corona

FAQ bijgewerkt

Er zijn veel vragen over basisonderwijs en het coronavirus. Hieronder een vraag en antwoord van de Rijksoverheid, bestemd voor ouders van kinderen bij het basisonderwijs en speciaal onderwijs (bijgewerkt op 23 juli 18:00 PM)

Veelgestelde vragen over het coronavirus en basisonderwijs en speciaal onderwijs

Het kabinet wil dat alle kinderen ook in deze bijzondere situatie onderwijs krijgen. Kinderen in het reguliere basisonderwijs en het speciaal (basis)onderwijs gaan weer volledig naar school. Het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs blijven ook na de zomervakantie volledig open.

Alle basisscholen volledig open

Wat gebeurt er op de basisscholen sinds 8 juni?

Basisscholen zijn sinds 8 juni volledig open. De aangepaste manier blijft van kracht, waaronder de volgende maatregelen: 

 • De school let er op dat leerlingen vaak hun handen wassen.
 • Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO. 

Zijn alle basisscholen sinds 8 juni weer volledig open?

Ja, alle scholen zijn sinds 8 juni weer volledig open. 

Waarom zijn scholen op 8 juni weer volledig open gegaan?

We zien dat de eerder ingezette voorzichtige positieve ontwikkeling doorzet, waardoor er onder voorwaarden en met behoud van hygiëneregels meer ruimte ontstaat. 

Onderzoek en monitoring van het RIVM laten zien dat er geen aanwijzingen zijn voor een toename van de verspreiding van het coronavirus van kinderen op medewerkers, tussen kinderen onderling, of van medewerkers op kinderen.

Ook spelen kinderen geen belangrijke rol bij de verspreiding van het virus. Kinderen kunnen wel besmet raken, maar hebben weinig verschijnselen en dragen nauwelijks bij aan verspreiding.

Daarom zijn basisscholen sinds 8 juni weer volledig open, waarbij zij zich houden aan de voorschriften van het RIVM.

Speciaal onderwijs en nieuwkomers

Wat gebeurt er op het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs?

Kinderen in het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs gaan sinds 11 mei weer volledig naar school.

Wat gebeurt er met het onderwijs aan nieuwkomers?

Leerlingen in het primair onderwijs gaan sinds 8 juni weer volledig naar school. Dit geldt ook voor nieuwkomers (kinderen die nog maar kort in Nederland zijn, bijvoorbeeld kinderen van asielzoekers of arbeidsmigranten). 

Veiligheid en hygiëne

Waar moet ik als school qua veiligheid en hygiëne rekening mee houden? 

De PO-Raad en bonden hebben voor scholen 2 protocollen opgesteld; een protocol voor het reguliere basisonderwijs en een protocol voor het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs.

In de protocollen wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne.

Op dezelfde website vindt u ook posters over de voorzorgsmaatregelen voor in en om de school en voor ouders.

Waar kan ik als school praktische ondersteuning vinden? 

Het organiseren van onderwijs onder deze omstandigheden vraagt om aanpassingen. Op de website weeropschool.nl is veel praktische informatie te vinden, waaronder een stappenplan, protocollen, veelgestelde vragen en aanbevolen voorzorgsmaatregelen. Ook is er voor scholen de mogelijkheid om een gerichte vraag te stellen.

Kan iedereen die in het onderwijs werkt en iedere leerling naar school?

Iedereen die gezond is, kan naar school. Voor iedereen gelden daarbij de algemene maatregelen:

 • Was uw handen 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen.
 • Was uw handen voordat u naar buiten gaat, als u weer thuis komt, als u uw neus heeft gesnoten, natuurlijk voor het eten en nadat u naar de wc bent geweest.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Was daarna uw handen. 
 • Schud geen handen. 

Meer informatie over kinderen en het coronavirus vindt u op de website van het RIVM.

Moeten leerlingen en leraren 1,5 meter afstand houden?

Kinderen in kinderopvang en in het basisonderwijs hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Ook hoeven leerlingen geen 1,5 meter afstand te houden van leraren en ander onderwijspersoneel. Volwassenen (onderwijspersoneel en ouders) moeten onderling wel de afstand van 1,5 meter bewaren. Meer informatie over kinderen en het coronavirus vindt u op de website van het RIVM.

Worden mondkapjes in het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs voorgeschreven?

