corona
corona

Naar de opvang

Er zijn veel vragen over kinderopvang en het coronavirus. Hieronder een vraag en antwoord van de Rijksoverheid, bestemd voor ouders van kinderen bij de kinderopvang (bijgewerkt op 20 mei 2020 07:30 APM)

Hier vindt u de meest gestelde vragen van ouders over de gevolgen van het coronavirus voor de kinderopvang.

Naar de opvang (situatie vanaf 8 juni)

Wanneer gaat de BSO weer volledig open?

De buitenschoolse opvang gaat vanaf 8 juni weer regulier open. Sinds 11 mei zijn de scholen al voor de helft open, waarbij de BSO het ritme van de scholen volgt. Vanaf 8 juni geldt weer de normale situatie met de vaste BSO-dagen. De kinderen kunnen vanaf dan weer op hun normale vertrouwde dagen op de BSO terecht. Daarmee stopt ook de regeling waarmee de overheid de eigen bijdrage voor de kinderopvang voor ouders vergoedt.

Is er na 8 juni, als de scholen en BSO’s weer volledig open zijn, nog noodopvang voor ouders in een cruciaal beroep?

Op 8 juni stopt in principe de noodopvang overdag. Dit geldt ook voor de noodopvang van kwetsbare kinderen. De noodopvang in de avonden, nachten en in het weekend is vanaf 8 juni alleen beschikbaar voor ouders die in zorg werken. Mochten ouders toch behoefte hebben aan extra opvang dan kunnen zij dit op de gebruikelijke manier aanvragen bij kinderopvangorganisaties en gastouders.

Mijn BSO kan mijn kind niet eerder ophalen van school, wat gebeurt er dan?

Als scholen hun openingstijden aanpassen en de BSO de kinderen niet eerder kan ophalen, dan kan de school de tijd overbruggen voor de opvang van de kinderen tot de reguliere BSO-tijd.

School past de schooltijden aan, wat betekent dat voor mij? Wie gaat de extra kosten betalen?

De BSO is open op reguliere tijden, zoals in uw contract vermeld. Als een school de schooltijden wil aanpassen, dan is het (ook in de situatie na 8 juni) van belang dat scholen en BSO’s afspraken maken over de aansluiting tussen school en de BSO.

Als een school kiest voor aangepaste schooltijden, dan kan die school de tijd overbruggen voor de opvang van de kinderen tot de reguliere BSO-tijd. Mocht de BSO kinderen eerder kunnen ophalen, dan kan de BSO de extra opvanguren in rekening brengen bij de ouders. Dit betekent dat het contract, dat de ouder met de BSO heeft, moet worden aangepast. Ouders moeten wel instemmen met een contractuitbreiding en een wijzing doorgeven bij de Belastingdienst voor de kinderopvangtoeslag. 

Waar kan ik terecht als ik klachten heb over de uitvoering van het protocol Kinderopvang op mijn kinderopvang?

Bij klachten over de uitvoering van het protocol door uw kinderopvangorganisatie kunt u contact opnemen met de kinderopvanglocatie of met de oudercommissie. Elke kinderopvangorganisatie heeft een klachtenprotocol waarin zij beschrijven hoe klachten worden behandeld. (Ernstige) signalen, waarbij er een direct gevaar dreigt, kunt u ook bij uw lokale GGD neerleggen, zij voeren het toezicht op de kinderopvang uit.

Mijn kind behoort tot een risicogroep / Iemand uit ons gezin behoort tot de risicogroep. Kan mijn kind naar school, kinderopvang en BSO?

Kinderen met onderliggende medische problematiek lijken geen groter risico te lopen op een ernstig beloop van COVID-19 dan gezonde kinderen. Bij twijfel of je kind naar school, kinderopvang of BSO kan, is het verstandig te overleggen met de behandelend (kinder)arts en de schoolleiding. Wanneer een gezinslid in de risicogroep valt en onder specialistische behandeling is, overleg dan met de arts en de schoolleiding of het kind naar school kan.

Kan ik mijn kinderen brengen als ze klachten hebben?

Het kind mag niet naar de opvang als:

  • het kind één van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, of verhoging tot 38 graden;
  • het kind een huisgenoot heeft met verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid.

Als een kind langdurig verkoudheidsklachten/ hooikoorts, kan hij of zij dan wel naar de  kinderopvang?

