Om de kinderopvang te ondersteunen bij het opstarten richting de heropening op 11 mei aanstaande, publiceert het ministerie van SZW vandaag een protocol kinderopvang. Dit protocol is opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK, Voor Werkende Ouders en FNV in samenspraak met SZW. (er is een update beschikbaar)

In het protocol worden richtlijnen gegeven voor praktische zaken als veiligheid en hygiëne in het contact met kinderen, hun ouders en de medewerkers, zowel algemeen als voor iedere opvangvorm afzonderlijk (dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang).

Dit protocol vormt het kader voor kinderopvangorganisaties, waarbinnen zij de maatregelen en acties in een ‘locatie specifiek protocol’ kunnen uitwerken, verder concretiseren en communiceren naar ouders (en indien mogelijk kinderen).

De communicatie naar ouders (en kinderen) over de richtlijnen om de veiligheid en hygiëne bij gastouderopvang en kinderopvang te borgen, verloopt via mail en ouderapps. De Rijksoverheid ondersteunt deze communicatie met een duidelijke poster over de veiligheids- en hygiënemaatregelen die kinderopvangorganisaties op hun locatie kunnen ophangen.  Deze poster verschijnt rond 28 april. Wij adviseren alle kinderopvangorganisaties nadrukkelijk deze poster ook op meerdere plekken in hun vestigingen goed zichtbaar op te hangen.

Dit protocol bevat de algemene maatregelen voor de gehele kinderopvangsector. Daarnaast maken houders een locatie specifieke uitwerking van dit protocol, waarin zij de concrete maatregelen en acties voor de locaties uitschrijven. Houders communiceren hierover naar ouders en waar mogelijk naar kinderen.

 • Bespreek de concrete maatregelen en acties die voor de opvanglocatie worden opgesteld met de oudercommissie en/of ouders. Op de buitenschoolse opvang of bij de gastouderopvang met kinderen van 4 jaar of ouder, kan dit ook met kinderen worden besproken. Kinderen jonger dan vier jaar kunnen spelenderwijs leren omgaan met maatregelen, zoals handen goed leren wassen en hoesten in de elleboog.
 • BSO locaties stemmen de locatie specifieke maatregelen en acties af met betrokken basisscholen en andere relevante partijen (bijvoorbeeld sportverenigingen).

Communicatie

 • De verschillende brancheorganisaties communiceren naar hun achterban. Er zijn door branchepartijen gezamenlijk reeds posters ontwikkeld voor hygiëne en het houden van afstand in de noodopvang.
 • Kinderopvanglocaties communiceren naar de ouders en kinderen over de algemene en vooral ook over de locatie specifieke maatregelen. Het is, juist ook voor de kinderen, belangrijk dat de nieuwe regels helder en voorspelbaar zijn.
 • Hang deze informatie op in alle locaties en communiceer het via mail en andere communicatiemiddelen, zoals ouder-apps.
 • Informeer ouders/OC en kinderen vooraf over dit protocol (en toekomstige aanpassingen daarvan) zodat dit duidelijk is.
 • De Rijksoverheid communiceert over dit protocol via www.rijksoverheid.nl en www.veranderingenkinderopvang.nl

Algemene noties vooraf

 • Kinderen kunnen vanaf 11 mei weer naar de kinderopvang.
 • Buitenschoolse opvang is er alleen op de dagen dat kinderen fysiek naar school gaan.
 • De noodopvang blijft bestaan. Hier is afstemming tussen gemeenten, scholen, kinderopvangorganisaties, gastouders en ouders van belang. Houdt er bij het bieden van noodopvang rekening mee dat de wisselingen tussen groepssamenstelling zoveel mogelijk worden beperkt.
 • In de kinderopvang is 1,5 meter afstand houden gegeven de aard van het werk niet (altijd) mogelijk en wenselijk.
 • Tussen (pedagogisch) medewerkers onderling en tussen (pedagogisch) medewerkers/gastouders en ouders moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden. Pas zo nodig de beschikbare ruimtes op de locatie hierop aan.
 • Haal- en brengmomenten zijn kort en kinderen worden door één volwassene gebracht. Informatie over een kind kan via digitale weg of telefonisch worden gedeeld.
 • De locaties organiseren de breng- en ophaalmomenten zo dat er 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Denk hierbij aan looproutes, eenrichtingsroutes en het maken van afspraken met ouders over breng- en haaltijden om piekmomenten te voorkomen.
 • In de kinderopvang gelden de kwaliteitseisen zoals opgenomen in de Wet kinderopvang. Vanuit GGD GHOR NL is er een coulancerichtlijn opgesteld voor overmacht situaties als gevolg van corona.
 • In de kinderopvang is men gewend om te werken volgens (bestaande)strikte hygiëne richtlijnen van het RIVM.

Download hier het protocol kinderopvang

Bron: Brancheorganisaties

Volgt u ons al op Facebook ?

[TheChamp-FB-Comments num_posts=”10″]