corona
corona

Voor wie is de zorgbonus?

Handreiking voor zorgaanbieders om ondersteuning te bieden bij het verstrekken van de COVID-19 bonus binnen de organisatie.

1            Doel handreiking

Deze handreiking is een begeleidend document bij de Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 (hierna: de subsidieregeling). Dit document is opgesteld om de zorgaanbieder te ondersteunen bij het aanvragen van de subsidie voor het uitkeren van de bonus op grond van de subsidieregeling. De zorgaanbieder wordt verzocht eerst kennis te nemen van de inhoud van de subsidieregeling en de toelichting daarbij en daarna dit document door te nemen. De subsidieregeling is immers leidend.

2            Aanleiding bonus

De uitbraak van het COVID-19 virus heeft ingrijpende gevolgen gehad. Personen werkzaam in de sector zorg en welzijn (hierna: zorgprofessionals) hebben, zeker in het begin van de uitbraak (1 maart 2020 tot 1 september 2020), een uitzonderlijke prestatie moeten leveren. Zo hebben bijvoorbeeld verpleegkundigen op de Intensive Care (IC) onder grote druk gestaan om de grote stroom aan COVID-19 patiënten op te vangen en te verplegen. Ook de zorgprofessionals in de 1e lijn, zoals de doktersassistenten, in de gehandicaptenzorg, in de klinische voorzieningen binnen de GGZ en in de verpleeghuizen, hebben onder (mentaal) zware omstandigheden moeten werken als gevolg van de vele ziektegevallen en de sluiting van de tehuizen voor bezoek. Daarnaast hebben ook de mensen uit de huishoudelijke dienst (schoonmaak) vele extra uren gedraaid in de zorg om een verdere verspreiding van het COVID-19 virus te voorkomen. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van zorgprofessionals die een uitzonderlijke prestatie hebben moeten leveren ter bestrijding van de crisis tijdens de uitbraak van het COVID-19 virus.

Het kabinet wil nogmaals haar waardering uitspreken voor deze mensen in de zorg. In het verlengde daarvan is per brief van 25 juni 2020 (TK 29 282, nr. 408) aan de Kamer het voornemen aangekondigd om een bonus van € 1.000 netto te verstrekken aan zorgmedewerkers, om ze te bedanken voor hun inzet. Door middel van de subsidieregeling kunnen zorgaanbieders subsidie aanvragen voor het uitkeren van een bonus van € 1.000 aan een werknemer of derde waarvan de zorgaanbieder van oordeel is dat deze ten tijde van de uitbraak van COVID-19 een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd. Per uitgekeerde bonus zal ook subsidie worden verstrekt aan de zorgaanbieder om de over de bonus verschuldigde belasting te kunnen voldoen.

Aparte aandacht is hier nodig voor de groep zorgprofessionals die werkzaam zijn als PGB-zorgverlener (persoonsgebonden budget). Als PGB-zorgverlener verricht je werkzaamheden in het kader van een zorgovereenkomst die is afgesloten tussen de PGB-zorgverlener en de budgethouder. De budgethouder is geen zorgaanbieder zoals deze is gedefinieerd in de subsidieregeling. Dat maakt dat voor een PGB-zorgverlener op dit moment geen aanvraag kan worden ingediend, gezien de huidige systematiek van de subsidieregeling. Voor de PGB-zorgverlener zal een aparte uitwerking volgen. Daarover zal spoedig worden gecommuniceerd.

Op de website van DUS-I, vindt u informatie hoe u als zorgaanbieder een aanvraag kunt indienen en welke informatie u hiervoor moet aanleveren.

3            Toepassing handreiking

Een zorgaanbieder kan zelf het beste inschatten welke zorgprofessional tijdens de uitbraak van COVID-19 een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd. De inzet van zorgprofessionals kan namelijk van geval tot geval verschillen. Het kabinet treedt daarom niet in die verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder. De zorgaanbieder kan, op grond van de uitgangspunten van de subsidieregeling, zelf bepalen welke zorgprofessionals in aanmerking komen voor een bonus op grond van de subsidieregeling. Om zorgaanbieders hierin zo veel mogelijk te ondersteunen, heeft het Ministerie van VWS deze handreiking opgesteld. Deze handreiking is tevens besproken met de werkgeversorganisaties1 uit de sector zorg en welzijn binnen het gegeven politieke kader.

