corona
corona

Duidelijkheid over noodopvang

Het document van SZW en OCW is bedoeld om meer duidelijkheid te geven over de inrichting van de noodopvang, zoals de definitie van noodopvang, wie ervoor in aanmerking (blijven) komen, maar ook wanneer er sprake is van noodopvang bij de dagopvang en bij de bso.

Lijn SZW/OCW in reactie op memo openstelling kinderopvang en primair onderwijs in combinatie met noodopvang voor kinderen van ouders met cruciale beroepen na 11 mei :

Definitie noodopvang

Noodopvang is (extra) opvang voor kinderen met ten minste één ouder in een cruciaal beroep. Vanaf 11 mei kunnen kinderen van alle ouders weer op hun reguliere dagen naar de opvang, of ongeveer 50% van hun reguliere tijd naar school. Noodopvang is extra opvang op school, kinderdagverblijf, BSO of bij de gastouder, die geboden wordt wanneer ouders in een cruciaal beroep ivm de corona-crisis extra moeten werken, waardoor zij (meer) opvang nodig hebben. Ook voor ’s avonds, ’s nachts en in het weekend blijft de 24/7 noodopvang beschikbaar. Gemeenten zijn op dit moment verantwoordelijk voor het realiseren van noodopvang in avond, nacht en weekend.

Noodopvang voor ouders die in cruciale beroepsgroepen werken

 • Noodopvang is een vorm van opvang voor kinderen waarvan één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep. De noodopvang is beschikbaar voor hen, wanneer er in aanvulling op de schooltijden/BSO of de uren die zij regulier al afnemen bij een KDV of gastouder, behoefte is aan opvang omdat ouders in cruciale beroepen (extra) werken en dit echt niet zelf kunnen opvangen.
 • Bij de dagopvang en gastouderopvang is er sprake van noodopvang
  • als bestaande klanten meer opvang nodig hebben dan de uren waar zij een contract voor hebben (ten tijde van voor de corona crisis)
  • als bestaande klanten opvang nodig hebben buiten reguliere openingstijden
  • als niet bestaande klanten opvang nodig hebben (al dan niet binnen reguliere openingstijden)
 • Bij de bso is er sprake van noodopvang
  • als bestaande klanten meer opvang nodig hebben dan de uren waar zij een contract voor hebben (ten tijde van voor de corona crisis)
  • als bestaande klanten opvang nodig hebben buiten reguliere openingstijden
  • als (niet) bestaande klanten opvang nodig hebben op de dagen dat zij niet naar school gaan (tijdens schooltijden is de noodopvang voorzien op school, buiten schooltijden is de noodopvang voorzien op de bso)
  • als niet bestaande klanten opvang nodig hebben (al dan niet binnen reguliere openingstijden)

Noodopvang voor kinderen in een kwetsbare positie

 • Voor kinderen die naar kinderdagverblijven of gastouders gaan, geldt dat alle ouders weer op de gebruikelijke wijze gebruik kunnen maken van kinderopvang zoals ook vóór de sluiting het geval was. Dit geldt ook voor kinderen in een kwetsbare positie in de leeftijd 0-4 jaar waarvan ouders een contract met een kinderopvangorganisaties hebben. Het betreft dan geen noodopvang meer, maar regulier gebruik van kinderopvang.
 • Voor kinderen in een kwetsbare positie in de basisschoolleeftijd geldt de huidige systematiek van noodopvang voor de dagen dat zij niet zijn ingedeeld om naar school en aansluitend naar de BSO te gaan. Dat wil zeggen dat zij op de dagen dat zij niet zijn ingedeeld om naar school (en aansluitend naar de BSO) te gaan, zij tijdens de reguliere schooltijden op school kunnen terecht voor de noodopvang en buiten de reguliere schooltijden op de BSO (tenzij hier lokaal door gemeenten, scholen en opvanglocaties andere afspraken over zijn gemaakt). Dat betekent ook dat op scholen naast 50% reguliere kinderen ook noodopvang-kinderen aanwezig kunnen zijn (dus niet max 50%, maar er bovenop).

De noodopvang is voor ouders in cruciale beroepen en voor kinderen in een kwetsbare positie nog altijd zonder kosten.

 • Voor 24/7 noodopvang krijgen gemeenten geld waarmee zij de opvang kunnen financieren. De financiering is bij gemeenten belegd. Het Rijk heeft hiervoor middelen gereserveerd.
 • Zolang de noodopvang overdag binnen bestaande groepen ingepast kan worden, wordt ervan uitgegaan dat dit nog steeds ‘om niet’ gerealiseerd kan worden. Niet alle kinderen met een bestaand contract zullen elke dag gebruik maken van de opvang (ziekte, niet-school dagen). Als een locatie extra groepen of personeel moet inzetten, dan zal overlegd worden met de gemeente over een passend oplossing.
 • Ouders betalen geen extra kosten voor de noodopvang. Voor de opvang die zij vóór de Corona-maatregelen ook al afnamen, geldt de compensatieregeling tot aan het maximale uurtarief. De extra noodopvang die deze ouders afnemen wordt zo mogelijk ‘om niet’ verleend. Indien er wel meerkosten gemaakt worden, wordt dit eerst van tevoren afgestemd met de gemeente.

Bij mogelijke knelpunten die ontstaan in de noodopvang door disbalans vraag/aanbod:

Voor het voorzien in de noodopvang wordt contact gezocht met de gemeente als coördinerende partij. Daarbij zou de gemeente mee kunnen denken in het zoeken naar oplossingen.

 1. Sectoren lossen het in eerste instantie zelf op
  1. Het onderwijs probeert het zelf eerst op te lossen voor de onderwijstijd. Lukt dat niet dan schakelt men naar de volgende fase 2;
  1. Ook de kinderopvang probeert het eerst zelf op te lossen in de reguliere openingstijden voor de reguliere klanten. Lukt dat niet dan fase 2.
 2. Kinderopvang en/of onderwijs wordt gevraagd knelpunten gezamenlijk mee op te lossen: we bieden een gecombineerd aanbod in de klas en/of op de kinderopvanglocatie (kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang). Lukt ook dat niet dan naar fase 3;
 3. Indien noodzakelijk kan middels de prioritering noodopvang een doelgroepenbeleid worden gehanteerd. De richtlijn is dat kinderen met contract voorrang hebben. T.a.v. overige noodopvang: lokaal is in te schatten welke verdere prioritering passend is.
 4. Als de school en de kinderopvang er niet uitkomen kan overlegd worden met de gemeente over een passende oplossing.

Toezicht

GGD GHOR NL heeft de werkwijze toezicht voor na 11 mei inmiddels gepubliceerd.