corona
onderwijs

Opening scholen vanaf 11 mei 2020

Er zijn veel vragen over basisonderwijs en het coronavirus. Hieronder een vraag en antwoord van de Rijksoverheid, bestemd voor ouders van kinderen bij het basisonderwijs en speciaal onderwijs (bijgewerkt op 10 mei 2020 14:30 PM) Er is update van deze pagina – 20 mei 2020

Veelgestelde vragen over het coronavirus en basisonderwijs en speciaal onderwijs

Het kabinet wil dat alle kinderen ook in deze bijzondere situatie onderwijs krijgen. Scholen in het basisonderwijs, speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs en nieuwkomersscholen openen op 11 mei hun deuren weer.

 • Basisscholen verkleinen de groepsgrootte in de klas; kinderen gaan daarbij 50% van de tijd naar school. Scholen beslissen zelf hoe zij de 50% onderwijstijd inrichten, daarbij wordt wel uitgegaan van hele dagen onderwijs. 
 • Kinderen in het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs gaan weer volledig naar school. 
 • Leerlingen in nieuwkomersvoorzieningen gaan vanaf 11 mei weer volledig naar school. Dit geldt alleen voor het primair onderwijs aan nieuwkomers op schoollocaties die verbonden zijn aan een asielopvanglocatie en op schoollocaties die uitsluitend onderwijs geven aan nieuwkomers. 
 • Er is noodopvang voor kinderen van wie de ouders in cruciale beroepsgroepen werken en voor leerlingen die vanwege hun thuissituatie kwetsbaar zijn.

Voor leerlingen in groep 8 van de basisschool gaat de eindtoets dit jaar niet door. Het schooladvies van de leraar is leidend voor de overstap naar de middelbare school. 

Opening scholen vanaf 11 mei 2020

Wat gebeurt er op de scholen vanaf 11 mei?

Scholen in het basisonderwijs, speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs en nieuwkomersscholen openen op 11 mei hun deuren weer.

 • Basisscholen verkleinen de groepsgrootte in de klas; kinderen gaan daarbij 50% van de tijd naar school. 
 • In de school is maximaal de helft van de leerlingen aanwezig. Daarbovenop mogen leerlingen die gebruik maken van noodopvang aanwezig zijn (leerlingen van ouders in cruciale beroepen en leerlingen uit kwetsbare groepen). 
 • Kinderen in het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs gaan weer volledig naar school.                                                                       
 • Leerlingen in nieuwkomersvoorzieningen gaan vanaf 11 mei weer volledig naar school. Dit geldt alleen voor het primair onderwijs aan nieuwkomers op schoollocaties die verbonden zijn aan een asielopvanglocatie en op schoollocaties die uitsluitend onderwijs geven aan nieuwkomers.

Waar kan ik als school ondersteuning vinden over het opnieuw opstarten van het onderwijs?

Het organiseren van onderwijs onder deze omstandigheden vraagt om aanpassingen. Op de website weeropschool.nl is veel praktische informatie te vinden, waaronder een stappenplan, protocollen, veelgestelde vragen en aanbevolen voorzorgsmaatregelen. Ook is er voor scholen de mogelijkheid om een gerichte vraag te stellen.

Waar moet ik als school qua veiligheid en hygiëne rekening mee houden bij het opengaan?

De PO-Raad en bonden hebben voor scholen 2 protocollen opgesteld; een protocol voor het reguliere basisonderwijs en een protocol voor het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs. In de protocollen wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne.

Hoe gaat de schoolweek eruit zien? 

De scholen gaan de komende tijd aan de slag met de uitwerking van dit besluit. Daarbij kunnen er verschillen tussen scholen ontstaan. Scholen informeren ouders over wat dit voor het onderwijs van hun kinderen precies betekent.

Wat betekent ‘alle kinderen voor 50% naar school’ in de praktijk? Moeten alle scholen nu alle klassen in halve klassen naar school laten gaan?

Alle kinderen komen 50% van de onderwijstijd naar school. De reguliere bezetting op een school mag nooit meer dan 50% tegelijkertijd zijn, tenzij de school ook voorziet in noodopvang. De school organiseert het zo dat daarbij maximaal gebruikt wordt gemaakt van de beschikbare ruimte. Dit kan betekenen dat gewerkt wordt met halve klassen, andere vormen van kleinere groepen maar het is aan de school hoe dit precies vorm te geven. Deze vormgeving is uiteraard afhankelijk van grootte van de huidige groepen tov de lokaalgroottes, het onderwijsconcept, beschikbare leraren en andere schoolspecifieke situaties. Daarom schrijven wij geen expliciete groepsgrootte of oplossing voor. Dit plan kan het beste op het niveau van de school gemaakt worden.

Mogen scholen de 50% onderwijstijd inrichten in halve dagen?