Deze handreiking biedt binnen de gestelde kaders handvatten als advies aan de zorgaanbieder bij het selecteren van zorgprofessionals die in aanmerking kunnen komen voor de bonus. Als de zorgaanbieder daar de noodzaak toe ziet, kan van dit advies worden afgeweken, in tegenstelling tot de gestelde voorwaarden in de subsidieregeling. Mocht een zorgprofessional niet onder de omschreven doelgroep van de handreiking vallen, dan kan een zorgaanbieder alsnog besluiten een bonus toe te kennen indien er gezien de specifieke omstandigheden van het geval redenen zijn waarom deze zorgprofessional, naar mening van de zorgaanbieder, toch een bonus verdient. Andersom zijn de zorgaanbieders niet verplicht een bonus toe te kennen aan zorgprofessionals die op grond van deze handreiking wel binnen de genoemde categorieën vallen, als daar volgens de zorgaanbieder geen reden toe bestaat. Mits de criteria van de subsidieregeling worden toegepast kan de zorgaanbieder dus afwijken van de handreiking. Verderop in de handreiking wordt hier nog nader bij stilgestaan.

4            Afbakening bonus

Zorgaanbieders, zoals gedefinieerd in artikel 1 van de subsidieregeling, kunnen een aanvraag indienen voor zorgprofessionals.

Binnen een zorgorganisatie komen zorgprofessionals in aanmerking voor een bonus die zich in de afgelopen periode (1 maart 2020 tot 1 september 2020):

 1. hebben ingezet voor patiënten en cliënten met COVID-19, en/of
 2. hebben bijgedragen aan de strijd tegen COVID-19.

4.1.       Toelichting afbakening

Zoals hierboven te zien zijn er in principe twee doelgroepen zorgprofessionals die in aanmerking komen voor de bonus. Bij beide groepen gaat het om personen die werkzaamheden hebben verricht in de periode van 1 maart 2020 tot en met september 2020. De eerste groep betreft degenen die zich specifiek hebben ingezet voor patiënten en cliënten met het COVID-19 virus. De tweede groep zijn degenen die op andere wijze hebben bijgedragen aan de strijd tegen COVID-19. Uiteraard kan er een overlap zitten hiertussen: een zorgprofessional kan zich zowel hebben ingezet voor patiënten, als op andere wijze hebben bijgedragen aan de strijd tegen COVID-19. Dit heeft geen gevolgen voor de hoogte van de bonus.

Met de eerste groep van personen (degenen die zich hebben ingezet voor patiënten en cliënten met COVID-19) wordt gedoeld op:

 • Zorgprofessionals die zijn ingesprongen en/of hebben meegeholpen om (vermoedelijke) patiënten of cliënten met COVID-19 te verzorgen, verplegen, begeleiden, behandelen, op te vangen of triage te verlenen.

De tweede groep van personen heeft op andere wijze bijgedragen in de strijd tegen het COVID-19. Hieronder vallen uiteraard vele verschillende soorten activiteiten, maar hierbij kan onder andere worden gedacht aan:

•      Zorgprofessionals die extra uren hebben gewerkt als direct gevolg van de strijd tegen COVID-19. Hierbij kan ook worden gedacht aan zorgprofessionals die geen vakantie of verlof hebben kunnen opnemen als gevolg van de COVID-19 uitbraak, of die meer uren hebben gewerkt bijvoorbeeld doordat collega’s ziek zijn geworden;

•      Zorgprofessionals die de reguliere zorg onder uitzonderlijke en zware omstandigheden draaiende hebben gehouden gedurende de genoemde periode, omdat collega’s werden ingezet om patiënten of cliënten met COVID-19 te verplegen, verzorgen, of begeleiden, dan wel door het verlenen van triage;

•      Zorgprofessionals die door middel van preventie ervoor hebben gezorgd dat het COVID-19 virus niet verder is verspreid. Hierbij kan gedacht worden aan werkzaamheden in het kader van bron- en contactonderzoek, het opzetten van (extra) COVID -19 zorg- en behandellocaties en het inrichten van nieuwe locaties om veilig zorg te verlenen.

 • Zorgprofessionals die uitvoering hebben gegeven aan de COVID-19 maatregelen zoals de bezoekersregeling in de verpleeg- en verzorgingstehuizen en in de gehandicaptenzorg om het risico op besmettingen zo klein mogelijk te houden.

Om voor een bonus in aanmerking te komen, dient er sprake te zijn van:

 1. een arbeidsovereenkomst tussen de zorgaanbieder en de zorgprofessional (de werknemer) ten tijde van de COVID-19 uitbraak; of
 2. inhuur van derden. Onder inhuur van derden wordt in deze situatie in ieder geval verstaan:
  1. de werknemer die op basis van een uitzendovereenkomst of payrollovereenkomst werkzaamheden voor de zorgaanbieder (zijnde de inlener) heeft verricht;
  1. de zelfstandige die op basis van een overeenkomst van opdracht werkzaamheden of overeenkomst van aanneming van werk (buiten dienstbetrekking) voor de zorgaanbieder heeft verricht.

