Werkenbijkinderopvang

Het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) stelt jaarlijks de premies voor het ouderdoms- en
partnerpensioen (OP/PP) en het arbeidsongeschiktheidspensioen (AP) vast. In de Cao Kinderopvang
zijn de premies en de berekeningswijze voor de verdeling van de pensioenpremie vastgelegd in artikel 5.10 van de cao.

Premies en franchisebedragen 2021
PFZW heeft voor 2021 de volgende premies en franchisebedragen vastgesteld:
• OP/PP-premie: 25,0% (was 23,5%)
• AP-premie: 0,5% (ongewijzigd)
• AOW-franchise: € 13.111 (was € 12.770)
• AP-franchise: € 21.835 (was € 21.430)

De totale pensioenpremie voor OP/PP stijgt per 1 januari 2021 van 23,5% naar 25,0%. Per 1 januari
2022 stijgt dit verder naar 25,8%.

Premieverdeling 2021
Het Overleg Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang (OAK) stelt op basis van de verdelingsafspraken in de cao Kinderopvang de premiehoogte vast. Toepassing van deze verdelingsafspraken leidt tot de
volgende nieuwe premies voor 2021. De OP/PP-premie voor werknemers stijgt met 0,70%-punt tot
11,23% en de OP/PP-premie voor werkgevers stijgt met 0,80%-punt tot 13,77%. De AP-premie blijft
voor werknemers en werkgevers gelijk, respectievelijk 0% en 0,50%.


Pensioenpremies 2021 – Cao Kinderopvang artikel 5.10
Werknemers Werkgevers
OP/PP-premie 11,23% (was 10,53%) 13,77% (was 12,97%)
AP-premie 0% (was 0%) 0,50% (was 0,50%)

PFZW : Pensioenpremie in 2021 omhoog

Het bestuur van PFZW heeft op 6 november, na advies van de Pensioenraad, besloten om de pensioenpremie te verhogen met totaal 2,3 procentpunt. Wij beseffen dat de verhoging geen goed bericht is voor de sector zorg en welzijn. Zeker in deze roerige tijd waarin de sector toch al hard wordt geraakt.

Premieverhoging in twee stappen
Per 1 januari 2021 verhogen wij de premie met 1,5 procentpunt van 23,5% naar 25,0%. Per 1 januari 2022 verhogen wij de premie met 0,8 procentpunt van 25,0% naar 25,8%.  In de cao is opgenomen welk deel van de pensioenpremie de werkgever betaalt en welk deel de medewerker. Het opbouwpercentage blijft gelijk, evenals de premie voor het arbeidsongeschiktheidspensioen.

Huidige pensioenpremie onvoldoende
De lage rente waarmee wij wettelijk moeten rekenen, zorgt ervoor dat de financiële positie van PFZW niet goed is. Gezien de huidige economische omstandigheden verwachten wij bovendien op de lange termijn een lager rendement te behalen dan waar we eerder mee rekenden. Die twee zaken maken een premieverhoging noodzakelijk om te kunnen voldoen aan onze toekomstige pensioenverplichtingen. 

Eerdere afspraken en uitgangspunten
Bij het vaststellen van de premieverhoging heeft het bestuur van PFZW rekening gehouden met eerder gemaakte afspraken en zijn de volgende uitgangspunten in acht genomen:

VPL-premie vervalt per 1 januari 2021

De premie die in het totale premiepercentage is gereserveerd voor de affinanciering van de overgangsregeling VUT en prepensioen (VPL-premie) komt per 1 januari 2021 te vervallen. Deze premie gaat nu gebruikt worden voor het verbeteren van het partnerpensioen. Het huidige partnerpensioen is voor de helft in risicodekking en voor de helft in opbouw. Deze verhouding gaat veranderen. Het opbouwpercentage van het partnerpensioen stijgt vanaf 2022 van 0,625% naar 1,05%, zodat op de pensioendatum een hoger partnerpensioen is opgebouwd. De risicodekking daalt naar 0,2%. De totale dekking voor de actieve deelnemers blijft hiermee 1,25% per jaar. Nieuwe afspraken over het partnerpensioen, die zijn aangekondigd door de overheid, kunnen ervoor zorgen dat dit nog anders ingevuld gaat worden. 

Tijdelijke herstelopslag structureel onderdeel van pensioenpremie

PFZW streeft naar een dekkingsgraadniveau waarin pensioenen volledig geïndexeerd worden. Om daar te komen is tijdelijk een herstelopslag in de premie van 2 procentpunt opgenomen. Deze tijdelijke herstelopslag wordt nu structureel onderdeel van de premie voor het ouderdomspensioen. Volgens een eerdere afspraak zou deze opslag vervallen bij een dekkingsgraad rond de 130%, wanneer de pensioenen weer volledig geïndexeerd kunnen worden en een buffer van 5 procentpunt dekkingsgraad is opgebouwd. Dit is voorlopig niet het geval en dit heeft feitelijk nu dus geen gevolgen. 

Geen extra premieverhoging bij verlagen van pensioenen

Wanneer we in 2021 de pensioenen moeten verlagen, dan volgt er niet opnieuw een premieverhoging. De eerder afgesproken premieopslag van maximaal 2,5% bij verlagen komt te vervallen.

Premie en pensioen in de toekomst
Dit is de eerste premieverhoging voor het ouderdomspensioen en partnerpensioen sinds acht jaar. PFZW doet er alles aan om de premie zo stabiel mogelijk te houden. Bijvoorbeeld door scherp te zijn op de uitvoeringskosten. Maar we blijven ook afhankelijk van externe economische factoren en opgelegde rekenregels over bijvoorbeeld het verwachte rendement.