Brexit

Met ingang van 31 januari 2020 is het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie (EU) getreden. Tot en met 31 december 2020 was er een overgangsperiode, waarin alle EU-regelgeving nog van toepassing was op het VK. De onderhandelaars van de Europese Unie (EU) en van het Verenigd Koninkrijk (VK) hebben op 24 december 2020 een akkoord bereikt over een nieuw partnerschap. In dit akkoord staan afspraken over de regels die sinds 1 januari 2021 gelden tussen de EU en het VK. Het akkoord dat is afgesloten heeft voor de kinderopvang op drie onderwerpen gevolgen: kinderopvangtoeslag in het VK, diploma-erkenning en aanvragen VOG.

De operationele gevolgen voor deze drie onderwerpen bespreekt SZW momenteel met betrokken stelselpartijen, zoals de Belastingdienst, de SVB en DUO voor de kinderopvangtoeslag en Justis en DUO voor het uitwisselen van justitiële informatie voor continue screening. Als dit leidt tot aanvullende aandachtspunten, dan zal SZW dit zo spoedig mogelijk communiceren.

1. Kinderopvangtoeslag

Ouders die recht op kinderopvangtoeslag behouden:
Ouders die op 31 december 2020 woonachtig zijn in het VK en kinderopvangtoeslag ontvangen, blijven ook per 1 januari 2021 recht houden op kinderopvangtoeslag. 

Personen die zich op 31 december 2020 in een grensoverschrijdende situatie tussen het VK en Nederland bevinden, vallen ook ná deze datum onder de oude regels (van het EU-lidmaatschap), zolang deze grensoverschrijdende situatie zich ononderbroken voordoet. Deze bepaling betekent dat deze personen in de toekomst recht op kinderopvangtoeslag kunnen krijgen. Personen woonachtig in het VK hoeven dus niet vóór 31 december 2020 al kinderopvangtoeslag uit Nederland te ontvangen. Dat zij zich op 31 december 2020 in de grensoverschrijdende situatie begeven én blijven begeven is leidend, ook als zij in de toekomst pas recht krijgen (bijvoorbeeld doordat ze kinderen krijgen) of aan de andere voorwaarden voor kinderopvangtoeslag voldoen. Aanvragen bij DUO voor (verlenging van de) registratie in het register buitenlandse kinderopvang van kinderopvangvoorzieningen in het VK blijven daarvoor mogelijk. 

Geen recht op kinderopvangtoeslag voor personen die na 31-12-2021 in het VK gaan wonen:
Personen die pas vanaf 1 januari 2021 in de grensoverschrijdende situatie tussen Nederland en het VK terecht komen, hebben door de Brexit geen recht meer op kinderopvangtoeslag.

2. Diploma-erkenning

Het erkennen van diploma’s uit het VK, voor personen die willen gaan werken in de kinderopvang, is vanaf 1 januari 2021 niet meer mogelijk. 

Om zonder erkend diploma toch aan de slag te kunnen in de kinderopvang, biedt de CAO Kinderopvang de mogelijkheid een gelijksstellingsverzoek aan te vragen. Dit betreft een verzoek tot gelijkstelling op grond van de opleidingsachtergrond voor de functie van pedagogisch medewerker, pedagogisch beleidsmedewerker, gastouders of bemiddelingsmedewerker gastouderbureau. Dit moet worden aangevraagd door de houder van een kinderopvangorganisatie. Voor dit verzoek is onder andere een verklaring van Internationale Diploma Waardering (IDW) nodig. Een IDW-verklaring is op te vragen bij het Informatiecentrum Diplomawaardering, het gezamenlijke digitale loket van SBB en Nuffic. 

3. Aanvragen VOG

In het akkoord tussen het VK en de EU zijn ook afspraken gemaakt over het uitwisselen van justitiële informatie. Deze informatie wordt gebruikt voor het beoordelen van een VOG-aanvraag. Ook voor een VOG-aanvraag die opnieuw moet worden opgevraagd, na een signaal uit de continue screening, is dit mogelijk. 

Voor Britse werknemers kan Justis vanaf donderdag 11 februari 2021 justitiële informatie uit het VK betrekken bij de VOG-screening, als zij in Nederland met kinderen willen werken. Vanaf die dag bevraagt Justis het VK weer (via het European Criminal Records Information System – ECRIS) op aanwezigheid van relevante veroordelingen. Het VK zal desgevraagd informatie aan Nederland verstrekken.

Ook voor een Nederlander die is veroordeeld in het VK, wordt deze informatie vanaf voornoemde datum weer via ECRIS aan Nederland doorgegeven. Deze veroordelingen worden bijgeschreven op het strafblad. Justis kan deze informatie vervolgens betrekken bij de VOG-screening.

Het bovenstaande is ook door Justis gepubliceerd: Justis | Screening van Britten met informatie uit VK hervat.

Bron : Rijksoverheid