Nee. Voor het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs geldt dat mondkapjes niet nodig zijn. Bij kinderen is de kans op besmetting klein en de risico’s zijn beperkt. Er zijn duidelijke afspraken wanneer je als onderwijspersoneel of leerling thuis blijft. Ook zijn er duidelijke afspraken over de 1,5 meter afstand, dit is alleen tussen volwassen verplicht.

Mag ik mijn kind tussen de middag ophalen van school om thuis een boterham te eten?

Scholen kunnen sinds 8 juni terug naar hun normale schoolrooster. Scholen bepalen zelf hoe de middagpauze zo veilig mogelijk verloopt. Overblijfkrachten (bijvoorbeeld vanuit de kinderopvang of de tussenschoolse opvang) mogen weer op school helpen. Tussen kinderen en overblijfkrachten geldt dat zij zoveel mogelijk 1,5 meter afstand houden. Per 1 juli hoeven ook leerlingen en overblijfkrachten geen 1,5 meter afstand meer te houden.

Scholen waar niet alle kinderen overblijven zorgen er ook voor dat ouders en verzorgers veilig de kinderen ophalen tussen de middag. Daarbij houden zij zich aan de RIVM maatregelen.      

Mijn school houdt ook nu, na 8 juni, een continurooster, mag dat? 

Het uitgangspunt is dat scholen sinds 8 juni terugkeren naar hun normale schoolrooster. Hierbij houden zij rekening met eventuele noodzakelijke gespreide breng- en haaltijd om voor voldoende afstand tussen volwassenen te zorgen. Dit staat in het protocol.

De buitenschoolse opvang (BSO) is open op normale tijden, zoals in uw contract staat. 

Als een school de vaste schooltijden wil aanpassen, gelden de normale procedures. Zoals afstemming met de medezeggenschapsraad van school. Ook heeft de school de verantwoordelijkheid voor een goede aansluiting van de kinderopvang op de schooltijden. Daarom zal school met de BSO’s afspraken moeten maken.

Als een BSO mogelijkheden heeft het aanbod te verruimen met aangepaste openingstijden, zal de BSO dit ook eerst moeten afstemmen met de Oudercommissie van de BSO.

Extra opvanguren worden in rekening gebracht bij de ouders. Ouders moeten wel instemmen met een contractuitbreiding en een wijzing doorgeven bij de Belastingdienst voor de kinderopvangtoeslag. 

Mogen de ouders per 1 juli weer op het schoolplein en in de school komen?

Met het strikt toepassen van triage is aanwezigheid in de school van ouder(s)/verzorger(s), vrijwilligers, stagiaires en (externe) professionals toegestaan. Volwassenen houden te allen tijde 1,5 meter afstand tot elkaar en passen strikt de hygiënevoorschriften toe.

Hoe is het leerlingenvervoer voor leerlingen met een beperking in het speciaal (basis) onderwijs en het afstandsvervoer in het primair onderwijs geregeld?

Leerlingenvervoer kan plaatsvinden op de reguliere manier. Voor de rit vindt er een gezondheidscheck plaats. Leerlingen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te bewaren, maar moeten wel zoveel mogelijk afstand bewaren ten opzichte van de chauffeur. Als de 1,5 meter in acht is te nemen zijn geen aanvullende maatregelen nodig. 
Verder geldt voor het leerlingenvervoer kinderen en jongeren in het po, so en (v)so:

 • De chauffeur draagt een chirurgisch mondkapje
 • Kinderen/jongeren dragen geen mondkapjes 
 • Er geldt geen maximale bezetting in de voertuigen, alle zitplaatsen kunnen worden gebruikt

Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) heeft samen met vakbonden FNV en CNV voor het leerlingenvervoer een protocol voor veilig leerling- en kinderopvangvervoer opgesteld.

Mag een kind met een verkoudheid naar school en de BSO?

Voor kinderen in groep 1 of 2 van de basisschool geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar school en de BSO mogen, behalve:

 • als het kind ook koorts of andere COVID-19-klachten heeft;
 • als het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19;
 • als een huisgenoot van het kind koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid heeft.

Voor kinderen in groep 3 of hoger gelden de normale regels voor thuisblijven:

 • bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19 (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging, koorts vanaf 38 graden Celsius en/of plotseling verlies van reuk of smaak);
 • als een huisgenoot van het kind koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid heeft.

Het RIVM heeft een handreiking bij neusverkouden kinderen opgesteld. De handreiking wordt regelmatig aangepast aan nieuwe ontwikkelingen en inzichten.

