corona
onderwijs

Wat kost het u extra ?

Start de basisschool na de zomervakantie met aangepaste schooltijden ? En is dat nog tijdelijk of permanent ? Mag dat ? Kan dat ? Wat zijn de gevolgen ?

De basisscholen horen na de zomervakantie weer te beginnen met de normale schooltijden, zoals deze golden voor de coronacrisis. Er zijn (op dit moment) geen redenen om deze na de schoolvakantie aan te passen wegens de corona. Als de school wel de schooltijden heeft aangepast zijn er de volgende vragen :

  • Heeft de school deze aanpassing gedaan volgens de normale procedures, zoals instemming van de MR bij de school ?
  • Heeft de school (tijdig) afspraken gemaakt met de samenwerkende BSO’s ?
  • Heeft de school u tijdig geinformeerd?
  • Heeft de BSO die mogelijkheden om de openingstijden te verruimen ?
  • Wat zijn de extra kosten die u aan de BSO moet gaan betalen ?

Aanpassing van de schooltijden betekend namelijk ook uitbreiding van het aantal opvanguren welke niet zijn opgenomen in uw huidige contract met de kinderopvang. De BSO heeft het volste recht om deze extra uren opvang door te rekenen. De BSO dient ook tijdig geïnformeerd te zijn.

Onderstaand ook de tekst uit de Vraag en antwoord voor ouders van de basisschool.

Mijn school houdt ook nu, na 8 juni, een continurooster, mag dat? 

Het uitgangspunt is dat scholen sinds 8 juni terugkeren naar hun normale schoolrooster. Hierbij houden zij rekening met eventuele noodzakelijke gespreide breng- en haaltijd om voor voldoende afstand tussen volwassenen te zorgen. Dit staat in het protocol.

De buitenschoolse opvang (BSO) is open op normale tijden, zoals in uw contract staat. 

Als een school de vaste schooltijden wil aanpassen, gelden de normale procedures. Zoals afstemming met de medezeggenschapsraad van school. Ook heeft de school de verantwoordelijkheid voor een goede aansluiting van de kinderopvang op de schooltijden. Daarom zal school met de BSO’s afspraken moeten maken.

Als een BSO mogelijkheden heeft het aanbod te verruimen met aangepaste openingstijden, zal de BSO dit ook eerst moeten afstemmen met de Oudercommissie van de BSO.

Extra opvanguren worden in rekening gebracht bij de ouders. Ouders moeten wel instemmen met een contractuitbreiding en een wijzing doorgeven bij de Belastingdienst voor de kinderopvangtoeslag.