corona
onderwijs

Scholen weer open op 8 juni

Er zijn veel vragen over basisonderwijs en het coronavirus. Hieronder een vraag en antwoord van de Rijksoverheid, bestemd voor ouders van kinderen bij het basisonderwijs en speciaal onderwijs (bijgewerkt op 20 mei 2020 07:30 AM) Let op er is een nieuwere versie !)

Veelgestelde vragen over het coronavirus en basisonderwijs en speciaal onderwijs

Het kabinet wil dat alle kinderen ook in deze bijzondere situatie onderwijs krijgen.

 • Kinderen in het reguliere basisonderwijs gaan tussen 11 mei en 8 juni voor 50% van de tijd naar school.
 • Kinderen in het reguliere basisonderwijs gaan vanaf 8 juni weer volledig naar school.
 • Kinderen in het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs gaan vanaf 11 mei weer volledig naar school. 
 • Leerlingen in nieuwkomersvoorzieningen gaan vanaf 11 mei weer volledig naar school. Dit geldt alleen voor het primair onderwijs aan nieuwkomers op schoollocaties die verbonden zijn aan een asielopvanglocatie en op schoollocaties die uitsluitend onderwijs geven aan nieuwkomers. 
 • Tot 8 juni er is noodopvang voor kinderen van wie de ouders in cruciale beroepsgroepen werken en voor leerlingen die vanwege hun thuissituatie kwetsbaar zijn. De noodopvang is vanaf 8 juni tot 1 juli alleen nog beschikbaar voor leerlingen van ouders die werken in de zorg (avond/nacht/weekend). Hierover worden afspraken gemaakt met kinderopvang en gemeente.

Basisonderwijs tussen 11 mei en 8 juni 2020

Wat gebeurt er op de basisscholen tussen 11 mei en 8 juni?

Scholen in het basisonderwijs openen zijn tussen op 11 mei en 8 juni open op de volgende manier:hun deuren weer:

 • Basisscholen verkleinen de groepsgrootte in de klas; kinderen gaan daarbij 50% van de tijd naar school. 
 • In de school is maximaal de helft van de leerlingen aanwezig. Daarbovenop mogen leerlingen die gebruik maken van noodopvang aanwezig zijn (leerlingen van ouders in cruciale beroepen en leerlingen uit kwetsbare groepen). 

Waar kan ik als school ondersteuning vinden over het opnieuw opstarten van het onderwijs?

Het organiseren van onderwijs onder deze omstandigheden vraagt om aanpassingen. Op de website weeropschool.nl is veel praktische informatie te vinden, waaronder een stappenplan, protocollen, veelgestelde vragen en aanbevolen voorzorgsmaatregelen. Ook is er voor scholen de mogelijkheid om een gerichte vraag te stellen.

Waar moet ik als school qua veiligheid en hygiëne rekening mee houden bij het opengaan?

De PO-Raad en bonden hebben voor scholen 2 protocollen opgesteld; een protocol voor het reguliere basisonderwijs en een protocol voor het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs. In de protocollen wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne.

Basisonderwijs volledig open vanaf 8 juni 2020

Wat gebeurt er op de basisscholen vanaf 8 juni?

Basisscholen gaan vanaf 8 juni volledig open, tenzij uit de lopende monitoring naar de verspreiding van het virus in het primair onderwijs blijkt dat dit niet verantwoord is. Alle leerlingen gaan dus weer volledig naar school, met inachtneming van de RIVM voorschriften.

Ook vanaf 8 juni blijft de aangepaste manier van kracht, waaronder de volgende maatregelen: 

 • Leerlingen komen zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school.
 • Ouders komen niet op het schoolplein of in de school.
 • De school let er op dat leerlingen vaak hun handen wassen.
 • Buitenspelen gebeurt alleen met dezelfde groep.
 • Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO. 

Gaan alle basisscholen op 8 juni weer volledig open?

Ja, alle scholen gaan vanaf 8 juni weer volledig open, tenzij uit de lopende monitoring naar de verspreiding van het virus in het primair onderwijs blijkt dat dit niet verantwoord is.

Waarom kunnen scholen op 8 juni weer volledig open?

We zien dat de eerder ingezette voorzichtige positieve ontwikkeling doorzet, waardoor er onder voorwaarden en met behoud van hygiëneregels meer ruimte ontstaat. Als het zo goed blijft gaan, kunnen basisscholen vanaf 8 juni volledig open, met inachtneming van de RIVM-voorschriften.

Speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs volledig open vanaf 11 mei 2020

Wat gebeurt er op het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs vanaf 11 mei 2020?

Kinderen in het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs gaan vanaf 11 mei weer volledig naar school.