Als het kind elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is, dan herken je de klachten. Het kind mag dan gewoon naar school of de kinderopvang. Twijfel je, of zijn de klachten anders dan je gewend bent, houd het kind dan thuis tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn.

Kan ik mijn kind laten testen?

Kinderen van 0 t/m 12 jaar met klachten passend bij coronavirus (neusverkoudheid en/of hoesten en/of koorts), moeten thuisblijven tot zij 24 uur klachtenvrij zijn. Ouders melden de ziekte van hun kind bij de school en/of kinderopvangorganisatie, en deze registreert dit.

In het geval van (verdenking op) coronavirus meldt de school en/of kinderopvangorganisatie dit bij de GGD afdeling infectieziektebestrijding. Dit geldt als er 3 of meer kinderen in een groep zijn met klachten van neusverkoudheid en/of hoesten en/of koorts. Zo nodig kan de school of kinderopvangorganisatie ook contact opnemen met de GGD als een kind langdurig klachten houdt en daardoor niet naar school of kindercentrum mag komen. De GGD stelt vervolgens onderzoek in en neemt zo nodig – met toestemming van de ouders – testen af. 

Zie hiervoor ook het RIVM-testbeleid.

Naar de opvang (situatie tot 8 juni)

Mijn kind behoort tot een risicogroep, kan mijn kind naar school, kinderopvang en BSO?

Kinderen met onderliggende medische problematiek lijken geen groter risico te lopen op een ernstig beloop van COVID-19 dan gezonde kinderen. Bij twijfel of uw kind naar school, kinderopvang of BSO kan, is het verstandig te overleggen met de behandelend (kinder)arts en de schoolleiding. Wanneer een gezinslid in de risicogroep valt en onder specialistische behandeling is, overleg dan met de arts en de schoolleiding of het kind naar school kan.

De dagopvang en gastouderopvang zijn weer volledig open. Mag ik mijn kind dan gewoon brengen?

Kinderen van 0 tot 4 jaar mogen inderdaad weer naar de dagopvang (crèche). En kinderen van 0 tot 12 jaar naar de gastouderopvang.

Let op: het kind mag niet naar de opvang als:

  • het kind één van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, of verhoging tot 38 graden;
  • het kind een huisgenoot heeft met verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid.

Het RIVM raadt aan dat pedagogisch medewerkers en gastouders die behoren tot een risicogroep niet met kinderen werken. Mocht uw gastouder tot een risicogroep behoren, is het verstandig om contact op te nemen met uw gastouderbureau. 

De BSO is gedeeltelijk open, mag ik mijn kind dan gewoon brengen?

Kinderen van 4 tot 12 jaar waarvan de ouders een contract hebben met de BSO mogen naar de BSO op de dagen dat zij naar school gaan, aangepast dus volgens het ritme van school. Op andere dagen mogen zij niet naar de BSO.

Let op: het kind mag niet naar de opvang als:

  • het kind één van de volgende klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, of verhoging tot 38 graden;
  • het kind een huisgenoot heeft met verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid.

Hoe verloopt de noodopvang voor kinderen in de basisschoolleeftijd nu de scholen voor de helft open zijn, waarbij de BSO zich aan het ritme van de scholen aanpast? 

Voor kinderen van 1 of beide ouders met cruciale beroepen en kinderen met een kwetsbare thuissituatie loopt de noodopvang door. Op de dagen dat zij niet zijn ingedeeld om naar school (en aansluitend naar de BSO) te gaan, kunnen zij tijdens de reguliere schooltijden op school terecht voor de noodopvang en buiten de reguliere schooltijden op de BSO (tenzij hier lokaal door gemeenten, scholen en opvanglocaties andere afspraken over zijn gemaakt). Voor ’s avonds, ’s nachts en in het weekend blijft de 24/7 noodopvang beschikbaar. Gemeenten, scholen en kinderopvang zijn verantwoordelijk voor de organisatie hiervan.

Is er nog noodopvang vanaf 8 juni?