Scholen beslissen zelf hoe zij de 50% onderwijstijd inrichten, daarbij wordt wel uitgegaan van hele dagen onderwijs. Bijvoorbeeld: leerlingen om de dag of 2 dagen/3 dagen afwisselend naar school. De reden hiervoor is om het aantal haal- en brengmomenten te beperken en om ouders zo veel mogelijk te ontzien bij het (thuis)werk. Ook is het op deze manier voor de buitenschoolse opvang beter te organiseren.

Kan iedereen die in het onderwijs werkt en iedere leerling naar school?

Iedereen die gezond is, kan naar school. Voor iedereen gelden daarbij de algemene maatregelen:

 • Was uw handen 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen.
 • Was uw handen voordat u naar buiten gaat, als u weer thuis komt, als u uw neus heeft gesnoten, natuurlijk voor het eten en nadat u naar de wc bent geweest.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Was daarna uw handen. 
 • Schud geen handen. 

Meer informatie over kinderen en het coronavirus vindt u op de website van het RIVM.

Moeten leerlingen en leraren 1,5 meter afstand houden?

Kinderen in kinderopvang en in het primair onderwijs hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te bewaren. Kinderen moeten zo veel mogelijk 1,5 meter afstand bewaren ten opzichte van volwassenen (leraren en andere personeelsleden). Daarbij heeft het RIVM in haar advies expliciet rekening gehouden met het feit dat afstand houden voor bepaalde categorieën leerlingen in de praktijk lastig zal zijn. Zo is het in de praktijk onmogelijk om kleuters te verbieden op schoot van de meester of de juf te klimmen, en is het voor sommige leerlingen met gedragsproblemen ook heel lastig om afstand te houden. Een leerling met een gat in de knie heeft een pleister en een knuffel nodig, en leerlingen in het speciaal onderwijs hebben specifieke zorg nodig. Dat mag en is ook verantwoord. Het RIVM geeft aan dat uit onderzoek blijkt dat jonge kinderen ondervertegenwoordigd zijn in de patiëntenpopulatie. Als kinderen ziek worden, verloopt de ziekte mild. Om die reden is de kans dat ze het doorgeven aan een volwassene ook klein. Toch is het goed om, waar het kan, afstand tussen leerling en leerkracht te houden. Personeelsleden onderling moeten de afstand van 1,5 meter in acht nemen.

Meer informatie over kinderen en het coronavirus vindt u op de website van het RIVM.

Worden mondkapjes in het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs voorgeschreven?

Nee. Voor het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs geldt dat mondkapjes niet nodig zijn. Bij kinderen is de kans op besmetting klein en de risico’s zijn beperkt. Er zijn duidelijke afspraken wanneer je als onderwijspersoneel of leerling thuis blijft. Ook zijn er duidelijke afspraken over de 1,5 meter afstand, dit is alleen tussen volwassen verplicht.

Mag ik mijn kind tussen de middag ophalen van school om thuis een boterham te eten?

Om haal- en brengbeweging van ouders zoveel mogelijk te voorkomen, roepen we scholen op om in deze periode een continue-rooster te hanteren. Dan blijven alle kinderen tussen de middag over, maar we laten dit aan de scholen.

Hoe is het leerlingenvervoer geregeld?

Leerlingenvervoer in het speciaal onderwijs en voor leerlingen die niet bij het reguliere onderwijs in de directe woonomgeving terecht kunnen, kan plaatsvinden op de reguliere manier. Leerlingen onderling hoeven daarbij geen 1,5 meter afstand te bewaren, en slechts zo veel mogelijk ten opzichte van de chauffeur. Afstand houden tot de chauffeur zal in veel gevallen echter niet mogelijk zijn. Het RIVM adviseert daarbij dezelfde lijn aan te houden als bij de leraren: niet al het contact kan voorkomen worden Het RIVM geeft aan dat uit onderzoek blijkt dat jonge kinderen ondervertegenwoordigd zijn in de patiëntenpopulatie. Als kinderen ziek worden, verloopt de ziekte mild. Om die reden is de kans dat ze het doorgeven aan een volwassene ook klein. De koninklijke vervoersbond (knv) voor leerlingenvervoer heeft een protocol voor veilig leerlingenvervoer opgesteld.

Hoe werkt het testen van onderwijspersoneel?

Voor onderwijspersoneel gaat hetzelfde testprotocol gelden als voor de zorg. Dit betekent dat wanneer personeel klachten heeft, er laagdrempelig getest kan worden. Is deze test negatief, dan kan men aan het werk. Is de test positief dan blijft men thuis tot dat er 24 uur geen verschijnselen meer zijn. Bekijk de factsheet ‘Testen in basisonderwijs, speciaal (basis)onderwijs en kinderopvang’ om in handige stappen te lezen hoe het testen in zijn werk gaat. 

