Er zijn veel vragen over onderwijs en het coronavirus. Hieronder een vraag en antwoord van de Rijksoverheid, bestemd voor ouders van kinderen bij het basisonderwijs en speciaal onderwijs (bijgewerkt op 23 april 2020 20:00 PM) (zie update 10 mei 2020)

Veelgestelde vragen over het coronavirus en basisonderwijs en speciaal onderwijs

Het kabinet wil dat alle kinderen ook in deze bijzondere situatie onderwijs krijgen. Scholen in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs openen op 11 mei hun deuren weer.

 • Basisscholen verkleinen de groepsgrootte in de klas; kinderen gaan daarbij 50% van de tijd naar school. 
 • Kinderen in het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs gaan weer volledig naar school. 
 • Er is noodopvang voor kinderen van wie de ouders in cruciale beroepsgroepen werken en voor leerlingen die vanwege hun thuissituatie kwetsbaar zijn.
 • Voor leerlingen in groep 8 van de basisschool gaat de eindtoets dit jaar niet door. Het schooladvies van de leraar is leidend voor de overstap naar de middelbare school. 

Sluiting scholen

Wat gebeurt er nu op scholen in het primair onderwijs?

Het kabinet heeft besloten om scholen fysiek te sluiten tot 11 mei. Dit betekent dat leerlingen in het primair onderwijs tot en met de meivakantie geen les meer krijgen op school. Scholen geven tot de meivakantie onderwijs op afstand.

Vanaf 11 mei gaan de scholen in het primair onderwijs, speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs weer fysiek open.

Voor kinderen van ouders in cruciale beroepsgroepen, zoals de zorg, onderwijs, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel noodopvang in de school en het kinderdagverblijf. Hierdoor kunnen hun ouders blijven werken. Ook is er opvang voor kwetsbare kinderen. Deze opvang is zonder extra kosten. 
Komende weken wordt de noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen verder uitgewerkt voor de periode na 11 mei. Uitgangspunt is dat de noodopvang blijft.

De scholen zijn dus tot en met 10 mei nog dicht. Wat gaat er in deze weken gebeuren?

Scholen gaan door met het geven van onderwijs op afstand en bereiden zich daarnaast voor op de nieuwe situatie vanaf 11 mei. Ook verzorgen scholen opvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen en voor kwetsbare kinderen. Komende weken wordt de noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen verder uitgewerkt voor de periode na 11 mei. Uitgangspunt is dat de noodopvang blijft. Vanaf 11 mei gaan de scholen in het primair onderwijs, speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs weer fysiek open.

Tijdens de meivakantie is er geen onderwijs op afstand. 

Opening scholen vanaf 11 mei 2020

Wat gebeurt er op de scholen vanaf 11 mei?

Scholen in het basisonderwijs en speciaal onderwijs openen op 11 mei hun deuren weer.

 • Basisscholen verkleinen de groepsgrootte in de klas; kinderen gaan daarbij 50% van de tijd naar school. 
 • Kinderen in het speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs gaan weer volledig naar school. 

Hoe gaat de schoolweek eruit zien? 

De scholen gaan de komende tijd aan de slag met de uitwerking van dit besluit. Daarbij kunnen er verschillen tussen scholen ontstaan. Scholen informeren ouders over wat dit voor het onderwijs van hun kinderen precies betekent.

Wat betekent ‘alle kinderen voor 50% naar school’ in de praktijk? Moeten alle scholen nu alle klassen in halve klassen naar school laten gaan?

Alle kinderen komen 50% van de onderwijstijd naar school. De reguliere bezetting op een school mag nooit meer dan 50% tegelijkertijd zijn, tenzij de school ook voorziet in noodopvang. De school organiseert het zo dat daarbij maximaal gebruikt wordt gemaakt van de beschikbare ruimte. Dit kan betekenen dat gewerkt wordt met halve klassen, andere vormen van kleinere groepen maar het is aan de school hoe dit precies vorm te geven. Deze vormgeving is uiteraard afhankelijk van grootte van de huidige groepen tov de lokaalgroottes, het onderwijsconcept, beschikbare leraren en andere schoolspecifieke situaties. Daarom schrijven wij geen expliciete groepsgrootte of oplossing voor. Dit plan kan het beste op het niveau van de school gemaakt worden.

Mogen scholen de 50% onderwijstijd inrichten in halve dagen?