Vanaf 8 juni wordt de noodopvang afgebouwd. De noodopvang is dan alleen nog maar ’s avonds, ’s nachts en in het weekend beschikbaar voor ouders die in de zorg werken. Mochten ouders toch behoefte hebben aan extra opvang, dan kunnen zij dit op de gebruikelijke manier aanvragen bij kinderopvangorganisaties en gastouders. Dit geldt ook voor de noodopvang van kwetsbare kinderen. Vanaf 8 juni is de noodopvang alleen nog beschikbaar voor ouders die in de zorg werken in avond, nacht en weekend. Mochten ouders toch behoefte hebben aan extra opvang dan kunnen zij op gebruikelijke manier dit aanvragen bij kinderopvangorganisaties en gastouders. Onderzocht wordt hoe en onder welke voorwaarden in uitzonderlijke gevallen – in onderling overleg tussen werkgever, gemeente en kinderopvangorganisatie – maatwerk mogelijk is voor zorgprofessionals die extra werken vanwege corona-zorg of inhaalzorg leveren door corona.

Is mijn school verplicht om hele dagen onderwijs aan te bieden?

Het kabinet heeft de basisscholen dringend opgeroepen om hele dagen onderwijs te verzorgen, waarbij de kinderen 50% van de tijd naar school gaan. Scholen zijn verzocht om hierover duidelijke afspraken te maken met de betrokken BSO’s. Door hele dagen onderwijs aan te bieden, wordt het aantal haal- en brengmomenten beperkt, kunnen BSO’s de naschoolse opvang goed organiseren en worden (thuis)werkende ouders maximaal ondersteund.

Wat als mijn school, ondanks de oproep van het kabinet, toch kiest voor halve dagen onderwijs? Moet ik mijn kind dan van school ophalen, daarna thuis houden en vervolgens naar de BSO brengen?

Het kabinet heeft de basisscholen dringend opgeroepen om hele dagen onderwijs te verzorgen en hierover duidelijke afspraken te maken met de betrokken BSO’s.

BSO is open voor en na reguliere schooltijden. Als scholen hun schooltijden tijdelijk willen aanpassen, dan kunnen zij in goed overleg met de BSO afspraken maken over het eerder ophalen van kinderen voor de naschoolse opvang.

Daarbij is de ruimte voor de BSO om zich aan te passen aan de school, wel beperkt, onder andere omdat BSO’s vaak met meerdere scholen samenwerken en zij hun uren opvang niet zomaar kunnen uitbreiden. Als scholen hun schooltijden aanpassen zonder goed overleg met de BSO, dan kan de BSO zich hier niet op voorbereiden. Scholen kunnen dan zelf zorgen voor de overbrugging tot aan de BSO.

Voor informatie over wat er voor u geldt, kunt u terecht bij uw school en/of opvanglocatie.

Als mijn kind alleen in de ochtend een halve dag naar school gaat, kan hij/zij dan in de middag wel naar de BSO?

Op de dag dat uw kind naar de basisschool gaat, kan uw kind naar de BSO waarmee u een contract heeft. Het aantal uren dat uw kind kan worden opgevangen, is afhankelijk van het contract dat u met de BSO heeft. BSO is open voor en na reguliere schooltijden. Als scholen hun schooltijden tijdelijk aanpassen , dan kunnen zij in goed overleg met de BSO afspraken maken over het eerder ophalen van kinderen voor de naschoolse opvang.

Daarbij is de ruimte voor de BSO om zich aan te passen aan de school, wel beperkt, onder andere omdat BSO’s vaak met meerdere scholen samenwerken en zij hun uren opvang niet zomaar kunnen uitbreiden. Als scholen hun schooltijden aanpassen zonder goed overleg met de BSO, dan kan het zijn dat de BSO zich hier geen rekening mee heeft gehouden. Scholen kunnen dan zelf zorgen voor de overbruggingstijd.

Voor informatie over wat er voor u geldt, kunt u terecht bij uw school en/of opvanglocatie.

Als mijn school kiest voor kortere hele dagen (bijv door een continu-rooster), kan mijn kind dan wel naar de BSO?

Om haal- en brengbeweging van ouders zoveel mogelijk te voorkomen, zijn scholen opgeroepen om in deze periode een continu-rooster te hanteren: dan blijven alle kinderen tussen de middag over. Dit wordt overgelaten aan de scholen. Bij overblijven is het raadzaam dat scholen hun eindtijd niet aanpassen, zodat BSO’s op gebruikelijke momenten de kinderen kunnen ophalen van school.

Op de dag dat uw kind naar de basisschool gaat, kan uw kind naar de BSO waarmee u een contract heeft. Het aantal uren dat uw kind kan worden opgevangen, is afhankelijk van (de omvang van) het contract dat u met de BSO heeft. Als de basisschool kiest voor aangepaste schooltijden, dan kan de school de tijd overbruggen voor de opvang van de kinderen tot de reguliere BSO-tijd. Het kan zijn dat uw basisschool hierover aparte afspraken heeft gemaakt met uw opvanglocatie.