Waarom mogen jonge kinderen wel met neusverkoudheid naar school?

Jonge kinderen zijn vaak verkouden en worden daarom nu vaak geweigerd op school omdat neusverkoudheid een klacht van COVID-19 kan zijn. Bij kinderen verloopt COVID-19 echter niet ernstig en hun rol in de verspreiding van COVID-19 lijkt beperkt te zijn. Daarom mogen kinderen van 0 tot 4 jaar en kinderen in groep 1 of 2 van de basisschool ook met een neusverkoudheid naar de kinderopvang of de BSO.

Als mijn kind langdurig verkoudheidsklachten of hooikoorts heeft, kan het dan wel naar school?

Als een kind elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is, dan herkent u de klachten. Het kind mag dan gewoon naar school of de kinderopvang. Twijfelt u, of zijn de klachten anders dan u gewend bent? Houd het kind dan thuis tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn of laat uw kind testen

Voor kinderen die in groep 1 of 2 zitten geldt dat zij bij een neusverkoudheid wel naar school en de BSO mogen. Zie hiervoor de bovenstaande vraag. 

De school wil mijn kind niet ontvangen omdat mijn kind langdurig verkoudheidsklachten of hooikoorts heeft. Wat moet ik doen?

Leg in een gesprek aan school uit dat u de klachten herkent als chronische verkoudheidsklachten of hooikoorts. En dat dit voor u een herkenbaar beeld is. Het kind kan dan gewoon naar school. Bij twijfel of als de klachten veranderen moet het kind thuisblijven tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn. Of het bekende klachtenpatroon is teruggekeerd. Als het gesprek met de school geen resultaat oplevert, neem dan contact op met de lokale GGD. Deze geeft op basis van een handreiking advies in specifieke situaties.

Hoe kan ik mij of mijn kind laten testen op het coronavirus?

Sinds 1 juni kan iedereen met de volgende klachten zich laten testen op het coronavirus: 

 • neusverkoudheid;
 • loopneus;
 • niezen;
 • lichte hoest;
 • verhoging tot 38 graden Celcius of koorts;
 • plotseling verlies van reuk of smaak. 

Zo controleren we de verspreiding van het virus en beschermen we elkaar. Op de pagina Testen op corona vindt u meer informatie over het testen.

Ik voel mij niet lekker, kan ik wel naar school? 

Leerlingen en personeel blijven thuis bij: neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen/benauwdheid, plotseling verlies van reuk of smaak, of koorts boven 38 graden Celsius. Blijf ook thuis als een huisgenoot koorts heeft boven 38 graden Celsius en/of benauwdheidsklachten.

Kinderen in groep 1 of 2 kunnen bij neusverkoudheid gewoon naar school, behalve:

 • als het kind ook koorts of andere COVID-19-klachten heeft; 
 • als het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde COVID-19; 
 • als een huisgenoot van het kind koorts (boven 38 graden Celsius) en/of last van benauwdheid heeft.

Ik heb een zwakke gezondheid, kan ik wel naar school?

Volwassenen en kinderen met gezondheidsklachten passend bij het coronavirus komen niet naar school. Als volwassenen of kinderen zelf behoren tot de risicogroepen volgens het RIVM (boven de 70 jaar of met onderliggende aandoeningen), of gezinsleden hebben die tot de risicogroep behoren, dan kunnen ze worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Ouders nemen in dat geval contact op met de schoolleiding. Bij twijfel is het advies om contact op te nemen met de behandelend arts of jeugdarts (JGZ-arts) die aan de school verbonden is. In deze situaties biedt de school onderwijs op afstand aan voor deze leerlingen. Het inzetten van ondersteuning en het bijhouden van een dossier dat inzicht geeft in de problematiek, de begeleiding en de voortgang is hierbij geboden. In het leerlingvolgsysteem is het wenselijk dat bijgehouden wordt dat de reden van afwezigheid op school in relatie staat tot corona.

Wanneer is er sprake van ongeoorloofd verzuim?

Het uitgangspunt is dat alle leerlingen fysiek onderwijs volgen op school. Er is sprake van ongeoorloofd verzuim als de leerling niet deelneemt aan het onderwijsprogramma op school zonder geldige reden.

Lees voor geldige redenen voor verzuim de vragen ‘Ik voel mij niet lekker, kan ik wel naar school?’ en ‘Ik heb een zwakke gezondheid, kan ik wel naar school?’.