Scholen beslissen zelf hoe zij de 50% onderwijstijd inrichten, daarbij wordt wel uitgegaan van hele dagen onderwijs. Bijvoorbeeld: leerlingen om de dag of 2 dagen/3 dagen afwisselend naar school. De reden hiervoor is om het aantal haal- en brengmomenten te beperken en om ouders zo veel mogelijk te ontzien bij het (thuis)werk. Ook is het op deze manier voor de buitenschoolse opvang beter te organiseren.

Kan iedereen die in het onderwijs werkt en iedere leerling naar school?

Iedereen die gezond is, kan naar school. Voor iedereen gelden daarbij de algemene maatregelen:

 • Was uw handen 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen.
 • Was uw handen voordat u naar buiten gaat, als u weer thuis komt, als u uw neus heeft gesnoten, natuurlijk voor het eten en nadat u naar de wc bent geweest.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Was daarna uw handen. 
 • Schud geen handen. 

Meer informatie over kinderen en het coronavirus vindt u op de website van het RIVM.

Moeten leerlingen en leraren 1,5 meter afstand houden?

Kinderen in kinderopvang en in het primair onderwijs hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te bewaren. Kinderen moeten zo veel mogelijk 1,5 meter afstand bewaren ten opzichte van volwassenen (leraren en andere personeelsleden). Daarbij heeft het RIVM in haar advies expliciet rekening gehouden met het feit dat afstand houden voor bepaalde categorieën leerlingen in de praktijk lastig zal zijn. Zo is het in de praktijk onmogelijk om kleuters te verbieden op schoot van de meester of de juf te klimmen, en is het voor sommige leerlingen met gedragsproblemen ook heel lastig om afstand te houden. Een leerling met een gat in de knie heeft een pleister en een knuffel nodig, en leerlingen in het speciaal onderwijs hebben specifieke zorg nodig. Dat mag en is ook verantwoord. Het RIVM geeft aan dat uit onderzoek blijkt dat jonge kinderen ondervertegenwoordigd zijn in de patiëntenpopulatie. Als kinderen ziek worden, verloopt de ziekte mild. Om die reden is de kans dat ze het doorgeven aan een volwassene ook klein. Toch is het goed om, waar het kan, afstand tussen leerling en leerkracht te houden. Personeelsleden onderling moeten de afstand van 1,5 meter in acht nemen.

Meer informatie over kinderen en het coronavirus vindt u op de website van het RIVM.

Mag ik mijn kind tussen de middag ophalen van school om thuis een boterham te eten?

Om haal- en brengbeweging van ouders zoveel mogelijk te voorkomen, roepen we scholen op om in deze periode een continue-rooster te hanteren. Dan blijven alle kinderen tussen de middag over, maar we laten dit aan de scholen.

Hoe is het leerlingenvervoer geregeld?

Leerlingenvervoer in het speciaal onderwijs en voor leerlingen die niet bij het reguliere onderwijs in de directe woonomgeving terecht kunnen, kan plaatsvinden op de reguliere manier. Leerlingen onderling hoeven daarbij geen 1,5 meter afstand te bewaren, en slechts zo veel mogelijk ten opzichte van de chauffeur. Afstand houden tot de chauffeur zal in veel gevallen echter niet mogelijk zijn. Het RIVM adviseert daarbij dezelfde lijn aan te houden als bij de leraren: niet al het contact kan voorkomen worden Het RIVM geeft aan dat uit onderzoek blijkt dat jonge kinderen ondervertegenwoordigd zijn in de patiëntenpopulatie. Als kinderen ziek worden, verloopt de ziekte mild. Om die reden is de kans dat ze het doorgeven aan een volwassene ook klein. De exacte uitwerking van het leerlingenvervoer volgt nog.

Hoe werkt het testen van onderwijspersoneel?

Voor onderwijspersoneel gaat hetzelfde testprotocol gelden als voor de zorg. Dit betekent dat wanneer personeel klachten heeft, er laagdrempelig getest kan worden. Is deze test negatief, dan kan men aan het werk. Is de test positief dan blijft men thuis tot dat er 24 uur geen verschijnselen meer zijn.

Ik voel mij niet lekker, kan ik wel naar school? 

Kinderen, ouders/verzorgers en onderwijspersoneel blijven thuis bij: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 graden Celsius) of koorts. Bij 24 uur klachtenvrij, mogen kinderen, ouders/verzorgers en onderwijspersoneel weer naar school.

Kinderen (en ouders) blijven ook thuis als iemand anders in huis verkouden is en koorts heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag uw kind weer naar school. 

Ik heb een zwakke gezondheid, kan ik wel naar school?