Voor informatie over wat er voor u geldt kunt u terecht bij uw school en/of opvanglocatie.

Als ik het niet eens ben met de keuze van mijn school voor halve dagen, waar kan ik dan terecht?

Als u het niet eens bent met de keuze van uw school voor halve dagen, dan kunt u dit aangeven bij de schoolleiding, het schoolbestuur en/of de medezeggenschapsraad (MR). Komt u er ook dan niet uit, dan kunt u zich melden bij de Inspectie van het Onderwijs. Die kan eventueel het gesprek met het bestuur van de school aangaan en nagaan of de medezeggenschap is betrokken.

Wat moet de kinderopvang of gastouder doen om verspreiding van corona te voorkomen nu alle kinderen weer naar de opvang komen?

Er is een protocol voor de kinderopvang en gastouders waarin staat welke maatregelen zij moeten nemen. .

Kan mijn kinderopvanglocatie vragen om een verklaring van mijn werkgever om vast te stellen of ik een cruciaal beroep heb? 

Er wordt van de ouder geen bewijslast gevraagd, zoals een werkgeversverklaring. We gaan er vanuit dat dit op basis van vertrouwen en zelfselectie plaatsvindt. Bekijk de lijst met cruciale beroepen of vitale beroepen.

Moet ik nog naar mijn werk als mijn kinderen niet meer naar de opvang kunnen?

Werkt u niet in een cruciaal beroep? Dan raadt de overheid u dringend aan om thuis te werken (als dat kan). 

Zijn er regels voor informele opvang van kinderen?

Voor informele opvang (het woord informeel zegt het al) zijn er geen overheidsregels. Wel adviseert de overheid dringend om de richtlijnen van het RIVM te blijven volgen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Bij informele opvang is het belangrijk om kwetsbare groepen, zoals ouderen (bijvoorbeeld grootouders), te vermijden.

Ik heb nog noodopvang nodig in de avond, nacht en/of het weekend. Waar kan ik terecht? 

Voor kinderen van ouders met cruciale beroepen loopt de noodopvang door. Gemeenten, scholen en kinderopvang zijn verantwoordelijk voor de organisatie hiervan. Neem met de kinderopvang of, als u daar geen gebruik van maakt, met de gemeente contact op waar u terecht kunt voor noodopvang.

Mijn kind ging de afgelopen weken naar de noodopvang (dagopvang of gastouder). Kan ik hem/haar nog brengen?

Voor kinderen van één of beide ouders met cruciale beroepen loopt de noodopvang door. Gemeenten, scholen en kinderopvang zijn verantwoordelijk voor de organisatie hiervan. Wel is het zo dat vanaf 11 mei de reguliere kinderopvang ook weer open is. Het kan dus zijn dat op de locatie waar u uw kind voor 11 mei voor noodopvang bracht, geen plek meer is voor uw kind. De gemeente zal dan met lokale kinderopvangorganisaties zorgen voor een andere plek voor uw kind.

Vergoeding

Tot wanneer krijgen ouders de eigen bijdrage vergoed?

Met ingang van 8 juni gaat alle kinderopvang weer regulier open. De kinderdagopvang en de gastouderopvang waren per 11 mei al regulier opengegaan. Per 8 juni geldt dat ook voor de buitenschoolse opvang, die vanaf 11 mei gedeeltelijk open is gegaan. De vergoeding voor de eigen bijdrage in de kinderopvang zal ook per 8 juni stoppen. Dat betekent dat ouders met kinderopvangtoeslag die de kinderopvang de afgelopen periode hebben doorbetaald, een vergoeding voor het betalen van de eigen bijdrage tot aan de maximum uurprijs zullen ontvangen over de periode van 16 maart t/m 7 juni. Het streven is dat ouders deze vergoeding in de maand juli op hun bankrekening krijgen. Ouders hoeven hiervoor niets te doen. De SVB gebruikt hiervoor de gegevens die reeds bekend zijn bij de Belastingdienst/Toeslagen om de vergoeding vast te stellen en uit te betalen. Ouders die voor kinderopvang betalen en daarbij worden gesubsidieerd via een gemeentelijke regeling, in het kader van voorschoolse educatie, peuteraanbod of vanwege een sociaal-medische indicatie, krijgen een vergoeding over deze zelfde periode via de gemeente. De gemeenten ontvangen hiervoor extra middelen vanuit de Rijksoverheid.