Kan iedereen die in het onderwijs werkt en iedere leerling naar school?

Iedereen die gezond is, kan naar school. Voor iedereen gelden daarbij de algemene maatregelen:

 • Was uw handen 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen.
 • Was uw handen voordat u naar buiten gaat, als u weer thuis komt, als u uw neus heeft gesnoten, natuurlijk voor het eten en nadat u naar de wc bent geweest.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Was daarna uw handen. 
 • Schud geen handen. 

Meer informatie over kinderen en het coronavirus vindt u op de website van het RIVM.

Moeten leerlingen en leraren 1,5 meter afstand houden?

Kinderen in kinderopvang en in het primair onderwijs hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te bewaren. Kinderen moeten zo veel mogelijk 1,5 meter afstand bewaren ten opzichte van volwassenen (leraren en andere personeelsleden). Daarbij heeft het RIVM in haar advies expliciet rekening gehouden met het feit dat afstand houden voor bepaalde categorieën leerlingen in de praktijk lastig zal zijn. Zo is het in de praktijk onmogelijk om kleuters te verbieden op schoot van de meester of de juf te klimmen, en is het voor sommige leerlingen met gedragsproblemen ook heel lastig om afstand te houden. Een leerling met een gat in de knie heeft een pleister en een knuffel nodig, en leerlingen in het speciaal onderwijs hebben specifieke zorg nodig. Dat mag en is ook verantwoord. Het RIVM geeft aan dat uit onderzoek blijkt dat jonge kinderen ondervertegenwoordigd zijn in de patiëntenpopulatie. Als kinderen ziek worden, verloopt de ziekte mild. Om die reden is de kans dat ze het doorgeven aan een volwassene ook klein. Toch is het goed om, waar het kan, afstand tussen leerling en leerkracht te houden. Personeelsleden onderling moeten de afstand van 1,5 meter in acht nemen.

Meer informatie over kinderen en het coronavirus vindt u op de website van het RIVM.

Worden mondkapjes in het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs voorgeschreven?

Nee. Voor het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs geldt dat mondkapjes niet nodig zijn. Bij kinderen is de kans op besmetting klein en de risico’s zijn beperkt. Er zijn duidelijke afspraken wanneer je als onderwijspersoneel of leerling thuis blijft. Ook zijn er duidelijke afspraken over de 1,5 meter afstand, dit is alleen tussen volwassen verplicht.

Mag ik mijn kind tussen de middag ophalen van school om thuis een boterham te eten?

Om haal- en brengbeweging van ouders zoveel mogelijk te voorkomen, roepen we scholen op om in deze periode een continue-rooster te hanteren. Dan blijven alle kinderen tussen de middag over, maar we laten dit aan de scholen. Zorg hierbij voor goede afstemming met de BSO.

Vanaf 8 juni geldt het volgende:
Om haal- en brengbewegingen van ouders zoveel mogelijk te voorkomen, roepen we scholen op om ook na 8 juni zoveel mogelijk een continurooster hanteren: dan blijven alle kinderen tussen de middag over. Bij overblijven is het raadzaam dat scholen hun eindtijd (voorlopig) niet aanpassen, zodat BSO’s op gebruikelijke momenten de kinderen kunnen ophalen van school.

Als scholen hun eindtijd toch vervroegen, dan moeten zij dit afstemmen met de Medezeggenschapsraad. 

Het is van belang dat scholen met de BSO’s afspraken maken over de aansluiting tussen de school en de BSO. Het kan zijn dat uw basisschool hierover aparte afspraken heeft gemaakt met uw opvanglocatie.

Als de basisschool kiest voor aangepaste schooltijden, dan kan de school de tijd overbruggen voor de opvang van de kinderen tot de reguliere BSO-tijd.

Als de BSO kinderen eerder kan ophalen, zal de BSO de extra opvanguren in rekening brengen bij de ouders . Ouders moeten wel instemmen met een contractuitbreiding en een wijzing doorgeven bij de Belastingdienst in verban met de kinderopvangtoeslag. 

Hoe is het leerlingenvervoer voor leerlingen met een beperking in het speciaal (basis) onderwijs en het afstandsvervoer in het primair onderwijs geregeld?

Leerlingenvervoer kan plaatsvinden op de reguliere manier. Leerlingen onderling hoeven daarbij geen 1,5 meter afstand te bewaren, en slechts zo veel mogelijk ten opzichte van de chauffeur. Afstand houden tot de chauffeur zal in veel gevallen echter niet mogelijk zijn. Het RIVM adviseert daarbij dezelfde lijn aan te houden als bij de leraren: niet al het contact kan voorkomen worden Het RIVM geeft aan dat uit onderzoek blijkt dat jonge kinderen ondervertegenwoordigd zijn in de patiëntenpopulatie. Als kinderen ziek worden, verloopt de ziekte mild. Om die reden is de kans dat ze het doorgeven aan een volwassene ook klein. Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) heeft samen met vakbonden FNV en CNV voor het leerlingenvervoer een protocol voor veilig leerling- en kinderopvangvervoer opgesteld. 