Volwassenen en kinderen met gezondheidsklachten of die behoren tot de risicogroepen volgens het RIVM (boven de 70 jaar of met onderliggende aandoeningen) komen niet naar school. Neem in dat geval contact op met de schoolleiding.

Gaat de noodopvang ook na 11 mei door? 

Ja, de noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen gaat door, dus ook op de dagen dat deze kinderen niet hun schooldag hebben. Datzelfde geldt voor kinderen in een kwetsbare positie. Gemeenten, scholen en kinderopvang zorgen gezamenlijk voor voldoende noodopvangplekken. Ook in de avond, nacht en het weekend blijft noodopvang beschikbaar.

Opvang kinderen op school

Wat zijn dat, ‘cruciale beroepsgroepen’?

Bekijk de lijst met cruciale beroepsgroepen.

Tot wanneer gelden de maatregelen?

De maatregelen gelden van 16 maart tot en met de meivakantie. Vanaf 11 mei gaan de scholen in het primair onderwijs, het speciaal onderwijs en het speciaal basisonderwijs weer fysiek open. Bekijk ook de andere vragen op deze pagina.

Mag mijn kind straks op alle schooldagen naar de BSO?

De buitenschoolse opvang (BSO) volgt de dagen van de basisscholen. Op dagen dat kinderen naar school gaan, is de BSO voor hen beschikbaar. Op andere dagen niet. Gaan kinderen bijvoorbeeld normaal op maandag en dinsdag naar de BSO, maar nu alleen op donderdag en vrijdag naar school? Dan kunnen ze op donderdag en vrijdag naar de BSO. Kinderen kunnen geen extra dagen naar de BSO bovenop de uren die in het contract van de ouders zijn opgenomen (dus in het voorbeeld niet ook nog op maandag en dinsdag). Als kinderen normaal geen gebruik maken van de BSO, dan kunnen ze ook nu niet naar de BSO.

Voor welke kinderen is er noodopvang?

Het uitgangspunt is dat ouders die werken in een cruciale beroepsgroep, kunnen blijven werken. Als in een gezin 1 ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op noodopvang. Het is tot 11 mei geen harde eis dat beide ouders in een cruciale beroepsgroep werken.

De noodopvang is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 0 tot circa 12 jaar (tot leeftijd einde basisschool), inclusief leerlingen van het speciaal (basis)onderwijs. Gemeenten, scholen en kinderopvang kunnen daarnaast maatwerk bieden voor kinderen in een kwetsbare positie. Ouders en professionals kunnen bij de opvang of school aangeven dat zij noodzaak zien voor noodopvang of andere begeleiding voor deze kind(eren). Uiteraard kan de school of kinderopvangorganisatie ook zelf handelen als zij daarvoor mogelijkheden ziet. De opvang of school stemt dit af met de gemeente, die regie heeft. Komende weken wordt de noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen verder uitgewerkt na 11 mei. Uitgangspunt is dat de noodopvang blijft.

Wie zorgt er voor noodopvang?

Gemeenten coördineren de noodopvang, in overleg met kinderopvangorganisaties en scholen. Zij moeten zorgen voor voldoende aanbod voor kinderen in de leeftijd van 0 tot circa 12 jaar (tot leeftijd einde basisschool), inclusief leerlingen van het speciaal (basis)onderwijs.

Waar is de noodopvang?

Het is de bedoeling om de noodopvang zoveel mogelijk op de eigen school of opvanglocatie te organiseren. Maar als het nodig is, kunnen kinderen ook op een andere school of opvanglocatie worden opgevangen. Het is toegestaan om kinderen (van verschillende leeftijden) in groepjes op te vangen. De opvang en begeleiding van jonge kinderen die nog niet naar school gaan, moet worden geboden door gekwalificeerde pedagogisch medewerkers en voor de oudere kinderen (tussen 4 en 12 jaar) door leerkrachten, onderwijsassistenten of pedagogisch medewerkers. Ook als de opvang op een kinderopvanglocatie plaatsvindt, blijft de eigen school nauw betrokken bij het lesprogramma (op afstand) van deze leerlingen. Komende weken wordt de noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen verder uitgewerkt na 11 mei. Uitgangspunt is dat de noodopvang blijft.

Blijft de noodopvang wel open tijdens de meivakantie?

Gemeenten, scholen en kinderopvanglocaties zorgen er samen voor dat er ook in de meivakantie voldoende noodopvangplekken beschikbaar zijn. Dit geldt voor kinderen met ouders in cruciale beroepen en voor kwetsbare kinderen die in een onveilige thuissituatie verkeren.

