corona
onderwijs

Blijf goed met elkaar in gesprek

Scholen en kinderopvang hebben de afgelopen weken hard gewerkt om een goede herstart op 11 mei mogelijk te maken. Het is voor beide sectoren een grote organisatorische puzzel, ook in de aansluiting tussen school en BSO. Op veel plekken gaat dat gelukkig goed, maar sommige scholen en kinderopvangorganisaties hebben de aansluiting nog niet helemaal rond. De AVS, de Algemene Vereniging Schoolleiders, roept deze scholen en kinderopvangorganisaties op om zo snel mogelijk sluitende afspraken te maken. Het ministerie van OCW en het ministerie van SZW onderschrijven deze oproep. BSO’s moeten tijdig weten welke kinderen zij maandag (en de rest van de week) moeten ophalen.

Het ministerie van OCW en het ministerie van SZW krijgen veel vragen over scholen die de reguliere schooltijden tijdelijk aanpassen, bijvoorbeeld omdat scholen tijdelijk de kinderen laten overblijven tussen de middag. Dit doen zij om haal- en brengbewegingen van ouders te beperken. Als kinderen overblijven, dan kan de school ervoor kiezen om de eindtijd van school in de middag te vervroegen. Dat hoeft overigens niet. Scholen kunnen ook de eindtijd ongewijzigd laten. Als een school de eindtijd vervroegt, dan kan de school afspraken maken met de BSO om de kinderen eerder op te halen. De BSO is niet verplicht om dit te doen en heeft ook vaak beperkte mogelijkheden hiervoor, bijvoorbeeld vanwege vastgelegde contracturen. BSO’s mogen voor die extra uren geen rekening sturen naar ouders. Ook scholen mogen kinderopvangorganisaties hiervoor niet financieel vergoeden.

BSO’s ontvangen geen compensatie van de rijksoverheid voor eventuele extra opvanguren buiten reguliere openingstijden voor kinderen die niet naar de noodopvang gaan. Als de kinderopvangorganisatie de kinderen niet eerder van school op kan halen, dan kan de school dit ondervangen door deze kinderen tijdelijk op school te laten blijven totdat de kinderen bij de BSO terechtkunnen. De school ontfermt zich in de tussentijd over deze kinderen en zorgt voor een goede overdracht van het kind aan de BSO. Scholen kunnen dit bijvoorbeeld opvangen binnen de capaciteit van het beschikbare onderwijs(ondersteunend) personeel. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de hulp van onderwijsassistenten. Op veel plekken gebeurt dit ook al. Het is van groot belang dat de school en de BSO’s die kinderen van de betreffende school ophalen zo goed mogelijk de gekozen groepsindeling en de tijden op elkaar afstemmen. Dan kan ook tijdig gecommuniceerd worden naar de ouders of hun kind ook die schooldag terecht kan op de opvang. Ook is het belangrijk dat ouders en/of verzorgers goed geïnformeerd worden over de gedragsregels op school en kinderopvang, zodat veiligheid zo goed mogelijk geborgd wordt.

Instroom van nieuwe 4-jarigen na 11 mei

Het ministerie van OCW en het ministerie van SZW krijgen signalen dat sommige scholen kinderen die net 4 geworden zijn, niet willen laten instromen. Zoals ook op Rijksoverheid.nl al eerder gemeld: Een school mag deze kinderen niet weigeren. Er is door het kabinet besloten dat alle kinderen weer een deel van de tijd naar school gaan. Dat geldt ook voor 4-jarigen die nu voor het eerst naar school gaan.

Bekijk hier de volledige oproep van de AVS.

[poll id=”32″]

Bron : Rijksoverheid