Het Waarborgfonds Kinderopvang heeft weer het Sectorrapport kinderopvang gepubliceerd, ditmaal over het jaar 2019.  Het Sectorrapport Kinderopvang geeft kinderopvangondernemers, de politiek, financiers, ouders en overige maatschappelijke stakeholders inzage in feiten, cijfers en ontwikkelingen uit de sector. Individuele kinderopvangorganisaties kunnen zichzelf op deze manier spiegelen met het gemiddeld sectorbeeld.

Het rapport is opgesteld aan de hand van de jaarcijfers van 188 kinderopvangorganisaties. Het Sectorrapport is samengesteld mede dankzij commitment van Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK en Voor Werkende Ouders.

Verslechtering

Wat opvalt is dat nagenoeg alle kengetallen (solvabiliteit, liquiditeit, rentabiliteit, personeelslasten) verslechterd zijn in 2019 tov 2018. Dit terwijl er in 2019 qua bezetting nog sprake was van een positieve ontwikkeling bij veel organisaties. De hogere personele kosten lijken op basis van de gegevens deels opgevangen te zijn uit het rendement. Dat past bij het beeld dat de nodige organisaties de uurprijs 2019 nog niet volledig aangepast hadden aan de hogere personele lasten. Uit de praktijk blijkt dat nog veel organisaties de uurprijs baseren op de fiscale maximum uurprijzen en gegevens over indexatie, maar niet op basis van de eigen bedrijfsvoering.

Solvabiliteit

De solvabiliteit geeft aan of de organisatie in staat is om de schulden op langere termijn te betalen, dus is het bedrijf financieel gezond. Over het algemeen wordt een percentage tussen de 25 % en 40 % als gezond beschouwt.

Bij de kinderopvang is deze gemiddeld “maar” 18 %. De solvabiliteit is eind 2019 5,8% lager dan in 2018. Daarmee is de gemiddelde solvabiliteit weer onder de 20% beland, wat laat zien dat het weerstandvermogen van de sector gemiddeld verslechterd is.

Rentabiliteit

De rentabiliteit geeft het verband weer tussen het financiële resultaat van de organisatie en de omzet. Dit laat zien in hoeverre een organisatie in staat is om haar kosten aan te passen aan haar omzet. De gemiddelde rentabiliteit in 2019 is 2,9%. Daarmee een daling van 0,5% ten opzichte van het kengetal van 2018.

Personeelslasten

De gemiddelde personeelslasten bedroegen in 2019 : 72,8% Vergeleken met de cijfers 2018 zijn  de gemiddelde personeelslasten met 1,5% gestegen. 50% van de deelnemers heeft een percentage tussen 68,4% en 77,1%. In 2018 lag dit percentage tussen 67,3% en 76,0%.

Mogelijke oorzaken :

  • Stijging personeelslasten als gevolg Wet IKK
  • Stijging omzet (indexering uurtarieven) is lager dan de stijging personeelslasten (oftewel : niet alle kostenstijgingen zijn doorberekend aan de ouders)

Verwachting 2020

Het jaar 2019 was nog een goed jaar voor de kinderopvang qua bezetting. In 2020 spelen er een aantal factoren :

  • Gevolgen van de coronacrisis :
    • Vermindering omzet
    • Compensatie bovenmatig uurtarief tijdens lockdown
  • Stijging brutolonen volgens cao kinderopvang met circa 5 %
    • Indexatie uurtarieven door Rijksoverheid staat niet in verhouding tot werkelijke kostenstijgingen in 2020

Op  basis van deze factoren is te verwachten dat het Sectorrapport Kinderopvang 2020 nog slechtere kengetallen zal opleveren.

Download Sectorrapport