat mogelijk kan ontstaan.

Wat wordt er gedaan voor peuters die in de normale situatie voorschoolse educatie krijgen?

Peuters met een risico op een achterstand, die in de normale situatie voorschoolse educatie krijgen, kunnen daar in deze periode helaas niet aan deelnemen. Een aanbod op afstand is voor deze jonge doelgroep niet geschikt en vanuit de voorscholen is dit niet goed te organiseren. Peuters in deze doelgroep met ouders in cruciale beroepen kunnen gebruik maken van de noodopvang, maar zij krijgen daar op dit moment geen voorschoolse educatie. Voor kinderen uit kwetsbare gezinnen kunnen gemeenten waar nodig en passend, een afweging maken hoe ze deze kinderen het beste kunnen ondersteunen. Maatwerk is mogelijk voor kinderen in een kwetsbare positie, ook voor de jongste kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Om de achterstand die deze peuters in deze periode oplopen te beperken, is het wel zeer gewenst als betrokken partijen initiatieven ontwikkelen voor deze doelgroep. Gemeenten, voorschoolse educatie aanbieders, bibliotheken of andere maatschappelijke organisaties kunnen bijvoorbeeld prentenboekjes of educatieve spelletjes uitdelen aan ouders of deze ouders tips geven voor educatieve activiteiten en links naar websites van gratis digitale prentenboeken. 

Wat gebeurt er met onderwijs aan nieuwkomers?

Ook de scholen die verbonden zijn aan opvanglocaties voor asielzoekers en andere nieuwkomersscholen (bijvoorbeeld scholen met een internationale schakelklas) zijn voorlopig gesloten en geven nu afstandsonderwijs. De taalbarrière maakt het moeilijker om deze kinderen te bereiken. Scholen, schoolbesturen en gemeenten zijn gevraagd om initiatief te nemen om, voor zover mogelijk, maatwerkoplossingen te bieden. Dit is vanwege de kwetsbare positie waarin zij zich bevinden omdat begeleiding thuis extra moeilijk is. Dit geldt des te meer voor kinderen die een onveilige thuissituatie hebben.

Wat kan er geregeld worden voor gezinnen zonder internettoegang?

We verkennen op dit moment met de PO-raad en de VO-raad de problemen op dit gebied. Telecomproviders voorzien momenteel al in aanbod om deze doelgroep te helpen.

Wat kan er geregeld worden voor kinderen die geen apparaat hebben? 

Voor kinderen die niet beschikken over een laptop/device om thuisonderwijs te kunnen volgen zal het schoolbestuur in de meeste gevallen helpen. Lukt dat de school niet dan volgt er overleg met de gemeente.

Als het schoolbestuur en de gemeente allebei geen mogelijkheden zien, dan kan het schoolbestuur in aanmerking komen voor een device van SIVON.

Wat is SIVON?

SIVON (Samen inkopen voor onderwijs Nederland) is een coöperatie van schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs. SIVON zorgt ervoor dat leerlingen, leraren en overig onderwijspersoneel onder gunstige voorwaarden kunnen beschikken over adequate (ict-)voorzieningen voor onderwijs en talentontwikkeling.

Moet een schoolbestuur lid zijn van SIVON om zich te kunnen melden?

Nee, een schoolbestuur hoeft geen lid te zijn van SIVON om een beroep te kunnen doen op apparatuur ten behoeve van onderwijs op afstand.

Waar kunnen ouders zich melden als hun kind niet beschikt over de juiste apparatuur voor onderwijs op afstand? 

Ouders kunnen zich melden bij de school.

Bron : Rijksoverheid

Volgt u ons al op Facebook ?

[TheChamp-FB-Comments num_posts=”10″]