Hoe werkt het testen van onderwijspersoneel?

Voor onderwijspersoneel gaat hetzelfde testprotocol gelden als voor de zorg. Dit betekent dat wanneer personeel klachten heeft, er laagdrempelig getest kan worden. Is deze test negatief, dan kan men aan het werk. Is de test positief dan blijft men thuis tot dat er 24 uur geen verschijnselen meer zijn. Bekijk de factsheet ‘Testen in basisonderwijs, speciaal (basis)onderwijs en kinderopvang’ om in handige stappen te lezen hoe het testen in zijn werk gaat. 

Ik voel mij niet lekker, kan ik wel naar school? 

Kinderen, ouders/verzorgers en onderwijspersoneel blijven thuis bij: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 graden Celsius) of koorts. Bij 24 uur klachtenvrij, mogen kinderen, ouders/verzorgers en onderwijspersoneel weer naar school.

Kinderen (en ouders) blijven ook thuis als iemand anders in huis verkouden is en koorts heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag uw kind weer naar school. 

Ik heb een zwakke gezondheid, kan ik wel naar school?

Volwassenen en kinderen met gezondheidsklachten passend bij het coronavirus komen niet naar school. Als volwassenen of kinderen zelf behoren tot de risicogroepen volgens het RIVM (boven de 70 jaar of met onderliggende aandoeningen) of gezinsleden hebben die tot de risicogroep behoren dan kunnen ze worden vrijgesteld van onderwijs. Neem in dat geval contact op met de schoolleiding. Bij twijfel is het advies om contact op te nemen met de behandelend arts of jeugdarts (JGZ-arts) die aan de school verbonden is.

Kan een school een 4-jarig kind dat binnenkort voor het eerst naar school gaat, weigeren?

Nee, een school mag deze kinderen niet weigeren. Er is door het kabinet besloten dat alle kinderen weer een deel van de tijd naar school gaan. Dat geldt ook voor 4-jarigen die nu voor het eerst naar school gaan.

Kunnen de leerlingen ook weer gymles krijgen?

Ja. De lessen worden in ieder geval tot 2 juni 2020 bij voorkeur buiten gegeven. Als er geen buitenaccommodatie beschikbaar is, of dit onwenselijk is (bijvoorbeeld in het Speciaal Onderwijs), kunnen de lessen binnen worden verzorgd. Meer informatie is te vinden op Weeropschool.nl.

Opvang kinderen

Mag mijn kind straks op alle schooldagen naar de BSO?

BSO tot 8 juni:

Van 11 mei tot 8 juni volgt de buitenschoolse opvang (BSO) de dagen van de basisscholen. Op dagen dat kinderen naar school gaan, is de BSO voor hen beschikbaar. Op andere dagen niet. Gaan kinderen bijvoorbeeld normaal op maandag en dinsdag naar de BSO, maar nu alleen op donderdag en vrijdag naar school? Dan kunnen ze op donderdag en vrijdag naar de BSO. Kinderen kunnen geen extra dagen naar de BSO bovenop de uren die in het contract van de ouders zijn opgenomen (dus in het voorbeeld niet ook nog op maandag en dinsdag). Als kinderen normaal geen gebruik maken van de BSO, dan kunnen ze ook nu niet naar de BSO.

BSO vanaf 8 juni:
Vanaf maandag 8 juni gaat de BSO weer volledig open. Leerlingen worden dan weer opgevangen op hun vaste dagen die zijn afgesproken in het contract. 

Voor welke kinderen is er noodopvang?

Noodopvang tot 8 juni:

Het uitgangspunt is dat ouders die werken in een cruciale beroepsgroep kunnen blijven werken. Als in een gezin 1 ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op noodopvang. De noodopvang blijft tot 8 juni beschikbaar voor kinderen van ouders van wie één van de ouders in cruciale beroepsgroepen werken, en die niet uitkomen met alleen het gebruik van de reguliere opvang.De noodopvang is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 0 tot ongeveer 12 jaar (tot leeftijd einde basisschool), inclusief leerlingen van het speciaal (basis)onderwijs. Gemeenten, scholen en kinderopvang kunnen daarnaast maatwerk bieden voor kinderen in een kwetsbare positie. Ouders en professionals kunnen bij de opvang of school aangeven dat zij noodzaak zien voor noodopvang of andere begeleiding voor deze kind(eren). Uiteraard kan de school of kinderopvangorganisatie ook zelf handelen als zij daarvoor mogelijkheden ziet. De opvang of school stemt dit af met de gemeente, die regie heeft. 

