personeelstekort

Twee derde van de kinderopvangorganisaties probeert het personeelstekort op te lossen door nieuwe en bestaande medewerkers grotere contracten aan te bieden. De verwachting is dat de helft van de medewerkers bereid is om meer uren te werken. De helft van de organisaties ziet brood in combinatiebanen. De combinatie met onderwijs wordt het meest genoemd. Ook combinaties met bijvoorbeeld administratieve taken binnen de eigen organisatie zijn kansrijk. Dat blijkt uit onderzoek van Kinderopvang werkt!

Instroom uit mbo en zij-instroom

Daarnaast probeert de helft van de organisaties de instroom uit het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) te vergroten. Vooral grote organisaties noemen het vergroten van de mogelijkheden voor zij-instromers als mogelijke oplossing. Kleine organisaties zetten deze actie nauwelijks in (4 procent).

Studenten, stagiaires en zzp’ers

Ook actiever zoeken en het verbeteren van het werving- en selectieproces, meer stagiaires of bbl’ers te vinden en te binden, geven kinderopvangorganisaties aan als mogelijke oplossing. Evenals het gebruikmaken van uitzendbureaus of zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers).

Meer maatregelen

Andere zinvolle maatregelen die uit het onderzoek naar voren komen, zijn verdere verruiming van de kwalificatie-eis voor pedagogisch medewerkers, de beroepskracht-kindratio (BKR) bepalen op locatieniveau in plaats van op groepsniveau en formatief inzetten van de groepshulp naast pedagogisch medewerkers op de babygroepen of op de (grotere) buitenschoolse opvang (bso). 

Quickscan gevolgen en oplossingen arbeidsmarkttekort kinderopvang november 2021

Bron : Kinderopvang Werkt!