4.1.1 Deeltijd werken

Veel professionals in de zorg werken in deeltijd. Werken in deeltijd als zodanig heeft geen invloed op het al dan niet in aanmerking komen voor de bonus als zorgprofessional. Leidend is of de zorgprofessional valt onder de criteria van de regeling. Als handvat voor de zorgaanbieder is hierboven beschreven waaraan de zorgaanbieder moet denken om te beoordelen of de zorgprofessional in aanmerking komt voor de bonus.

4.2.       Afbakeningscriterium: tweemaal modaal

Zorgprofessionals met een relatief hoog inkomen komen niet in aanmerking voor de bonus. Met een hoog inkomen wordt bedoeld een inkomen van meer dan tweemaal modaal. Op grond van de geraamde cijfers van het Centraal Planbureau, met peildatum 1 maart 2020, gaat het daarbij om een brutosalaris van meer dan € 73.000 per jaar. Bij een vakantie-uitkering van 8,33% en een eindejaarsuitkering van 8,33% komt dit overeen met een bruto maandsalaris van € 5.241,29.

Deze verplichting voor zorgaanbieders, om de bonus niet uit te keren aan zorgprofessionals die meer dan tweemaal modaal verdienen, is opgenomen om op een zorgvuldige manier om te gaan met het gemeenschapsgeld dat voor de bonus is gereserveerd. Het totale bedrag dat met deze subsidieregeling is gemoeid is zeer omvangrijk. Daarom is besloten dat het geld voornamelijk moet worden gebruikt om diegenen in de zorg extra te ondersteunen met een relatief minder hoog salaris.

Voor derden (waaronder onder meer zzp’ers en uitzendkrachten) wordt het inkomen van tweemaal modaal berekend aan de hand van het uurtarief dat in rekening wordt gebracht bij de zorgaanbieder, waarbij de eventueel bijkomende vergoedingen voor bemiddeling niet worden meegeteld. Er wordt uitgegaan van een vergoeding die hoger ligt dan een van tweemaal modaal inkomen indien:

 1. bij een derde voor wiens werkzaamheden in het kader van een arbeidsovereenkomst gesloten met een ander dan de zorgaanbieder, een bruto uurloon is gehanteerd dat hoger is dan € 39 (lees: waaronder uitzendkrachten en gedetacheerden);
 2. bij een derde die voor zijn werkzaamheden in het kader van een overeenkomst tot opdracht of overeenkomst van aanneming van werk een bruto uurtarief is gehanteerd dat hoger is dan € 88,90 inclusief btw (lees: zzp’er).

Voor zorgprofessionals die als werknemer bij een zorgaanbieder werkzaam zijn of zijn geweest op basis van een arbeidsovereenkomst gesloten met de zorgaanbieder, wordt de beoordeling of minder wordt verdiend dan tweemaal modaal gedaan aan de hand van de inschaling conform de van toepassing zijnde collectieve arbeidsovereenkomst (hierna: cao). Deze systematiek wordt nader toegelicht in de toelichting bij de subsidieregeling. Als aanvulling hierop is hieronder, in punt 4.2.1 ook een uitgebreide toelichting opgenomen.

4.2.1.  Beoordeling inkomen werknemers

De grens van tweemaal modaal wordt getoetst aan de hand van de eerste schaal waarin – omgerekend naar voltijds inzet op jaarbasis – vanaf trede nul van de cao meer dan tweemaal modaal wordt verdiend. Hiervoor is bepalend of de werknemer op 1 maart 2020, of bij latere indiensttreding op de datum van indiensttreding, is ingeschaald in een salarisschaal die lager is dan de salarisschaal waar vanaf de eerste periodiek (trede 0) van de voor de betreffende werknemer en zorgaanbieder van toepassing zijnde cao, bij omrekening naar een bruto jaarsalaris,

 • 73.000 of meer wordt verdiend. Hierbij wordt uitgegaan van een voltijds dienstverband en een reguliere periodiek tezamen met de eindejaarsuitkering en de vakantietoeslag.

Voor deze werkwijze is gekozen om het voor zorgaanbieders ten tijde van de aanvraag zo eenvoudig mogelijk te houden om te kunnen bepalen of zorgprofessionals boven de grens van tweemaal modaal uitkomen. In oktober hebben zorgaanbieders namelijk nog geen zicht op het uiteindelijke bruto jaarsalaris van hun zorgprofessionals. Dit jaarsalaris kan namelijk fluctueren als gevolg van onregelmatigheidstoeslag en overwerk. Wel hebben zij ten tijde van de aanvraag al zicht op de inschaling van hun werknemers.