Groep 8 en eindtoets

Gaat de eindtoets door dit jaar?

Nee. De eindtoets wordt dit jaar niet afgenomen bij leerlingen in groep 8.

Waarom gaat de eindtoets niet door?

Leraren, schoolleiders en ander onderwijspersoneel zijn momenteel erg druk met de opvang van kinderen van ouders met cruciale beroepen. En met het organiseren van onderwijs voor de kinderen die thuis zitten. Dat vergt alle energie van de scholen en heeft nu prioriteit. Daarom heeft minister Slob van OCW besloten dat leraren dit jaar (eenmalig) geen eindtoets afnemen bij leerlingen in groep 8.

Hoe wordt nu bepaald op welk niveau leerlingen mogen starten op de middelbare school?

Dat gebeurt op basis van het schooladvies van de basisschool. Het schooladvies is gebaseerd op de ontwikkeling van het kind over de afgelopen jaren. Het advies van leraren is normaal gesproken al leidend en zal nu ook bepalen op welk niveau een kind start op de middelbare school. Omdat er geen eindtoets wordt gemaakt, kan het schooladvies niet worden heroverwogen. Leerlingen hebben de afgelopen weken al het schooladvies ontvangen. Dit advies wordt nu het definitieve advies voor de middelbare school.

Wat als straks blijkt dat leerlingen niet op het juiste niveau zitten?

Door het ontbreken van de kans op een heroverweging is de informatie die basisscholen meegeven aan de middelbare school extra belangrijk. Middelbare scholen nemen dit advies, samen met de informatie in het Onderwijskundig rapport, mee bij de plaatsing van een leerling. Wanneer de leerling op de middelbare school zit, zal daar nu extra scherp worden bekeken of een leerling op de juiste plek zit. Momenteel werkt het ministerie van OCW aan de verdere invulling hiervan. Dit doet het ministerie in samenwerking met onder andere de sectorraden en Ouders & Onderwijs. Zodra dit concreter uitgewerkt is, worden po- en vo-scholen hierover geïnformeerd.

Hoe worden kinderen voorbereid op de middelbare school?

Basisscholen zijn gevraagd om hun leerlingen in samenwerking met het voortgezet onderwijs voor te bereiden op hun aanstaande overstap naar de middelbare school.

Gevolgen voor de school

Gaat bekostiging aan scholen gewoon door?

 Ja. Bekostiging aan scholen gaat gewoon door.

Wat betekent dit voor mogelijk verlies van onderwijstijd tot 11 mei?

Hier zal soepel mee worden omgegaan. Scholen hoeven in de huidige situatie geen onderwijstijd te registreren. Wel moeten scholen er alles aan doen om afstandsonderwijs te geven, waarbij het verlies aan onderwijstijd wordt geminimaliseerd en de kwaliteit van het onderwijs zo hoog mogelijk is.

Scholen hoeven eventueel verlies van onderwijstijd niet te compenseren in vakanties of op vrije dagen, ook niet in latere jaren. De Inspectie van het Onderwijs past haar toezicht aan op de huidige situatie. Basisscholen en middelbare scholen die afstandsonderwijs aanbieden,  hoeven in deze bijzondere situatie geen verzuimmeldingen te doen.

Mijn school is op dit moment gesloten. Moet ik een melding maken in het verzuimregister als een leerling meer dan 16 uur in 4 weken verzuimt?

De scholen zijn voor de meeste leerlingen gesloten. De situatie voor verzuim is daardoor ook anders dan normaal. Daarom is het in deze uitzonderlijke situatie niet nodig om een verzuimmelding te doen. Ook niet als er afstandsonderwijs wordt aangeboden.

Hoe ziet het toezicht van de inspectie er nu uit? 

Bekijk de informatie op de website van de Inspectie van het onderwijs.

Wat gebeurt er met de meivakantie?

De onderwijstijd die nu door overmacht wordt gemist, hoeft niet te worden ingehaald. Scholen mogen leerlingen en leerkrachten dan ook niet verplichten om gemiste onderwijstijd in te halen tijdens de schoolvakanties. Uiteraard is het wel mogelijk om afstandsonderwijs of extra begeleiding op vrijwillige basis aan te bieden, maar leraren en leerlingen hebben recht op vakantie.

Bron : Rijksoverheid

Volgt u ons al op Facebook ?

[TheChamp-FB-Comments num_posts=”10″]