Ik voel mij niet lekker, kan ik wel naar school? 

Kinderen, ouders/verzorgers en onderwijspersoneel blijven thuis bij: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 graden Celsius) of koorts. Bij 24 uur klachtenvrij, mogen kinderen, ouders/verzorgers en onderwijspersoneel weer naar school.

Kinderen (en ouders) blijven ook thuis als iemand anders in huis verkouden is en koorts heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag uw kind weer naar school. 

Ik heb een zwakke gezondheid, kan ik wel naar school?

Volwassenen en kinderen met gezondheidsklachten of die behoren tot de risicogroepen volgens het RIVM (boven de 70 jaar of met onderliggende aandoeningen) komen niet naar school. Neem in dat geval contact op met de schoolleiding. Bij twijfel is het advies om contact op te nemen met de behandelend arts of jeugdarts (JGZ-arts) die aan de school verbonden is.

Kan een school een 4-jarig kind dat binnenkort voor het eerst naar school gaat, weigeren?

Nee, een school mag deze kinderen niet weigeren. Er is door het kabinet besloten dat alle kinderen weer een deel van de tijd naar school gaan. Dat geldt ook voor 4-jarigen die nu voor het eerst naar school gaan.

Wat gebeurt er met het onderwijs aan nieuwkomers?

Voor nieuwkomers (kinderen die nog maar kort in Nederland zijn; bijvoorbeeld kinderen van asielzoekers of arbeidsmigranten) geldt het volgende:

Leerlingen in nieuwkomersvoorzieningen in het primair onderwijs gaan vanaf 11 mei weer naar school. Zolang het onderwijs hier plaats vindt in relatief kleine groepen van ongeveer 15 kinderen is het voor deze groep kinderen mogelijk om vanaf 11 mei weer volledig naar school te gaan. Dit geldt alleen voor het primair onderwijs aan nieuwkomers op schoollocaties die verbonden zijn aan een asielopvanglocatie en op schoollocaties die uitsluitend onderwijs geven aan nieuwkomers.

Voor nieuwkomers op andere scholen gelden de algemene regels: zij gaan in het primair onderwijs vanaf 11 mei weer 50% van de tijd naar school. 

Voor nieuwkomers in het voortgezet onderwijs (zoals op scholen met een internationale schakelklas) zijn de scholen tot 2 juni gesloten en zij krijgen afstandsonderwijs. 

Voor alle nieuwkomers die nog niet 100% naar school gaan is aan scholen, schoolbesturen en gemeenten gevraagd om maatwerkoplossingen te bieden. Dit kan bijvoorbeeld door begeleiding te bieden op de noodopvang. Maatwerkoplossingen zijn voor deze groep nodig, vanwege de kwetsbare positie waarin deze leerlingen zich bevinden, omdat begeleiding thuis extra moeilijk is.

Opvang kinderen op school

Mag mijn kind straks op alle schooldagen naar de BSO?

De buitenschoolse opvang (BSO) volgt de dagen van de basisscholen. Op dagen dat kinderen naar school gaan, is de BSO voor hen beschikbaar. Op andere dagen niet. Gaan kinderen bijvoorbeeld normaal op maandag en dinsdag naar de BSO, maar nu alleen op donderdag en vrijdag naar school? Dan kunnen ze op donderdag en vrijdag naar de BSO. Kinderen kunnen geen extra dagen naar de BSO bovenop de uren die in het contract van de ouders zijn opgenomen (dus in het voorbeeld niet ook nog op maandag en dinsdag). Als kinderen normaal geen gebruik maken van de BSO, dan kunnen ze ook nu niet naar de BSO.

Voor welke kinderen is er noodopvang?

Het uitgangspunt is dat ouders die werken in een cruciale beroepsgroep kunnen blijven werken. Als in een gezin 1 ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op noodopvang. De noodopvang blijft ook na 11 mei beschikbaar voor kinderen van ouders van wie één van de ouders in cruciale beroepsgroepen werken, en die niet uitkomen met alleen het gebruik van de reguliere opvang.                                                                                                                                                                                                                             De noodopvang is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 0 tot ongeveer 12 jaar (tot leeftijd einde basisschool), inclusief leerlingen van het speciaal (basis)onderwijs. Gemeenten, scholen en kinderopvang kunnen daarnaast maatwerk bieden voor kinderen in een kwetsbare positie. Ouders en professionals kunnen bij de opvang of school aangeven dat zij noodzaak zien voor noodopvang of andere begeleiding voor deze kind(eren). Uiteraard kan de school of kinderopvangorganisatie ook zelf handelen als zij daarvoor mogelijkheden ziet. De opvang of school stemt dit af met de gemeente, die regie heeft. 

Wat zijn dat, ‘cruciale beroepsgroepen’?