Voor wie is de vergoeding bedoeld?  

Alle ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen, komen in aanmerking voor de vergoeding die uitbetaald wordt door de Rijksoverheid. Daarbij gaat het zowel om ouders die geen gebruik maken van de noodopvang als ouders met een cruciaal beroep die hun kinderen naar de noodopvang brengen. Aan het gebruik van noodopvang zijn namelijk geen kosten verbonden.

Ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen, maar gebruik maken van een gesubsidieerd aanbod van de gemeenten krijgen de eigen bijdrage via de gemeente vergoed. Dit geldt vooral voor ouders met een sociaal-medische indicatie en voor ouders waarvan de kinderen deelnemen aan voorschoolse educatie of kortdurend peuteraanbod (peuterspeelzaal).

Tijdens de periode van gedeeltelijke openstelling van basisscholen en BSO blijft bovenstaande vergoeding vanuit de Rijksoverheid doorlopen. Dit betekent dat de Rijksoverheid de eigen bijdrage voor kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang tot de maximum uurprijs ook na 11 mei nog blijft vergoeden aan ouders. Gemeenten krijgen van de overheid budget om tijdens dezelfde periode de eigen bijdrage te vergoeden aan ouders van wie de kinderen deelnemen aan voorschoolse educatie of kortdurend peuteraanbod (peuterspeelzaal). Informeer bij uw kinderopvang of gemeente hoe zij dit hebben georganiseerd.

Wanneer kan ik de vergoeding verwachten?

In de maand juni, uiterlijk juli, zal de vergoeding uitgekeerd worden. Mocht het in het kader van de coronamaatregelen nodig zijn dat de kinderopvang langer (gedeeltelijk) gesloten blijft, dan kan de periode waarover de vergoeding berekend wordt, verlengd worden. Dan kan het mogelijk iets langer duren voordat de eenmalige uitkering wordt betaald en volgt betaling in juli.

Moet ik zelf contact opnemen met de Belastingdienst om in aanmerking te komen voor de vergoeding?

Nee, ouders die de kinderopvang door blijven betalen gedurende de sluitingsperiode, krijgen de vergoeding vanzelf via de Sociale Verzekeringsbank terug.

Om de vergoeding zo snel mogelijk uit te betalen, is gekozen voor een eenvoudige regeling op basis van beschikbare gegevens bij de Belastingdienst, zonder dat ouders formulieren hoeven in te vullen. Om voor de zomer tot betaling over te kunnen gaan is gekozen voor de peildatum 6 april. Ouders krijgen de vergoeding op basis van de gegevens die op dat moment bekend zijn bij de Belastingdienst, zoals het aantal kinderen, het aantal opvanguren en het verzamelinkomen. De Belastingdienst geeft dit door aan de Sociale Verzekeringsbank en die keert vervolgens het bedrag in de maanden juni, uiterlijk juli, rechtstreeks aan de ouders uit.

Nu vanaf 11 mei de kinderopvang gedeeltelijk weer open is, loopt de periode door waarover de vergoeding berekend wordt. Daardoor kan het iets langer duren voordat de eenmalige uitkering wordt betaald en volgt betaling waarschijnlijk in juli.

Hoeveel vergoeding kan ik verwachten?

De hoogte van de vergoeding benadert de eigen bijdrage zoveel mogelijk. De Rijksoverheid vergoedt het deel tot de wettelijk vastgelegde maximum uurprijs (€ 8,17 voor kinderdagopvang, € 7,02 voor buitenschoolse opvang en € 6,27 voor gastouderopvang).

De vergoeding hangt verder af van een aantal gegevens die op peildatum 6 april bij de Belastingdienst/Toeslagen bekend zijn: het aantal kinderen dat gebruik maakt van kinderopvang, het aantal uren kinderopvang en de hoogte van het verzamelinkomen. Hierdoor kan het zijn dat de compensatie enigszins afwijkt van de daadwerkelijk betaalde eigen bijdrage.

Ik heb meer kinderopvang betaald dan dat ik terug krijg, hoe zit dat?

Omdat de betalingen gebaseerd zijn op de gegevens die bekend zijn op 6 april, kan het zijn dat er sprake is van verschillen. We vragen begrip voor kleine afwijkingen in de uiteindelijke betaling.