Niet gekozen is voor de werkwijze om uitsluitend te kijken naar een grensbedrag van € 73.000. Dat is gelegen in het volgende. In de praktijk kan dit betekenen dat binnen een functie-inschaling werknemers met dezelfde functie en met dezelfde functie-inschaling ongelijk worden behandeld. De situatie kan zich immers voordoen dat de ene werknemer wel in aanmerking komt voor de bonus en de andere werknemer, die wordt gewaardeerd met een hogere periodiek in dezelfde schaal, niet.

Voor de cao’s die voor subsidieregeling relevant zijn, is beoordeeld welke salarisschalen aan dit criterium voldoen. Aan de hand daarvan zijn drie categorieën te onderscheiden:

 • categorie 1: cao’s waarbinnen alle salarisschalen onder de tweemaal modaal grens blijven;
 • categorie 2: cao’s waarbinnen bepaalde salarisschalen onder de tweemaal modaal grens blijven; en
 • categorie 3: cao’s waarbinnen alle salarisschalen boven de tweemaal modaal grens uitkomen.

Categorie 1: cao’s waarbinnen alle salarisschalen onder de tweemaal modaal grens blijven

De eerste categorie betreft cao’s waarbinnen alle salarisschalen vanaf de eerste periodiek (periodiek 0) onder de grens van € 73.000 vallen. Alle werknemers in loondienst die onder deze cao’s vallen, kunnen in aanmerking komen voor een bonus, mits zij aan de overige voorwaarden in de subsidieregeling voldoen en vallen binnen het afbakeningscriterium zoals verwoord in deze handreiking onder punt 4 bovenaan. Deze eerste categorie is weergegeven in tabel 1.

Tabel 1: cao’s waarbinnen alle werknemers in beginsel in aanmerking komen voor een bonus

caoWerknemers komen wel in aanmerking tot en met schaal
    
ApothekenAlle
  
HuisartsenzorgAlle
  
Sociaal werkAlle
  
GezondheidscentraAlle
  
SBOHAlle
  
SchoonmaakAlle
    

Categorie 2: cao’s waarbinnen bepaalde salarisschalen onder de tweemaal modaal grens blijven

De tweede categorie betreft cao’s waarbinnen een bepaald deel van de salarisschalen vanaf de eerste periodiek (periodiek 0) onder de grens van € 73.000 blijft. Werknemers tot de salarisschaal waarbij de tweemaal modaal grens vanaf de eerste periodiek wordt bereikt, komen in aanmerking voor een bonus. In tabel 2 staat weergegeven onder welke schaal werknemers wel en niet in aanmerking kunnen komen voor de bonus, mits zij aan de overige voorwaarden in de subsidieregeling voldoen en vallen binnen het afbakeningscriterium zoals verwoord in deze handreiking onder punt 4 bovenaan.

Tabel 2: cao’s waarbinnen een deel van de werknemers in aanmerking komt voor een bonus, met lijst van salarisschalen die voor een bonus in aanmerking komen.

caoWerknemers komen in
aanmerking van en tot en met
schaal
Werknemers komen niet in
aanmerking vanaf schaal
Ambulancezorg5-7075  
     
GGZ5-7475  
     
GHZ5-7580  
     
Jeugdzorg1-1415  
     
Kraamzorg5-7075  
     
UMC1-1213  
     
VVT en JGZ5-7075  
     
Ziekenhuizen5-7075  
     
SGO1-1415  
     
Gemeenten1-1415  
     
CAR-UWO1-1415  
     

Categorie 3: cao’s waarbinnen alle salarisschalen boven de tweemaal modaal grens uitkomen en waarvan dus alle werknemers niet in aanmerking komen voor de bonus

De laatste categorie betreft cao’s waarbinnen alle salarisschalen vanaf de eerste periodiek (periodiek 0) boven de grens van € 73.000 uitkomen. Werknemers die onder deze cao’s vallen komen dus niet in aanmerking voor een bonus. Deze derde categorie is hieronder te vinden in tabel 3.

Tabel 3: cao’s waarbinnen alle salarisschalen boven tweemaal modaal grens liggen.

caoWerknemers komen niet in aanmerking van en tot en met schaal
Huisarts in dienst huisarts (hidha) Geen

Alle andere zorgprofessionals die boven de tweemaal modaal verdienen, maar geen inkomen genieten conform een cao inschaling, komen eveneens niet in aanmerking voor de bonus.