Noodopvang vanaf 8 juni:
De noodopvang is vanaf 8 juni tot 1 juli alleen nog beschikbaar voor leerlingen van ouders die werken in de zorg (avond/nacht/weekend). Hierover worden afspraken gemaakt met kinderopvang en gemeente.

Wat zijn dat, ‘cruciale beroepsgroepen’?

Bekijk de lijst met cruciale beroepsgroepen.

Wie zorgt er voor noodopvang?

Gemeenten coördineren de noodopvang, in overleg met kinderopvangorganisaties en scholen. Zij moeten zorgen voor voldoende aanbod voor kinderen in de leeftijd van 0 tot circa 12 jaar (tot leeftijd einde basisschool), inclusief leerlingen van het speciaal (basis)onderwijs.

Waar is de noodopvang?

Het is de bedoeling om de noodopvang zoveel mogelijk op de eigen school of opvanglocatie te organiseren. Maar als het nodig is, kunnen kinderen ook op een andere school of opvanglocatie worden opgevangen. Het is toegestaan om kinderen (van verschillende leeftijden) in groepjes op te vangen. De opvang en begeleiding van jonge kinderen die nog niet naar school gaan, moet worden geboden door gekwalificeerde pedagogisch medewerkers en voor de oudere kinderen (tussen 4 en 12 jaar) door leerkrachten, onderwijsassistenten of pedagogisch medewerkers. Ook als de opvang op een kinderopvanglocatie plaatsvindt, blijft de eigen school nauw betrokken bij het lesprogramma (op afstand) van deze leerlingen. 

Groep 8 en eindtoets

Gaat de eindtoets door dit jaar?

Nee. De eindtoets wordt dit jaar niet afgenomen bij leerlingen in groep 8.

Waarom gaat de eindtoets niet door?

Leraren, schoolleiders en ander onderwijspersoneel zijn momenteel erg druk met de opvang van kinderen van ouders met cruciale beroepen. En met het organiseren van onderwijs voor de kinderen die thuis zitten. Dat vergt alle energie van de scholen en heeft nu prioriteit. Daarom heeft minister Slob van OCW besloten dat leraren dit jaar (eenmalig) geen eindtoets afnemen bij leerlingen in groep 8.

Hoe wordt nu bepaald op welk niveau leerlingen mogen starten op de middelbare school?

Dat gebeurt op basis van het schooladvies van de basisschool. Het schooladvies is gebaseerd op de ontwikkeling van het kind over de afgelopen jaren. Het advies van leraren is normaal gesproken al leidend en zal nu ook bepalen op welk niveau een kind start op de middelbare school. Omdat er geen eindtoets wordt gemaakt, kan het schooladvies niet worden heroverwogen. Leerlingen hebben de afgelopen weken al het schooladvies ontvangen. Dit advies wordt nu het definitieve advies voor de middelbare school.

Wat als straks blijkt dat leerlingen niet op het juiste niveau zitten?

Door het ontbreken van de kans op een heroverweging is de informatie die basisscholen meegeven aan de middelbare school extra belangrijk. Middelbare scholen nemen dit advies, samen met de informatie in het Onderwijskundig rapport, mee bij de plaatsing van een leerling. Wanneer de leerling op de middelbare school zit, zal daar nu extra scherp worden bekeken of een leerling op de juiste plek zit.  Op 17 april heeft minister Slob een brief gestuurd naar alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs over de overstap van leerlingen in 2020. Als bijlage bij deze brief zit een formulier, ontwikkeld door de PO-Raad, VO-raad en Ouders & Onderwijs waarin basisscholen extra informatie over het schooladvies kunnen meegeven aan de middelbare school. In de brief worden scholen verder ook opgeroepen om flexibel om te gaan met de toelating en plaatsing van leerlingen en om dit jaar extra in te zetten op de warme overdracht. 

Hoe worden kinderen voorbereid op de middelbare school?

Basisscholen zijn gevraagd om hun leerlingen in samenwerking met het voortgezet onderwijs voor te bereiden op hun aanstaande overstap naar de middelbare school.

Gevolgen voor de school

Gaat bekostiging aan scholen gewoon door?

 Ja. Bekostiging aan scholen gaat gewoon door.

Hoe ziet het toezicht van de inspectie er nu uit?

Bekijk de informatie op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Bron : Rijksoverheid