corona
corona

Versie 19-09-2020

Achtergrond

Om verspreiding van COVID-19 tegen te gaan moet in Nederland iedereen die klachten heeft die bij COVID-19 kunnen passen thuisblijven. De belangrijkste klachten bij COVID-19 zijn verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) en/of hoesten en/of benauwdheid en/of plotseling verlies van reuk of smaak en/of verhoging of koorts boven de 38 graden. Jonge kinderen zijn vaak en bij herhaling verkouden. Dit wordt meestal veroorzaakt door een van de vele verkoudheidsvirussen en gaat vanzelf weer over. Als de algemene maatregelen bij COVID-19 worden aangehouden, worden deze kinderen echter vaak en bij herhaling geweerd van kinderdagverblijf of school. Dit is niet wenselijk met het oog op de ontwikkeling van de kinderen en het werkverzuim van de ouders. Sinds iedereen met klachten passend bij COVID-19 laagdrempelig getest kan worden, is er forse toename van het aantal testen bij jonge kinderen om COVID-19 uit te sluiten zodat zij weer naar school of kindercentrum mogen gaan. Op 18 september heeft er een wijziging plaatsgevonden in het testbeleid waarbij kinderen t/m 12 jaar niet meer standaard getest worden bij klachten, enkel in bepaalde uitzonderingssituaties.

Overwegingen  

Bij kinderen verloopt COVID-19 meestal niet ernstig en hun rol in de transmissie van SARS-CoV-2 lijkt beperkt te zijn (zie Kinderen en COVID-19 op RIVM.nl). Daarnaast is op dit moment (medio juni 2020) de incidentie van COVID-19 in Nederland laag. Van 1 tot 15 juni 2020 zijn ruim 100.000 mensen in de teststraten getest, waarbij 1,7% van de testen positief was. Van de ruim 3500 kinderen van 0 tot en met 6 jaar die getest zijn op COVID-19 was 0,5% positief (zie Resultaten uit de GGD teststraten op RIVM.nl). Echter, van de ~ 90 kinderen van 0 tot en met 6 jaar die getest werden vanwege bron- en contactonderzoek testte 14,3% positief. Bij een goede bron- en contactopsporing wordt het bij de huidige lage incidentie van COVID-19 niet nodig geacht om alle jonge kinderen met verkoudheid te weren of te testen. Na afstemming met het OMT heeft het RIVM deze handreiking voor bij neusverkouden kinderen daarom aangepast.

Advies

Kinderen jonger dan 4 jaar mogen naar het kinderdagverblijf of andere vormen van kinderopvang als zij alleen neusverkoudheid hebben zonder koorts. Dit geldt niet als zij een contact zijn van een patiënt met een bevestigde SARS-CoV-2-infectie of als er iemand in het huishouden van het kind is met koorts of benauwdheid.

Kinderen op de basisschool* mogen naar school en de kinderopvang of gastouder als zij alleen neusverkoudheid hebben zonder koorts. Dit geldt niet als zij een contact zijn van een patiënt met een bevestigde SARS-CoV-2-infectie of als er iemand in het huishouden van het kind is met koorts of benauwdheid.

* Als scholen of kinderopvangorganisaties de gebruikelijke groepsindeling niet hanteren, geldt dit voor kinderen tot en met 12 jaar.

Kinderen met andere klachten, die bij COVID-19 kunnen passen (zoals benauwdheid, (meer dan incidenteel) hoesten en koorts) moeten thuisblijven. Zij blijven thuis totdat deze klachten 24 uur over zijn.

Kindercentra en basisscholen melden, conform artikel 26 van de Wpg, clusters van 3 of meer kinderen in één groep met verdenking op COVID-19 aan de GGD. Indien er sprake is van een cluster kan er door de GGD besloten worden kinderen alsnog wel te testen.

Testen

Het is belangrijk dat jonge kinderen met neusverkoudheid getest worden op COVID-19 als zij een contact zijn van een patiënt met een bevestigde SARS-CoV-2-infectie, als zij ernstig ziek zijn, of als zij deel uitmaken van een uitbraakonderzoek. Uiteraard kunnen kinderen met neusverkoudheid ook getest worden op indicatie van de behandelend arts.

Daarnaast is het belangrijk dat gezinsleden die klachten hebben die bij COVID-19 passen getest worden.

Bovenstaand advies wordt regelmatig geëvalueerd en op basis van de epidemiologische ontwikkelingen zo nodig aangepast.

Zie ook de Beslisboom neusverkouden kinderen op de AJN-site.

Versiebeheer

  • 19-09-2020: Aangepast n.a.v. gewijzigde beleid thuisblijven bij klachten voor kinderen t/m 12 jaar.
  • 02-07-2020: De voorwaarde ‘volwassen gezinslid met klachten passend bij COVID-19’ voor thuishouden kind is aangepast naar ‘iemand in het huishouden met koorts of benauwdheid’.
  • 18-06-2020: Aangepast omdat er onduidelijkheid was over de leeftijd.
  • 17-06-2020: Geheel herziene versie : Kinderen van 0- 6 jaar met neusverkoudheid zonder koorts mogen naar kindercentrum en groep 1 of 2 van de basisschool.
  • 11-06-2020: Elk kind met neusverkoudheid kan op verzoek van de ouders getest worden, maar testen is niet verplicht. 
  • 29-05-2020: Klachten passend bij COVID-19 zijn gewijzigd.
  • 12-05-2020: Eerste versie

Bron : RIVM