4.2.2.  Toepassing tweemaal modaal indien geen cao van toepassing is

Bovengenoemde cao’s zijn ter illustratie genoemd om het zo eenvoudig mogelijk te maken om te beoordelen of een werknemer wel of niet binnen de reikwijdte van de onderhavige regeling valt. Indien de werknemers niet onder een cao vallen, moet de zorgaanbieder aan de hand van de voorwaarden in dit artikel zelf te berekenen of de salarisschaal wel of niet binnen de reikwijdte van de subsidieregeling valt.

4.2.3.  Deeltijd werken

Voor het bepalen van de inkomensgrens wordt gekeken naar wat iemand zou verdienen bij een voltijds inzet en niet naar het feitelijke bruto jaarsalaris. Dit betekent dat iemand die is ingeschaald in FWG-75 VVT, maar door 20 uur per week te werken in de praktijk minder dan € 73.000,- bruto verdient, toch geen recht heeft op een bonus.

4.3.       Samengevat

Zorgaanbieders kunnen een bonus verstrekken aan zorgprofessionals die:

 • in de afgelopen periode (1 maart 2020 tot 1 september 2020);
 • op basis van een (arbeids)overeenkomst als werknemer of als derde (hierbij kan gedacht worden aan een zelfstandige of uitzendkracht);
 • zich hebben ingezet voor patiënten en cliënten met COVID-19, en/of hebben bijgedragen aan de strijd tegen COVID-19; en
  • niet meer dan tweemaal modaal verdienen bij voltijds inzet.
 • Lijst met beroepen/functie(s)(groepen)

Op basis van de bovenstaande criteria heeft het ministerie van VWS een overzicht met beroepen/functie(s)(groepen) opgesteld die aan de hand van de afbakeningscriteria in beginsel wel in aanmerking komen voor een bonus (‘ja, mits’) en beroepen/functie(s)(groepen) die in beginsel niet in aanmerking komen (‘nee, tenzij’). Als bron van het totale overzicht van beroepen is de beroepenlijst gebruikt die in het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn is gehanteerd.2 Dit overzicht is verrijkt met input vanuit het veld.

De zorg kent zoveel beroepen/functie(s)(groepen), dan wel unieke functienamen op organisatieniveau, dat een volledig dekkend overzicht niet mogelijk is. Het overzicht dient daarom niet als absolute lijst, maar als een generieke handreiking. In het geval dat een functie niet direct op de lijst voorkomt, zullen er waarschijnlijk wel vergelijkbare beroepen/functie(s)(groepen) terug te vinden zijn. Op basis daarvan kan dan ingeschat worden of voor een betreffend beroep/functie(groep) een aanvraag ingediend kan worden.

5.1 Beroepen/functie(s)(groepen) die voldoen aan de afbakeningscriteria

activiteitenbegeleider instellingpersoonlijk begeleider
AIOSphysician assistants
ambulancechauffeurpraktijkondersteuner huisarts
ambulancepersoneelpraktijkverpleegkundige
ANIOSregieverpleegkundige
artsen (arts-specialisten) (totrevalidatieverpleegkundige
assistent groeps- en woonbegeleidersschoonmakers
basisverpleegkundige niveau 4sociaal pedagogisch medewerker
cardiologie verpleegkundigesociaal psychiatrisch verpleegkundige
decubitusverpleegkundigesociaal verpleegkundigen
dialyseverpleegkundigesociaal werker
dienstverlening, overigspoedeisende hulp verpleegkundige
doktersassistententeamleiders zorg en
eerst verantwoordelijk verzorgendetelefonisch hulpdienstmedewerker
geriatrisch verpleegkundigetransferverpleegkundige
gespecialiseerd verpleegkundigetriagist
groeps- en woonbegeleidertweemaal modaal)
helpenden instellingverpleegkundig centralist
helpenden thuiszorgverpleegkundig specialist ggz
hoofdverpleegkundigenverpleegkundig specialisten
huiskamer assistentverpleegkundige niveau 4, 5 en 6 ziekenhuis en VVT
intensive care verpleegkundigeverpleegkundigen gehandicaptenzorg
jeugdbeschermerverpleegkundigen psychiatrie
jeugdzorgwerkerverzorgenden IG (niveau 3)
longverpleegkundigeverzorgenden instelling
maatschappelijk werkerverzorgenden thuiszorg
medewerkers persoonlijkewijkverpleegkundige
medium care verpleegkundigezorghulp- en assistenten instelling
zorghulpen en -assistenten thuiszorg