Voor het onderwijsprogramma dat op school plaatsvindt heeft de school de verplichting om ongeoorloofd verzuim te melden bij DUO. Het is daarbij belangrijk dat de school in gesprek gaat met de ouders, om hen ertoe te bewegen de leerling weer naar school te laten komen. De leerplichtambtenaar kan hierbij helpen. Meer informatie over het melden van verzuim is te vinden op de website van DUO. 

Wat moet een school doen bij een (verdenking op een) besmetting? 

Het is gebruikelijk dat scholen uitbraken van infectieziekten melden bij de GGD afdeling infectieziektebestrijding. De schoolleider of locatiemanager meldt een ongewoon aantal gevallen van een ziekte van vermoedelijk infectieuze aard bij de GGD. Dit geldt ook voor (mogelijke) coronavirusinfecties. Daarbij is een ongewoon aantal voor het primair onderwijs vastgesteld op 3 of meer.

Wat gebeurt er als er een besmetting is vastgesteld op school? 

Bij alle patiënten met een bevestigde coronavirusinfectie doet de GGD bron- en contactonderzoek. De GGD vraagt dan aan de patiënt met wie hij precies contact heeft gehad in de besmettelijke periode en neemt zo nodig maatregelen om verdere verspreiding tegen te gaan.

Huisgenoten van een COVID-19-patiënt moeten tot 14 dagen na het laatste contact met de patiënt in thuisquarantaine blijven. Dat is omdat zij tot 14 dagen na het laatste contact nog ziek kunnen worden.

Welke maatregelen precies genomen moeten worden op de school en of er meer personen getest moeten worden is afhankelijk van de omstandigheden en wordt bepaald door de GGD. De GGD neemt daarover contact op met de school.

Kan een school een 4-jarig kind dat binnenkort voor het eerst naar school gaat, weigeren?

Nee, een school mag deze kinderen niet weigeren. Er is door het kabinet besloten dat alle kinderen weer een deel van de tijd naar school gaan. Dat geldt ook voor 4-jarigen die nu voor het eerst naar school gaan.

Kunnen de leerlingen ook weer gymles krijgen?

Ja, kinderen van 1 klas kunnen samen in een gymzaal gymmen. Het heeft wel altijd de voorkeur om de gymles waar mogelijk te verplaatsen naar buiten. Meer informatie vindt u op Weeropschool.nl.

Kunnen musicals en diploma-uitreikingen doorgaan? 

Voor groepsactiviteiten zoals schoolreisjes, schoolkampen, vieringen, musicals en excursies gelden de algemene richtlijnen vanuit de overheid m.b.t. bijeenkomsten buiten het reguliere lesaanbod. De afweging over het al dan niet organiseren van groepsactiviteiten wordt op school- of bestuursniveau gemaakt binnen de richtlijnen van het RIVM.

Quarantaineregels na vakantie in oranje en rode landen

Wat zijn de regels voor leerlingen, ouders of onderwijspersoneel na een vakantie in landen met een oranje of rood reisadvies?

Als u op vakantie wilt naar het buitenland, controleer dan eerst het reisadvies voor dat land op Nederlandwereldwijd.nl. Het wordt afgeraden om op vakantie te gaan naar ‘oranje landen’, voor ‘rode landen’ geldt een negatief reisadvies. Wie toch terugkomt uit een oranje of rood land wordt dringend geadviseerd 14 dagen in quarantaine te gaan.

Ouders, docenten of onderwijspersoneel moeten na een vakantie in een oranje of rood land ook thuisblijven en mogen niet op school of op het schoolplein komen. voor eventueel halen en brengen van kinderen zullen ze anderen moeten vragen.

Scholen doen er verstandig aan, ook hun personeel hier op te wijzen, zodat ze na de vakantie niet voor verrassingen komen te staan.

Voor wie geldt de quarantaine na een vakantie in een oranje of rood land?

De quarantaine geldt ook voor kinderen van boven de 12 jaar. Omdat kinderen tot en met 12 jaar nauwelijks een rol spelen bij besmetting met COVID-19 geldt voor hen de uitzondering dat zij wel naar school mogen en aan sportactiviteiten mogen deelnemen.

Is quarantaine na een vakantie in een oranje of een rood land een geldige verzuimreden?