Het kan zijn dat ouders voor die datum bepaalde wijzigingen, zoals meer uren opvang, nog niet hadden doorgegeven. Afhankelijk van het aantal uur opvang (meer of minder uren dan voorheen), zouden zij bijvoorbeeld een hogere of lagere kinderopvangtoeslag hebben ontvangen. Dit kan mogelijk leiden tot een verschil in wat u betaald heeft aan eigen bijdrage en wat u straks ontvangt.

Bij grote verschillen is er de mogelijkheid om een herziening aan te vragen of van de bezwaar- en beroepsprocedure gebruik te maken.

Daarnaast geldt de vergoeding tot de maximum uurprijs. Als u een tarief betaalt dat hoger ligt, dan krijgt u dat deel terug van de kinderopvang. Dit kunt u navragen bij uw kinderopvangorganisatie.

Kosten en contract kinderopvang

De kinderdagopvang (0-4 jaar) en de gastouderopvang zijn weer volledig open en de buitenschoolse opvang ook (gedeeltelijk). Wat betekent dit voor de kinderopvangtoeslag en voor de vergoeding van de eigen bijdrage? 

De vergoeding blijft doorlopen zolang de gedeeltelijke openstelling van basisscholen en BSO voortduurt. De vergoeding is een grosso modo compensatie van de eigen bijdrage. De vergoeding wordt berekend op basis van uw gegevens die de Belastingdienst op 6 april verwerkt had.

Voor de kinderopvangtoeslag is het belangrijk dat u zoals altijd wijzigingen in uw situatie doorgeeft aan de Belastingdienst. Ook wanneer u meer of minder uren kinderopvang af gaat nemen, is het nu de kinderopvang weer open is, van belang dit door te geven aan de Belastingdienst. Alleen als u door de coronamaatregelen en de gedeeltelijke openstelling van de BSO minder gebruikt maakt van de Buitenschoolse Opvang, vragen we u om uw contract niet aan te passen en uw eigen bijdrage door te betalen. U ontvangt hiervoor een vergoeding.

Wat moeten ouders doen als hun inkomen sterk daalt door de coronacrisis of als zij bijvoorbeeld zzp’er zijn en momenteel geen inkomsten hebben? 

Wanneer het inkomen wijzigt, vragen wij ouders dit wel door te geven aan de Belastingdienst, zoals zij normaal ook zouden doen. De kinderopvangtoeslag is hoger bij een lager inkomen. Ouders zullen dan dus de kinderopvangtoeslag ontvangen die aansluit op hun actuele inkomen. Uw wijziging gaat in op de eerste dag van de volgende maand. Aanpassen kan via het portaal van de Belastingdienst.

Bij werkloosheid geldt dat tot drie maanden na het verliezen van werk recht blijft bestaan op kinderopvangtoeslag. Ouders die hun werk verliezen, hoeven dus niet direct hun kind(eren) van de opvang te halen en de plek op de kinderopvang op te geven.

Kinderopvangtoeslag

Door het coronavirus zit ik thuis en werk ik minder uren. Heeft dit invloed op de hoogte van mijn kinderopvangtoeslag? Deze is immers afhankelijk van mijn gewerkte uren.

Nee. Voor de komende periode blijven uw gewerkte uren ongewijzigd en blijft het aantal uur waarvoor u aanspraak heeft op kinderopvangtoeslag in stand. Indien u uw baan verliest, geldt dat tot drie maanden na het verliezen van uw baan recht blijft bestaan op kinderopvangtoeslag. Dit zodat niet direct gestopt hoeft te worden met het gebruik van kinderopvang en de plek bij de kinderopvang niet direct verloren hoeft te gaan.

Hebben ouders die gebruik maken van de nieuwe Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkgelegenheid (NOW) nog recht op KOT?

Ouders die gebruik maken van de NOW behouden het recht op kinderopvangtoeslag. Zij krijgen hun loon 100% doorbetaald. Er verandert voor deze ouders in die zin dus niets.

Vragen over kinderopvang


Waar kan ik terecht voor vragen?

Ouders kunnen terecht op Rijksoverheid.nl/coronavirus. Op deze website staat de meest actuele informatie.

Vragen kunt u ook stellen bij de BelastingTelefoon (0800-0543). Houdt u dan wel rekening met een langere wachttijd dan normaal.

Bron : Rijksoverheid