Soms komt een beroep/functie(groep) wel op bovenstaande lijst voor, maar heeft de zorgprofessional gedurende de uitbraak van COVID-19 (1 maart 2020 – 1 september 2020) niet-of verminderd gewerkt. Dat geldt bijvoorbeeld voor de zorgprofessionals waarvan de afdeling tijdelijk stil heeft gelegen door de COVID-19 uitbraak. Voor hen ligt een bonus op grond van de regeling in eerste instantie niet voor de hand. Dat is wat bedoeld wordt met ‘ja, mits’. Voornoemde situatie kan natuurlijk anders zijn als de zorgprofessional buiten de afdeling is ingezet op afdelingen voor extra ondersteuning. De regeling is uiteindelijk bedoeld voor degenen die aanvullende prestaties hebben geleverd ten tijde van de uitbraak. Het is aan de zorgaanbieder zelf om de afweging te maken of degenen die bij hem werkzaamheden hebben verricht ook een uitzonderlijke prestatie hebben verricht.

Bovenstaande lijst geeft dus een indicatie van de zorgprofessionals die op basis van hun werkzaamheden in aanmerking zouden kunnen komen voor de bonus op grond van de regeling. De zorgaanbieder kan hiervan afwijken als dit passend is.

5.2. Beroepen/functie(s)(groepen) die niet voldoen aan de afbakeningscriteria Vooropgesteld moet worden dat alle zorgprofessionals in Nederland belangrijk werk doen. De subsidieregeling is nu specifiek bedoeld voor die zorgprofessionals die tijdens de uitbraak van COVID-19 uitzonderlijke prestaties hebben moeten leveren, naast de gewoonlijke dagelijkse prestaties. De verwachting is dat niet alle zorgprofessionals deze uitzonderlijke prestaties hebben geleverd tijdens de uitbraak van COVID-19. Voor sommige zorgprofessionals is het werk grotendeels stil te komen liggen. Ook zijn er zorgprofessionals, waarvan weliswaar het werk niet is stil komen te liggen, maar die hun werk in aangepaste vorm hebben kunnen uitvoeren, waardoor zij geen aanvullende risico’s hebben gelopen en ook geen uitzonderlijke prestaties hebben hoeven leveren. Bij die laatste groep gaat het bijvoorbeeld om zorgprofessionals die vanuit huis werkzaamheden konden verrichten en daarbij bijvoorbeeld middelen als beeldbellen konden gebruiken. Voor deze zorgprofessionals is deze bonus niet bedoeld.

Verder is een criterium uit de subsidieregeling dat de zorgaanbieder op grond van de subsidieregeling geen bonus mag uitkeren aan de zorgprofessional als deze meer dan tweemaal modaal verdient (onder punt 4 staat daarover een nadere toelichting).

Tot slot komen alleen zorgprofessionals in aanmerking die als werknemer of als derde (bijvoorbeeld een zzp’er en uitzendkracht werkzaamheden hebben verricht bij een zorgaanbieder. De bonus op grond van de subsidieregeling is dus niet beschikbaar voor degenen die zelfstandig als zorgprofessional werken en geen zorgaanbieder zijn in de zin van de subsidieregeling.

In onderstaande lijst zijn de beroepen/functie(s)(groepen) meegenomen die naar verwachting niet voldoen aan de bovengenoemde punten. Hierbij zijn een aantal overwegingen in aanmerking genomen:

 • bepaalde beroepen/functie(s)(groepen) hebben niet met COVID-19 patiënten of cliënten gewerkt en hebben hun reguliere werkzaamheden kunnen voortzetten (hetzij op een andere wijze);
 • bepaalde beroepen/functie(s)(groepen), hebben minder of geen werkzaamheden verricht ten gevolge van COVID-19;
 • bepaalde beroepen/functie(s)(groepen) verdienen meer dan tweemaal modaal;
 • –      bij bepaalde beroepen/functie(s)(groepen) gaat het met name om de zelfstandig werkende zorgprofessionals die niet in dienst zijn bij een zorgaanbieder, zoals bijvoorbeeld de fysiotherapeut (dit kan anders zijn als zij voor een zorgaanbieder werken).

5.2.1.  Uitnodiging

Sommige zorgprofessionals uit een van de onderstaande beroepen/functie(s)(groepen) voldoen wel aan de afbakeningscriteria. Bijvoorbeeld omdat zij tijdelijk zijn ingezet op een cohortafdeling voor COVID-19 patiënten. Dat is wat bedoeld wordt met ‘nee, tenzij’. Zorgaanbieders hebben de ruimte om ook voor deze zorgprofessionals een bonus aan te vragen. Het betreft hier een afweging van de zorgaanbieder.