Quarantaine na een vakantie in oranje of rode landen (gebieden waarvan afgeraden wordt om er op vakantie te gaan) is geen geldige reden voor verzuim van leerlingen. Scholen zullen in dat geval dus leerplicht moeten inschakelen. Scholen zijn in deze situatie niet verplicht om leerlingen afstandsonderwijs aan te bieden (maar het is ook niet verboden). Als ouders van kinderen boven de 12 jaar naar oranje of rode landen op vakantie gaan, is het hun eigen verantwoordelijkheid om 14 dagen voor het begin van de school terug te zijn.

Opvang kinderen

Mag mijn kind straks op alle schooldagen naar de BSO?

Sinds 8 juni is de BSO weer volledig open. Leerlingen worden dan weer opgevangen op hun vaste dagen die zijn afgesproken in het contract.

Groep 8 en eindtoets

Gaat de eindtoets door dit jaar?

Nee. De eindtoets wordt dit jaar niet afgenomen bij leerlingen in groep 8.

Waarom gaat de eindtoets niet door?

Leraren, schoolleiders en ander onderwijspersoneel zijn momenteel erg druk met de opvang van kinderen van ouders met cruciale beroepen. En met het organiseren van onderwijs voor de kinderen die thuis zitten. Dat vergt alle energie van de scholen en heeft nu prioriteit. Daarom heeft minister Slob van OCW besloten dat leraren dit jaar (eenmalig) geen eindtoets afnemen bij leerlingen in groep 8.

Hoe wordt nu bepaald op welk niveau leerlingen mogen starten op de middelbare school?

Dat gebeurt op basis van het schooladvies van de basisschool. Het schooladvies is gebaseerd op de ontwikkeling van het kind over de afgelopen jaren.

Het advies van leraren is normaal gesproken al leidend en zal nu ook bepalen op welk niveau een kind start op de middelbare school. Omdat er geen eindtoets wordt gemaakt, kan het schooladvies niet worden heroverwogen. Leerlingen hebben de afgelopen weken al het schooladvies ontvangen. Dit advies wordt nu het definitieve advies voor de middelbare school.

Wat als straks blijkt dat leerlingen niet op het juiste niveau zitten?

Door het ontbreken van de kans op een heroverweging is de informatie die basisscholen meegeven aan de middelbare school extra belangrijk.

Middelbare scholen nemen dit advies, samen met de informatie in het Onderwijskundig rapport, mee bij de plaatsing van een leerling. Wanneer de leerling op de middelbare school zit, zal daar nu extra scherp worden bekeken of een leerling op de juiste plek zit.  

Op 17 april heeft minister Slob een brief gestuurd naar alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs over de overstap van leerlingen in 2020. Als bijlage bij deze brief zit een formulier, ontwikkeld door de PO-Raad, VO-raad en Ouders & Onderwijs waarin basisscholen extra informatie over het schooladvies kunnen meegeven aan de middelbare school. In de brief worden scholen verder ook opgeroepen om flexibel om te gaan met de toelating en plaatsing van leerlingen en om dit jaar extra in te zetten op de warme overdracht. 

Hoe worden kinderen voorbereid op de middelbare school?

Basisscholen zijn gevraagd om hun leerlingen in samenwerking met het voortgezet onderwijs voor te bereiden op hun aanstaande overstap naar de middelbare school.

Gevolgen voor de school

Is er extra geld beschikbaar voor het onderwijs vanwege de coronacrisis? 

Ja. Het kabinet investeert bijna €500 miljoen extra in het onderwijs vanwege de coronacrisis. Hiervan wordt €244 miljoen geïnvesteerd in een subsidieregeling voor primair onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo om extra ondersteuning te bieden aan kinderen, leerlingen en studenten die dat vanwege de coronacrisis nodig hebben.

Voor de voorschoolse educatie wordt een aparte regeling ontwikkeld. Meer informatie over de subsidieregeling en het gehele steunpakket is te vinden op de website van de Rijksoverheid. 

Gaat bekostiging aan scholen gewoon door?

 Ja. Bekostiging aan scholen gaat gewoon door.

Hoe ziet het toezicht van de inspectie er nu uit?

Bekijk de informatie op de website van de Inspectie van het Onderwijs.

Waar vind ik informatie over de invloed van de crisis op het opgroeien en opvoeden van kinderen en jongeren?

Het Nederlands Jeugdinstituut biedt informatie over de gevolgen van corona voor professionals, ouders, kinderen en jongeren. De informatie wordt dagelijks aangevuld.

Bron : Rijksoverheid