12 diploma’s weer terug

Cao-partijen hebben besloten dat twaalf diploma’s terugkomen op de diplomalijst voor pedagogisch medewerker in combinatie met aanvullend bewijs. De diploma’s kwalificeren vanaf 1 november 2020 voor de functie van pedagogisch medewerker dagopvang in combinatie met een branche-erkende scholing op het gebied van pedagogiek. Of in combinatie met een scholing die bij individuele gelijkstellingsverzoeken als voldoende is beoordeeld op actuele pedagogiek. De lijst met certificaten is te vinden op Kinderopvang werkt!.

Aanleiding voor het besluit is de afspraak uit het cao-akkoord voor de Cao Kinderopvang 2020-2021 over de diploma’s Jeugdwelzijnswerk (hbo-j) en Agogisch Werk (AW). Voor deze diploma’s is onderzocht of deze met aanvullend bewijs aangevuld zouden kunnen worden. Cao-partijen hebben geoordeeld dat deze twee diploma’s plus tien andere diploma’s die om dezelfde reden (verouderde pedagogiek) zijn vervallen voor de dagopvang, kunnen terugkomen als er aanvullend scholing is gevolgd op gebied van pedagogiek. In totaal gaat het om de volgende twaalf diploma’s:

Mbo niveau 4 (voorgangers SPW-4):

 • Activiteitenbegeleider (AB)
 • Activiteitenbegeleiding (AB)
 • Agogisch Werk
 • Inrichtingswerk (IW)
 • Residentieel werk (RW)
 • Sociaal-agogisch II (MBO-SA-II richting (semi)residentiele hulpverlening

Hbo bachelor niveau (voorgangers SPH):

 • Activiteitenbegeleiding (AB)
 • Aktiviteitenleidersopleiding (van Mikojel: Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard)
 • Educatieve therapie (van Mikojel)
 • Inrichtingswerk (IW)
 • Jeugdwelzijnswerk
 • Kreatief educatief Werk

Zonder aanvullend bewijs blijven deze diploma’s onveranderd voor de bso/nso kwalificeren.

 • Bekijk het overzicht van de actuele lijst met certificaten. Mocht iemand nog niet over een geldig aanvullend certificaat beschikken, dan kan diegene als pedagogisch medewerker in ontwikkeling (pmio’er) instromen. In het ontwikkelplan worden dan afspraken gemaakt over het behalen van het certificaat.

Besluit OAK 30 oktober 2020

Het Overleg Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang (OAK) heeft besloten de diplomalijst van de kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerker per 1 november 2020 uit te breiden.

Onder de A-lijst wordt een categorie toegevoegd. A = diploma’s die kwalificeren voor dagopvang en bso/nso. Hier wordt een categorie aan toegevoegd met diploma’s die in combinatie met aanvullend bewijs kwalificeren voor de dagopvang en bso/nso. Deze categorie gaat aangeduid worden met A2; de huidige lijst onder A wordt dan A1.

De diploma’s die in categorie A2 komen kwalificeren al voor de bso/nso (de B-lijst van de diplomalijst).

In combinatie met aanvullend bewijs gaan deze diploma’s ook kwalificeren voor de dagopvang.

Aanleiding

Aanleiding voor het besluit is de afspraak uit het cao-akkoord voor de cao Kinderopvang 2020-2021 over diploma’s Jeugdwelzijnswerk (hbo-j) en Agogisch Werk (AW). Deze diploma’s staan sinds de modernisering van de kwalificatie-eis in 2018 niet meer in de diplomalijst voor dagopvang en dat levert in de praktijk veel vragen op.

De argumentatie voor het in 2018 laten vervallen van deze diploma’s voor dagopvang was voor beide diploma’s dezelfde: de opleiding bevatte pedagogische kennis en -inzichten die inmiddels verouderd zijn, met name over het werken met jonge kinderen.

Naar aanleiding van het cao-akkoord is onderzocht of en zo ja met welk aanvullend bewijs deze verouderde diploma’s aangevuld zouden kunnen worden. Met het genomen besluit als resultaat. Omdat er naast Jeugdwelzijnswerk en Agogisch Werk nog tien andere diploma’s om dezelfde reden zijn vervallen in 2018, heeft het besluit betrekking op twaalf diploma’s.

Inhoud nieuwe categorie onder A, dagopvang en bso/nso

Onder A wordt een categorie toegevoegd (A2) voor de volgende twaalf diploma’s:

Mbo niveau 4:

 • Activiteitenbegeleider (AB)
 • Activiteitenbegeleiding (AB)
 • Agogisch Werk
 • Inrichtingswerk (IW)
 • Residentieel werk (RW)
 • Sociaal-agogisch II (MBO-SA-II) richting (semi)residentiele hulpverlening

Hbo bachelor niveau:

 • Activiteitenbegeleiding (AB)
 • Aktiviteitenleidersopleiding (van Mikojel: Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard)
 • Educatieve therapie
 • Inrichtingswerk (IW)
 • Jeugdwelzijnswerk (hbo-j)
 • Kreatief edukatief Werk

Deze diploma’s kwalificeren met ingang van 1 november 2020 in combinatie met aanvullend bewijs ook voor de dagopvang. Zonder aanvullend bewijs kwalificeren deze diploma’s alleen voor de bso/nso en blijven daarom ook opgenomen onder de B-lijst.

Aanvullend bewijs

Voor deze diploma’s gelden de volgende certificaten als voldoende aanvullend bewijs voor het werken in de dagopvang:

 • certificaten van scholingen die goedgekeurd zijn als aanvullend bewijs voor Pedagogiek 0-13 jaar volgens de kwalificatie-eis voor Pedagogisch Beleidsmedewerker/Coach (PBMC) en Pedagogisch Coach (PC).
 • certificaten van scholingen die bij individuele gelijkstellingsverzoeken op grond van artikel 9.8 cao Kinderopvang door de gelijkstellingscommissie zijn beoordeeld als scholingen die voldoende actuele pedagogiek bevatten om te compenseren wat mist bij de twaalf diploma’s.

De lijst met certificaten zal naar verwachting gaandeweg groeien. Om die reden wordt de lijst niet opgenomen in de diplomalijst in de cao, maar wordt hier alleen naar verwezen. De lijst zelf staat op Kinderopvang Werkt!. Via Kinderopvang Werkt! is dus altijd de actuele lijst beschikbaar.

NB In bepaalde gevallen is een overgangsregeling van toepassing op grond waarvan voor dagopvanggeen aanvullend bewijs nodig is bij een van de twaalf diploma’s. Raadpleeg hiervoor de Diplomacheck en zoek daarin op diplomanaam.

Tot slot

Dit besluit zal in de nieuwe cao Kinderopvang verwerkt worden in de kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerker. Maar het besluit treedt dus al in werking per 1 november 2020.

Utrecht, OAK, 30 oktober 2020