Bekijk de lijst met cruciale beroepsgroepen.

Wie zorgt er voor noodopvang?

Gemeenten coördineren de noodopvang, in overleg met kinderopvangorganisaties en scholen. Zij moeten zorgen voor voldoende aanbod voor kinderen in de leeftijd van 0 tot circa 12 jaar (tot leeftijd einde basisschool), inclusief leerlingen van het speciaal (basis)onderwijs.

Waar is de noodopvang?

Het is de bedoeling om de noodopvang zoveel mogelijk op de eigen school of opvanglocatie te organiseren. Maar als het nodig is, kunnen kinderen ook op een andere school of opvanglocatie worden opgevangen. Het is toegestaan om kinderen (van verschillende leeftijden) in groepjes op te vangen. De opvang en begeleiding van jonge kinderen die nog niet naar school gaan, moet worden geboden door gekwalificeerde pedagogisch medewerkers en voor de oudere kinderen (tussen 4 en 12 jaar) door leerkrachten, onderwijsassistenten of pedagogisch medewerkers. Ook als de opvang op een kinderopvanglocatie plaatsvindt, blijft de eigen school nauw betrokken bij het lesprogramma (op afstand) van deze leerlingen. 

Groep 8 en eindtoets

Gaat de eindtoets door dit jaar?

Nee. De eindtoets wordt dit jaar niet afgenomen bij leerlingen in groep 8.

Waarom gaat de eindtoets niet door?

Leraren, schoolleiders en ander onderwijspersoneel zijn momenteel erg druk met de opvang van kinderen van ouders met cruciale beroepen. En met het organiseren van onderwijs voor de kinderen die thuis zitten. Dat vergt alle energie van de scholen en heeft nu prioriteit. Daarom heeft minister Slob van OCW besloten dat leraren dit jaar (eenmalig) geen eindtoets afnemen bij leerlingen in groep 8.

Hoe wordt nu bepaald op welk niveau leerlingen mogen starten op de middelbare school?

Dat gebeurt op basis van het schooladvies van de basisschool. Het schooladvies is gebaseerd op de ontwikkeling van het kind over de afgelopen jaren. Het advies van leraren is normaal gesproken al leidend en zal nu ook bepalen op welk niveau een kind start op de middelbare school. Omdat er geen eindtoets wordt gemaakt, kan het schooladvies niet worden heroverwogen. Leerlingen hebben de afgelopen weken al het schooladvies ontvangen. Dit advies wordt nu het definitieve advies voor de middelbare school.

Wat als straks blijkt dat leerlingen niet op het juiste niveau zitten?

Door het ontbreken van de kans op een heroverweging is de informatie die basisscholen meegeven aan de middelbare school extra belangrijk. Middelbare scholen nemen dit advies, samen met de informatie in het Onderwijskundig rapport, mee bij de plaatsing van een leerling. Wanneer de leerling op de middelbare school zit, zal daar nu extra scherp worden bekeken of een leerling op de juiste plek zit.  Op 17 april heeft minister Slob een brief gestuurd naar alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs over de overstap van leerlingen in 2020. Als bijlage bij deze brief zit een formulier, ontwikkeld door de PO-Raad, VO-raad en Ouders & Onderwijs waarin basisscholen extra informatie over het schooladvies kunnen meegeven aan de middelbare school. In de brief worden scholen verder ook opgeroepen om flexibel om te gaan met de toelating en plaatsing van leerlingen en om dit jaar extra in te zetten op de warme overdracht. 

Hoe worden kinderen voorbereid op de middelbare school?

Basisscholen zijn gevraagd om hun leerlingen in samenwerking met het voortgezet onderwijs voor te bereiden op hun aanstaande overstap naar de middelbare school.

Gevolgen voor de school

Gaat bekostiging aan scholen gewoon door?

 Ja. Bekostiging aan scholen gaat gewoon door.

Wat betekent dit voor mogelijk verlies van onderwijstijd tot 11 mei?

Hier zal soepel mee worden omgegaan. Scholen hoeven in de huidige situatie geen onderwijstijd te registreren. Wel moeten scholen er alles aan doen om afstandsonderwijs te geven, waarbij het verlies aan onderwijstijd wordt geminimaliseerd en de kwaliteit van het onderwijs zo hoog mogelijk is.

Scholen hoeven eventueel verlies van onderwijstijd niet te compenseren in vakanties of op vrije dagen, ook niet in latere jaren. De Inspectie van het Onderwijs past haar toezicht aan op de huidige situatie. Basisscholen en middelbare scholen die afstandsonderwijs aanbieden,  hoeven in deze bijzondere situatie geen verzuimmeldingen te doen.

Hoe ziet het toezicht van de inspectie er nu uit?

Bekijk de informatie op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Bron : Rijksoverheid

Volgt u ons al op Facebook ?