corona
corona

Update FAQ

Er zijn veel vragen over kinderopvang en het coronavirus. Hieronder een vraag en antwoord van de Rijksoverheid, bestemd voor ouders van kinderen bij de kinderopvang (bijgewerkt op 25 november 2020 20:00 PM)

Hier vindt u de meest gestelde vragen van ouders over de gevolgen van het coronavirus voor de kinderopvang.

Corona en kinderopvang: informatie voor ouders

De kinderopvang (kinderdagopvang, BSO en gastouderopvang) is open. Er gelden maatregelen en regels voor bijvoorbeeld testen en op vakantie gaan.

Algemeen

Regels als kinderen (verkoudheids)klachten hebben

Wanneer kinderen wel of niet naar de kinderopvang mogen, staat op de pagina Veelgestelde vragen gezinnen met kinderen en quarantaine.

Kinderen die tot de risicogroep behoren

  • Kinderen met onderliggende medische problematiek lijken geen groter risico te lopen op een ernstig beloop van COVID-19 dan gezonde kinderen.
  • Als ouders twijfelen of hun kind naar school, kinderopvang of BSO kan, is het verstandig te overleggen met de behandelend (kinder)arts en de schoolleiding.
  • Wanneer een gezinslid in de risicogroep valt en onder specialistische behandeling is, overleg dan met de arts en de schoolleiding of het kind naar school kan.

Regels voor kinderen die op vakantie zijn geweest

Is een gezin in een risicogebied geweest? Dan blijft iedereen 10 dagen thuis (in quarantaine). Kinderen tot en met 12 jaar mogen wel naar school, sport en opvang, zolang zij geen klachten hebben.

Regels voor ouders die op vakantie zijn geweest

Ouders die terugkomen uit een land met een oranje of rood reisadvies vanwege corona, gaan 10 dagen in quarantaine. Zij moeten dus thuisblijven en mogen ook niet naar de kinderopvang komen. Voor eventueel brengen en halen van kinderen zullen ze anderen moeten vragen.

Kinderen testen op coronavirus

Kleine kinderen en kinderen die op de basisschool zitten hoeven meestal niet getest te worden als ze klachten hebben. Op de pagina testen op corona vindt u meer informatie over het testen.

Protocol voor de kinderopvang en gastouders

In het protocol Kinderopvang staat welke maatregelen medewerkers en gastouders moeten nemen. Bijvoorbeeld als het gaat om veiligheid en hygiëne. Het protocol voor de kinderopvang wordt regelmatig aangepast aan nieuwe ontwikkelingen of inzichten.

Klachten uitvoering protocol op mijn kinderopvang

Bij klachten over de uitvoering van het protocol Kinderopvang kunnen  ouders contact opnemen met de kinderopvangorganisatie of met de oudercommissie. Elke kinderopvangorganisatie heeft een klachtenprotocol waarin staat hoe zij klachten  behandelen.

(Ernstige) signalen, waarbij er een direct gevaar dreigt, kunnen ouders ook bij de lokale GGD neerleggen. GGD’s voeren het toezicht op de kinderopvang uit.

Schoolrooster tijdens de coronacrisis

Het uitgangspunt is dat scholen sinds 8 juni 2020 terugkeren naar hun normale schoolrooster. Hierbij houden zij rekening met eventuele noodzakelijke gespreide tijden om kinderen te brengen en halen. Dit is om voor voldoende afstand tussen volwassenen te zorgen.

De buitenschoolse opvang (BSO) is open op normale tijden, zoals in uw contract staat. Als een school de vaste schooltijden wil aanpassen, gelden de normale procedures. Zoals afstemming met de medezeggenschapsraad van school. Ook moet de school zorgen voor een goede aansluiting van de kinderopvang op de schooltijden. Daarom moet de school met de BSO’s afspraken maken.

Heeft de BSO mogelijkheden om de openingstijden te verruimen? Dan moet de BSO dit eerst afstemmen met de oudercommissie van de BSO. De BSO brengt de extra opvanguren in rekening bij de ouders. Ouders moeten wel instemmen met een contractuitbreiding en de wijzing doorgeven bij de Belastingdienst voor de kinderopvangtoeslag. 

Noodopvang gestopt

De noodopvang is per 1 juli 2020 gestopt.

Vergoeding

Over welke periode hebben ouders een vergoeding ontvangen van de eigen bijdrage?

