corona
corona

Noodopvang : voor en vanaf 8 juni

Er zijn veel vragen over noodopvang tijdens de coronacrisis. Hieronder een vraag en antwoord van de Rijksoverheid, bestemd voor ouders van kinderen in cruciale beroepen of vitale processen (bijgewerkt op 22 mei 2020 07:30 AM)

Vragen over noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen of vitale processen

Sommige ouders of verzorgenden kunnen gebruik maken van de ‘noodopvang’ als de kinderen geen klachten hebben zoals koorts, hoesten of verkoudheid. Door deze noodopvang kunnen zij gewoon naar hun werk en de samenleving zo draaiende houden. Het gaat hier om beroepsgroepen die in de huidige omstandigheden vragen om continue bezetting. Ook ouders of verzorgenden die in vitale bedrijven werken of onmisbaar zijn voor vitale processen, kunnen hun kinderen naar de noodopvang blijven brengen.  

Informatie voor ouders (situatie tot 8 juni)

Wanneer mag ik mijn kind naar de nood(kinder)opvang brengen?

Het is belangrijk dat mensen met een cruciaal beroep of in een vitale sectorkunnen blijven werken. Als ze jonge kinderen hebben, moeten deze daarom terecht kunnen bij de kinderopvang en gastouderopvang
Als in een gezin 1 ouder een cruciaal beroep heeft of in een vitaal bedrijf werkt, verzoekt de overheid om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kunnen ouders toch een beroep doen op de noodopvang. Het is dus geen harde eis dat beide ouders een cruciaal beroep uitoefenen of in een vitale sector werken.De lijst van cruciale beroepsgroepen is niet alomvattend. Wel geeft de lijst inzicht in de belangrijkste beroepen die de samenleving draaiend houden. Ook mensen die een onmisbare facilitaire of ondersteunende functie vervullen voor een van deze cruciale beroepsgroepen (denk aan schoonmaak, beveiliging, ICT), kunnen hun kinderen naar de noodopvang brengen. Het is aan ouders en werkgevers om hierin juiste keuzes te maken. Kinderen die een van de volgende klachten hebben: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging tot 38 graden of van wie een huisgenoot verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid heeft, mogen niet naar de noodopvang. Zij moeten thuis blijven. Lukt het niet om opvang te regelen en werkt u niet in een cruciaal beroep of in de vitale processen? Ga dan met de werkgever in gesprek over een oplossing.

Wat als ik in een cruciale beroepsgroep werk, maar mijn partner niet?

Het uitgangspunt bij 1 ouder die een cruciaal beroep uitvoert, is dat ouders de opvang zelf thuis regelen. Maar dat is geen harde eis. Als het niet lukt om de kinderen zelf op te vangen, kunnen ze die toch naar de noodopvang brengen.

Mijn functie staat niet opgenomen in de lijst met cruciale beroepsgroepen, maar ik draag wel bij aan de aanpak van het coronavirus. Hoe zit dat?

Uitgangspunt is dat kinderen niet naar school of de opvang gaan. Er is bewust gekozen voor een beperkte lijst met beroepsgroepen, naast de al benoemde vitale processen. Alleen zo is er voldoende capaciteit in de noodopvang voor de ouders die de samenleving draaiend houden. 

De lijst van cruciale beroepsgroepen is niet alomvattend. Wel geeft de lijst inzicht in de belangrijkste beroepen die de samenleving draaiend houden. Ook mensen met een onmisbare facilitaire of ondersteunende functie (denk aan schoonmaak, beveiliging, ICT) vervullen voor een van deze cruciale beroepsgroepen, kunnen hun kinderen naar de noodopvang brengen.

Het is aan ouders en werkgevers om hierin juiste keuzes te maken. Mogelijk zijn er andere oplossingen te bedenken, die passen binnen de maatregelen waartoe de overheid heeft besloten. Opvang bij kwetsbare ouderen (bijvoorbeeld bij grootouders) is daarbij niet verstandig. 

Hoe moet ik op school of opvang duidelijk maken dat ik deel uitmaak van de cruciale beroepsgroepen?