(bio)medisch technologenlaboranten medische diagnostiek en therapie
(ped)agogisch medewerkerlogopedist
administratief personeelmaag, darm, lever arts (mdl)
adviseurs marketing, public relations en salesmanagers gezondheidszorg
algemeen directeurenmanagers op administratief en commercieel gebied
allergoloogmanagers ouderenzorg
alternatief genezersmanagers sociale dienstverlening
ambulant begeleidermanagers staf gezondheidszorg
ambulant hulpverlenermasseurs en assistenten fysio- en bewegingstherapie
amkmedewerker bureau HALT
anesthesioloogmedewerker gezondheidsvoorlichting en -opvoeding
apothekersmedewerker medische registratie en medisch archief
arbeids- en organisatiepsycholoogmedewerker sterilisatie gezondheidszorg
arbeidsgeneesheermedewerker veilig thuis (AMK)
arts infectieziektebestrijdingmedewerker veilig thuis/medewerker (AMK)
arts jeugdgezondheidszorgmedewerker werving selectie en bemiddeling pleegzorg
arts klinische chemiemedewerker wijk-, buurtteam
arts microbioloogmediator
arts onderzoekermedisch en pathologisch laboranten
arts spoedeisende hulp (seh)medisch milieukundige
arts voor maatschappij en gezondheidmedisch secretaressen
arts voor verstandelijk gehandicapten (avg)medisch specialisten
artsen, therapeuten en gespecialiseerd verpleegkundigen, overigmondhygiënisten
assistent-verloskundigen en kraamverpleegkundigenneonatologieverpleegkundige
audiciens en audiologenneurochirurg
audiologieassistentneurologieverpleegkundige
basispsycholoogneuroloog
bedrijfsartsnucleair geneeskundige
begeleider pleegzorgobstetrisch en gynaecologisch verpleegkundige
behandelcoördinatoroefentherapeut en psychomotorisch therapeut
beleidsmedewerkers en – adviseursoncologieverpleegkundige
beveiligingsfunctionaris met pedagogische takenonderzoeker bewegingswetenschappen
bewegingsagoogonderzoekers farmacie
bewegingstechnologen, zorgtechnicionderzoekers geneeskunde (algemeen)
bewindvoerdersoogarts
brandwondenverpleegkundigeoogheelkundig assistenten
budgetconsulentenoperatieassistenten
cardioloogoptometristen en orthoptisten
cardioloog thoracaal chirurgorthodontist
chiropractororthopedagoog
chirurgorthopedische chirurg
consultatiebureau-assistentpathologisch onderzoekers
coördinator sociaal-cultureel werkPedagogiek
coördinerend begeleiderplastisch chirurg
creatief therapeutpodotherapeut
dermatologie verpleegkundigepraktijkbegeleider
dermatoloogpraktijkopleiders
diabetes verpleegkundigepsychiaters
diëtisten en voedingsdeskundigenpsychologen
educatiemedewerkerPsychologie
ergotherapeutpsychologisch medewerker
ervaringsdeskundigepsychotherapeut
facilitair medewerkerradioloog
farmaceutisch medewerkers en apothekersassistentenradiotherapeut
fijninstrumentmakers en reparateurs instellingenreceptionist
fitnessinstructeurs en leiders van recreatieprogramma’s instellingenreclasseringswerker
forensisch artsresearch verpleegkundige
forensisch patholoogreumatoloog
fysiotherapeutrevalidatiearts
gastouderssociaal geneeskundigen (arbeid en gezondheid)
gastro-enterologie verpleegkundigesociaal geneeskundigen (maatschappij en gezondheid)
gedragsdeskundigesociaal geriater
gezinshuisoudersociotherapeuten
gezondheidszorgpsycholoogspecialist ouderengeneeskunde
gipsverbandmeestersspecialisten bedrijfsbeheer en administratie, overig
groepswerkers justitiële, penitentiaire inrichtingspecialisten ict
gynaecoloogspecialisten op maatschappelijk gebied, overig
gz-psycholoogspeltherapeut
hersen-, hart- en longfunctie laboranten en technicisporttrainers en zweminstructeurs
huidtherapeuttand(prothese) technici
huisartstandarts
huishoudelijke hulptandartsassistent
hygiënisten, onderzoekers en adviseurs arbeidsomstandighedenteamleiders thuiszorg, kraamzorg
inspecteurs veiligheid, gezondheid en voedingtechnisch oogheelkundig assistent
internist allergoloogtelefonist
internistentheologen, geestelijk verzorgers en voorgangers van de eredienst
jeugdartstherapeut
jeugdreclasseerderthuisbegeleider
jobcoaches, re-integratie- en werkbegeleiderstolken
kaakchirurguroloog
keel-, neus- en oorarts (kno)vakspecialisten bedrijfsbeheer en administratie (binnen zorg)
kinderartsvakspecialisten ict (binnen zorg)
kinderopvangverloskundigen
kinderverpleegkundigeverslavingsarts
klinisch chemicusvertrouwensarts
klinisch farmaceutisch en microbiologisch analistenvertrouwensarts/vertrouwensarts
klinisch geneticusvertrouwenspersoon
klinisch geriaterverzekeringsarts
klinisch neuropsycholoogvoedingsassistent
klinisch psycholoogwerkbegeleider
klinisch-chemisch onderzoekerswetenschappelijk onderzoeker
kokwetenschappelijk onderzoeker
kraamverzorgendeZenuwarts
kwaliteitsmedewerkers