Vanwege de (gedeeltelijke) sluiting van de kinderopvang van 16 maart tot en met 7 juni hebben ouders een vergoeding ontvangen voor de eigen bijdrage. De meeste ouders hebben deze vergoeding op 8 juli ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Een deel van de ouders heeft (een aanvulling op) de vergoeding op 7 oktober ontvangen.

Maakt u gebruik van een gesubsidieerd aanbod van de gemeente, peuteraanbod, voorschoolse educatie of vanwege sociaal-medische indicatie? Dan heeft u een vergoeding voor kinderopvang ontvangen via uw kinderopvangorganisatie of de gemeente. De gemeenten ontvangen hiervoor extra middelen vanuit de Rijksoverheid.

Voor ouders die geen kinderopvangtoeslag kregen of niet onder een gemeentelijke regeling vallen komt er ook een vergoeding. Op dit moment wordt de maatregel volgens de wet uitgewerkt en wordt alles klaargezet voor de aanvraag en afhandeling. De vergoeding zal in de eerste helft van 2021 worden uitbetaald.

Hoeveel vergoeding kan ik verwachten?

De vergoeding heeft betrekking op uw eigen bijdrage voor de kinderopvang. Het totale bedrag dat u betaalt voor kinderopvang bestaat uit de kinderopvangtoeslag die u via de Belastingdienst bent blijven ontvangen, en de eigen bijdrage die u betaalt.

Deze eigen bijdrage is onder andere afhankelijk van uw inkomen. Een hoger inkomen leidt tot een lagere kinderopvangtoeslag en een hogere eigen bijdrage. Ook verschilt uw eigen bijdrage meestal per kind, omdat u voor het eerste kind een ander toeslagpercentage ontvangt dan voor het tweede en verdere kinderen.

De hoogte van de vergoeding benadert de eigen bijdrage. De vergoeding is gebaseerd op de wettelijk vastgelegde maximum uurprijs (€ 8,17 voor kinderdagopvang, € 7,02 voor buitenschoolse opvang en € 6,27 voor gastouderopvang). Veel organisaties vergoeden het deel boven de maximum uurprijs. Informeer hiervoor bij uw kinderopvangaanbieder.

De vergoeding hangt verder af van een aantal gegevens die op peildatum 6 april bij de Belastingdienst/Toeslagen bekend zijn: het aantal kinderen dat gebruik maakt van kinderopvang, het aantal uren kinderopvang en de hoogte van het verzamelinkomen. Hierdoor kan het zijn dat de vergoeding enigszins afwijkt van de daadwerkelijk betaalde eigen bijdrage. 

Ouders die per 6 april nog geen kinderopvangtoeslag hadden aangevraagd voor 1 of meer kinderen – en voor 4 september wel kinderopvangtoeslag hebben aangevraagd hebben op 7 oktober (een aanvulling op) de vergoeding gekregen. Bekijk ook: Vergoeding eigen bijdrage kinderopvang (SVB).

Kijk op de website van de SVB voor meer informatie over de vergoeding van de eigen bijdrage.

Of bekijk de animatie over de bepaling van de hoogte van de eenmalige vergoeding.

Let op: Deze informatie is voor ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen. Ouders die gebruik maken van een gesubsidieerd aanbod kunnen terecht bij de kinderopvang of gemeente voor meer informatie. Voor ouders die niet onder de kinderopvangtoeslag vallen en geen gebruik maken van een aanbod van de gemeente wordt de wijze van vergoeden op dit moment nog vormgegeven. Meer informatie volgt hier nog over.

Kosten en contract kinderopvang

Wat moeten ouders doen als hun inkomen sterk daalt door de coronacrisis of als zij bijvoorbeeld zzp’er zijn en momenteel geen inkomsten hebben? 

Wanneer het inkomen wijzigt, is het belangrijk dit door te geven aan de Belastingdienst, zoals zij normaal ook zouden doen.

De kinderopvangtoeslag is hoger bij een lager inkomen. Ouders zullen dan dus de kinderopvangtoeslag ontvangen die aansluit op hun actuele inkomen. Uw wijziging gaat in op de eerste dag van de volgende maand. Aanpassen kan via het portaal van de Belastingdienst.

Bij werkloosheid geldt dat tot 3 maanden na het verliezen van werk recht blijft bestaan op kinderopvangtoeslag. Ouders die hun werk verliezen, hoeven dus niet direct hun kind(eren) van de opvang te halen en de plek op de kinderopvang op te geven. 

Kijk voor meer informatie over kinderopvangtoeslag bij stoppen met werken of werkloos worden op de website van de Belastingdienst.

