corona
corona

Bij veel scholen geen duidelijkheid over ventilatie

Nog niet alle schoolgebouwen voldoen aan de wettelijke normen voor ventilatie. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Landelijke Coördinatieteam Ventilatie.  Het kabinet stelt  € 360 miljoen  beschikbaar om scholen te helpen de ventilatie op orde te krijgen.

Uitkomsten onderzoek ventilatie schoolgebouwen

Het Landelijke Coördinatieteam Ventilatie op Scholen constateert het volgende: 

 • 38% van de onderzochte schoolgebouwen voldoet aan de bestaande normen voor een prettige lucht in de klas (7137 locaties). 
 • Van de onderzochte scholen voldoet 11%  nog niet. Hier zijn technische aanpassingen nodig (777 locaties). 
 • Bij de overige scholen loopt het onderzoek nog. Of kon het onderzoek nog niet uitgevoerd worden.

Het kabinet stelt € 360 miljoen euro beschikbaar. Hiermee kunnen schoolbesturen en gemeenten aanpassingen aan het ventilatiesysteem aanbrengen.

Veel scholen doen nog onderzoek naar ventilatie schoolgebouwen

Uit de inventarisatie van het Coördinatieteam blijkt dat veel scholen nog bezig zijn de ventilatie te onderzoeken. Dat kan zijn omdat er geen technici beschikbaar waren. Of omdat onderzoek geen voorrang kreeg. De komende tijd gaan scholen door met hun onderzoek, zodat elke school weet of het aan de bestaande normen voldoet. 

Schoolgebouwen moeten gezond binnenklimaat hebben

Alle schoolgebouwen moeten voldoen aan de bestaande wettelijke normen voor een gezond binnenklimaat. Het ministerie van OCW heeft het Landelijke Coördinatieteam Ventilatie op Scholen gevraagd scholen hierbij te helpen. 

Het coördinatieteam brengt ook in kaart in hoeverre scholen voldoen aan de bestaande eisen. De resultaten geven een beeld van het aantal scholen dat op 1 oktober 2020 voldoet aan de eisen.

Ventilatie en verspreiding van het coronavirus

 • Overdracht van het virus vindt vooral plaats bij verspreiding van grote druppels, via bijvoorbeeld hoesten en niezen, aldus het RIVM.
 • Het is op dit moment onduidelijk of kleine druppels, de zogenaamde aerosolen, een relevante rol spelen bij de overdracht van het virus. 
 • Ventileren en luchten helpen om luchtweginfecties te beperken.
 • Het RIVM adviseert in ieder geval de bestaande regelgeving en richtlijnen op het gebied van ventilatie en luchten te volgen. Dat geldt ook voor scholen. Bovendien leren leerlingen het beste in een prettige omgeving met gezonde lucht.
 • Het is onbekend in welke mate ventilatie helpt om de verspreiding van het virus daadwerkelijk tegen te gaan.

Meer informatie over ventilatie en het coronavirus staat op de website van het RIVM.

Scholen krijgen advies over ventilatie

Scholen die niet aan de normen voldoen, krijgen hierover nu al advies op maat van:

 • de GGD
 • de arbodienst
 • Kenniscentrum Ruimte OK. 

Daarnaast heeft het Coördinatieteam een praktische handleiding voor scholen opgesteld. Hierin staan algemene maatregelen die scholen nu al kunnen treffen. Bijvoorbeeld extra ventilatieroosters aanbrengen. Of aanvullend luchten in de pauzes. 

Meer informatie over ventilatie op scholen staat op de website Weeropschool.nl. 

In sommige gevallen duren de bouwtechnische aanpassingen langer.  Met maatregelen voor korte termijn kunnen de lessen gewoon doorgaan. 

Scholen blijven open als ventilatie niet goed is

De GGD adviseert scholen niet om te sluiten bij een tekort aan ventilatie. Het risico op verspreiding van het coronavirus door een tekort aan ventilatie is onduidelijk. 

Andere maatregelen zijn belangrijker om verspreiding van het virus tegen te gaan. Daarbij gaat het om:

 • regelmatig handen wassen met zeep; 
 • desinfecteren van oppervlakken in het gebouw en (voor onderwijspersoneel en leerlingen in  het voortgezet onderwijs);
 • thuis blijven bij klachten/laten testen;
 • waar mogelijk 1,5 meter afstand houden. 

Scholen die niet voldoen aan de ventilatie-eisen in het bouwbesluit moeten wel moeten onderzoeken hoe ze maatregelen kunnen nemen om de ventilatie te verbeteren. Goede ventilatie op school kan helpen gezondheidsklachten zoals hoofdpijn te verminderen. Bovendien leren alle leerlingen het beste in een prettige omgeving met schone lucht. 

Scholen informeren personeel en ouders over ventilatie

Scholen informeren personeel en ouders zelf over de ventilatie in hun schoolgebouw. Iedereen die vragen heeft over de ventilatie en zich zorgen maakt, kan bij de school terecht.

Bron : Rijksoverheid