5.3.       Voorbeelden op grond van bovenstaande afbakeningscriteria

In onderstaande voorbeelden komt de zorgprofessional in beginsel in aanmerking voor een bonus:

 • een verpleegkundige die op de IC met patiënten met COVID-19 heeft gewerkt;
 • een verzorgende, helpende of verpleegkundige in een verpleeghuis die tijdens de sluiting van de verpleeghuizen in een verpleeghuis heeft gewerkt onder (mentaal) zware omstandigheden;
 • een schoonmaker/facilitair medewerker werkzaam in de zorg ten behoeve van de schoonmaak die extra uren heeft gedraaid om besmetting te voorkomen;
 • een anesthesiemedewerker waarvan de werkzaamheden als gevolg van COVID-19 stil zijn komen te liggen doordat operaties zijn uitgesteld, maar die is bijgesprongen op de IC;
 • een medewerker van een GGD die zich extra heeft ingezet bij de preventie en/of signalering van COVID-19;
 • de zorgprofessionals binnen de klinische voorzieningen GGZ hebben te maken gehad met sluiting van huizen als gevolg van de lockdown en hebben hierdoor gewerkt onder zware omstandigheden;
 • zorgprofessionals in de jeugdhulpverlening die zich vrijwillig hebben laten insluiten in een woonzorglocatie om de zorg te kunnen blijven leveren aan cliënten en patiënten, dan wel die zijn ingezet op een cohortafdeling;
 • een fysiotherapeut die is ingezet bij de revalidatie van COVID-19 patiënten;
 • een AIOS, ANIOS of specialist die binnen de inkomensgrens valt en zich heeft ingezet voor patiënten of cliënten met COVID-19 en/of heeft bijgedragen aan de strijd tegen het COVID-19 virus;
 • een zorgprofessional binnen de gehandicaptenzorg die veel inspanning heeft gepleegd om ervoor te zorgen dat binnen de instelling het aantal contactmomenten met bewoners/cliënten zo laag mogelijk bleef om de kans op besmetting te voorkomen;
 • een 1e lijns zorgprofessional die triage heeft verleend ten behoeve van COVID-19.

Voorbeelden van zorgprofessionals waarvoor de bonus niet is bedoeld:

 • zorgprofessionals waarvan de (fysieke) werkzaamheden gedurende de uitbraak van COVID-19 tijdelijk geheel of gedeeltelijk hebben stilgelegen en die daarnaast ook niet zijn ingezet op afdelingen met patiënten of cliënten met COVID-19. Hierbij kan gedacht worden aan de oogafdeling in een ziekenhuis die consulten tijdelijk heeft uitgesteld of heeft laten plaatsvinden via beeldbellen, dan wel de fysiotherapeut waarvan de praktijk/afspraken zijn afgezegd door COVID-19. Een ander voorbeeld is het laten vervallen van de dagbesteding vanuit de Wlz en Wmo;
 • personen die vrijwillig ondersteuning hebben geboden in de bestrijding van het COVID-19 virus (zij hebben geen arbeidsrelatie op grond van een arbeidsovereenkomst);
 • stagiaires met een stageovereenkomst, maar zonder arbeidsovereenkomst;
 • specialisten (op grond van de inkomensgrens van twee keer modaal). De gemiddelde medisch specialist in een ziekenhuis heeft in verband met COVID-19 wel hard gewerkt, maar verdient meer dan tweemaal modaal en komt daardoor toch niet in aanmerking voor een bonus. Ook een arts microbioloog in een universitair medisch centrum verdient meer dan tweemaal modaal en komt niet in aanmerking voor een bonus;
 • een bestuurder van een zorginstelling die hard heeft gewerkt in de bestrijding van COVID-19 maar meer dan tweemaal modaal verdient.

Bron : Rijksoverheid