Ik wil (tijdelijk) geen gebruik maken van de opvang, bijvoorbeeld omdat mijn kind of gezinsleden tot een risicogroep behoren. Moet ik dan wel betalen?

Sinds 8 juni is de kinderopvang volledig open en vervalt de vergoeding voor de eigen bijdrage.

Als u (tijdelijk) geen gebruik meer wilt maken van de kinderopvang, dan adviseren wij u daarover contact op te nemen met uw kinderopvangaanbieder.

Mijn kinderopvang sluit door corona(besmettingen). Moet ik mijn rekening blijven betalen en heb ik recht op kinderopvangtoeslag?

Wanneer door corona een locatie tijdelijk moet sluiten kunt u met uw kinderopvangorganisatie afspreken dat u de kinderopvang blijft betalen. En dat de kinderopvangorganisatie op de normale manier de kosten in rekening blijft brengen. De kinderopvangtoeslag loopt in dat geval gewoon door. U krijgt geen vergoeding voor de eigen bijdrage die u moet betalen. 
 
Als u bij een tijdelijke sluiting de rekening niet blijft betalen, dan heeft u geen recht meer op kinderopvangtoeslag. Pas in dit geval de kinderopvangtoeslag op tijd aan om terugbetaling op een later  moment te voorkomen.

Mijn kind is ziek (of een huisgenoot heeft corona) en kan niet naar de opvang. Moet ik mijn rekening blijven betalen en heb ik recht op kinderopvangtoeslag?

Of u moet blijven betalen hangt samen met uw afspraak met de kinderopvangorganisatie. Als u blijft betalen, heeft u recht op de kinderopvangtoeslag. U krijgt geen vergoeding voor de eigen bijdrage die u moet betalen. 

Als u bij een tijdelijke sluiting de rekening niet blijft betalen, dan heeft u geen recht meer op kinderopvangtoeslag. Pas in dit geval de kinderopvangtoeslag op tijd aan om terugbetaling op een later  moment te voorkomen.

Krijg ik een vergoeding voor mijn eigen bijdrage als ik door de coronamaatregelen geen gebruik kan maken van de opvang (door een tijdelijke sluiting of ziekte)?

U krijgt geen vergoeding voor de eigen bijdrage bij tijdelijke sluiting van de  kinderopvang i.v.m. corona-besmettingen, of in het geval van ziekte van uw kind. Op dit moment is een regionale of landelijke sluiting van kinderopvang niet aan de orde.

Kinderopvangtoeslag

Door het coronavirus zit ik thuis en werk ik minder uren. Heeft dit invloed op de hoogte van mijn kinderopvangtoeslag? Deze is immers afhankelijk van mijn gewerkte uren.

Nee. Voor de komende periode blijven uw gewerkte uren ongewijzigd en blijft het aantal uur waarvoor u aanspraak heeft op kinderopvangtoeslag in stand.

Indien u uw baan verliest, geldt dat tot drie maanden na het verliezen van uw baan recht blijft bestaan op kinderopvangtoeslag. Dit zodat niet direct gestopt hoeft te worden met het gebruik van kinderopvang en de plek bij de kinderopvang niet direct verloren hoeft te gaan.

Hebben ouders die gebruik maken van de nieuwe Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkgelegenheid (NOW) nog recht op KOT?

Ouders die gebruik maken van de NOW behouden het recht op kinderopvangtoeslag. 

Ik ben mijn baan verloren, wat moet ik doen?

Na het verlies van werk loopt uw recht op kinderopvangtoeslag nog drie maanden door. Afhankelijk van het aantal uren dat u heeft opgebouwd, heeft u mogelijk nog langer recht op kinderopvangtoeslag. Kijk voor meer informatie over kinderopvangtoeslag bij stoppen met werken of werkloos worden op de website van de Belastingdienst.

Vragen over kinderopvang

Vragen aan de Belastingdienst? Vragen kunt u ook stellen bij de BelastingTelefoon (0800-0543). 

Kinderopvangorganisaties kunnen daarnaast terecht op www.veranderingenkinderopvang.nl. Ook kunnen zij zich richten tot hun brancheorganisaties. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is in nauw contact met brancheorganisaties over de vragen die bij kinderopvangorganisaties leven. 

Vragen over de vergoeding? Kijk dan op www.svb.nl/opvang voor meer informatie. Ook kunt u telefonisch contact opnemen met de SVB (088 949 40 20).

Bron : Rijksoverheid