Dit kunt u aangeven bij uw school of kinderopvanglocatie. U hoeft dit niet aan te tonen door een verklaring van uw werkgever. We vertrouwen erop dat in deze uitzonderlijke tijd alleen ouders die werkzaam zijn in een cruciale beroepsgroep of een vitale sector een beroep doen op de noodopvang, ook om het systeem niet te veel te belasten.

Ik maak normaal geen gebruik van kinderopvang, maar ik werk wel in een cruciale beroepsgroep. Kan ik gebruik maken van de (nood)opvang?

Ja, de (nood)opvang is beschikbaar voor alle kinderen van wie 1 van de ouders werkt in een cruciale beroepsgroep, dus ook voor ouders die normaal geen gebruik maken van kinderopvang. De (nood)opvang is ook voor deze ouders gratis. Voor informatie over de noodopvang kunt u terecht op de website van uw  eigen gemeente of (telefonisch) contact opnemen met uw gemeente.

Ik heb koorts, mijn partner heeft geen koorts en moet naar werk (heeft een cruciaal beroep). Mogen mijn kinderen die geen koorts hebben naar de noodopvang?

Nee, uw kinderen moeten thuisblijven.

Informatie voor kinderopvangorganisaties en gastouders

Wat doe ik als kinderopvangorganisatie als ik moeite heb om (nood)opvang te blijven bieden?

Treed in contact met de gemeente om te bespreken op welke wijze er eventueel kan worden samengewerkt met andere opvanglocaties (scholen of kinderopvang).

Mag ik kinderen van ouders in cruciale beroepen ook onderbrengen in een van mijn andere vestigingen?

In de praktijk zien we dat kinderopvangorganisaties die bijvoorbeeld meerdere vestigingen hebben, enkele vestigingen openhouden om de kinderen van deze ouders in cruciale beroepsgroepen op te vangen. Dit clusteren is toegestaan. Ook scholen mogen – in overleg met het schoolbestuur, de gemeenten en kinderopvangorganisaties – kinderen op een andere dan hun normale plek opvangen.

Zijn er posters beschikbaar over de noodopvang?

De poster noodopvang voor kinderen van ouders of verzorgers in cruciale beroepsgroepen is als download beschikbaar.

Aanvullende informatie

Wat valt er onder de Zorg en (Maatschappelijke) ondersteuning?

Dit is alle zorg die in Nederland wordt verleend volgens de wetten: WLZ, ZvW, WMO, en de Jeugdwet. Hier vallen onder andere geestelijk verzorgers onder.

Welke beroepen vallen onder de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning?

Het gaat om professionals in de volgende beroepen:

  • Veilig Thuis-medewerkers
  • Jeugdbeschermingsmedewerkers
  • Jeugdhulpmedewerkers
  • Sociaal werkers
  • Opvangmedewerkers werkzaam in de maatschappelijke ondersteuning, beschermd wonen, vrouwenopvang en opvang slachtoffers mensenhandel
  • Wijkteammedewerkers, inclusief jeugdteam
  • Medewerkers werkzaam in de dagbesteding
  • Thuiszorgmedewerkers, inclusief huishoudelijke hulpen

Informatie voor ouders (situatie vanaf 8 juni)

Is er nog noodopvang vanaf 8 juni? 

Vanaf 8 juni zal de noodopvang worden afgebouwd. De noodopvang is dan alleen nog maar ’s avonds, ’s nachts en in het weekend beschikbaar voor ouders die in de zorg werken. Mochten ouders toch behoefte hebben aan extra opvang? Dan kunnen zij dit op de gebruikelijke manier aanvragen bij kinderopvangorganisaties en gastouders. Dit geldt ook voor de noodopvang van kwetsbare kinderen. Onderzocht wordt hoe en onder welke voorwaarden in uitzonderlijke gevallen – in onderling overleg tussen werkgever, gemeente en kinderopvangorganisatie – maatwerk mogelijk is voor zorgprofessionals die extra werken vanwege coronazorg.  Of inhaalzorg leveren door corona.

Bron : Rijksoverheid

Lees ook :