onderwijs

In 2021 gaat een aantal wijzigingen in voor de sectoren onderwijs en cultuur. Hieronder staan de belangrijkste veranderingen.

Wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen

In februari 2021 treedt de Wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen ook in werking in het basisonderwijs. Met deze wet wil het kabinet het aanbod van scholen beter laten aansluiten bij de wensen van ouders en leerlingen. Vanaf 1 juni 2021 kunnen initiatiefnemers via de vernieuwde stichtingsprocedure een school starten. Belangrijke onderdelen van de nieuwe wet zijn het gesprek in de regio, de belangstellingsmeting, de kwaliteitstoets en de aangescherpte eisen aan bestuurders.

Nieuwe invulling prestatiebox vo: strategisch personeelsbeleid, begeleiding en thuiszitters

In 2021 komt er een nieuwe invulling van de prestatiebox in het voortgezet onderwijs. Een deel van de doelen uit het sectorakkoord zijn behaald. De middelen daarvoor dalen in 2021 in de lumpsum. Enkele doelen zijn echter nog niet behaald, namelijk beter strategisch personeelsbeleid, betere begeleiding van startende leraren en schoolleiders en het terugdringen van het aantal thuiszitters. Voor deze doelen komt in 2021 een aparte aanvullende bekostigingsregeling. De middelen in deze regeling worden verstrekt op basis van het aantal leerlingen per school.

Beleidsregel verstrekking licentie dans- en muziekonderwijs basisonderwijs

Vanaf 2021 kan aan scholen in het basisonderwijs een DAMU-licentie worden verstrekt. Deze licentie bestaat al voor het voortgezet onderwijs. De aanvraag voor een DAMU-licentie kan in de maand maart ingediend worden. Het introduceren van een DAMU-licentie in het basisonderwijs draagt bij aan een doorlopende leerlijn en biedt ruimte aan dans- en muziekleerlingen om hun talenten te ontwikkelen. Er kunnen maximaal twaalf scholen in het basisonderwijs een licentie krijgen. Zij werken samen met één van de twaalf DAMU-scholen in het voortgezet onderwijs en met een hbo-instelling voor dans of muziek.

Subsidie reiskostenregeling leerlingen dans- en muziekonderwijs basisscholen

Voor dans- en muziektalenten die op een basisschool zitten en al bezig zijn in het vooropleidingstraject van een hbo-instelling voor dans of muziek (DAMU) komt per augustus 2021 een tegemoetkoming in de reiskosten beschikbaar. Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming in reiskosten worden dezelfde criteria gehanteerd als in het voortgezet onderwijs, waar de regeling al langer geldt. Een leerling moet ingeschreven staan op een basisschool met een DAMU-licentie en ingeschreven zijn op een hbo-vooropleiding dans of muziek. Verder geldt een minimale reisafstand en een maximaal inkomen van de ouder(s) van de leerling.

Subsidie Tel mee met Taal (aanpak van laaggeletterdheid)

De nieuwe Tel mee met Taal subsidieregeling 2021-2024 bouwt voort op die van de periode 2016-2020, maar is op een aantal punten uitgebreid en aangepast. Zo kan er nu – naast subsidie voor laaggeletterde werknemers en laaggeletterde ouders – ook subsidie aangevraagd worden voor praktijkgerichte experimenten. In 2021 is er eenmalig 6 miljoen extra aan subsidie beschikbaar om (digitaal) laaggeletterde werknemers scholing aan te bieden. Tel mee met Taal biedt jaarlijks subsidie voor activiteiten die zijn gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid.

Subsidieregeling extra begeleiding en nazorg mbo 2021/2022

Met de subsidieregeling extra begeleiding en nazorg mbo 2021/2022 kunnen instellingen subsidie krijgen voor extra begeleiding van studenten en nazorg aan gediplomeerde schoolverlaters. Deze begeleiding is gericht op de overstap naar een andere opleiding, het vinden van werk of doorgeleiding naar andere instanties die daarbij kunnen helpen. De verwachting is dat deze subsidieregeling in de tweede helft van januari zal worden gepubliceerd en subsidie kan worden aangevraagd van 22 januari 2021 tot en met 22 februari 2021. De verdere communicatie hierover volgt nog.

Regeling Extra hulp voor de klas

Na de eerdere bekendmaking op 16 november is de uitwerking gereed van de regeling Extra hulp voor de klas. Het kabinet stelt 210 miljoen euro beschikbaar waarmee scholen en instellingen in het po, vo en mbo in 2021 extra hulp kunnen inschakelen tijdens de coronacrisis. Met dit geld kunnen scholen extra bevoegd personeel inzetten, ondersteuners laten meehelpen en meer (online) gastlessen mogelijk maken, bijvoorbeeld op het gebied van sport, techniek en cultuur. De subsidieregeling is op 17 december gepubliceerd en regio’s en mbo instellingen kunnen tot en met 24 januari 2021 een aanvraag indienen.

Reclame en bescherming minderjarigen

Vanaf 1 januari kunnen kinderen naar kinderprogramma’s kijken zonder dat zij met reclame worden geconfronteerd. Op die manier worden zij beter beschermd tegen ongewenste commerciële beïnvloeding. Ook online mag de publieke omroep geen reclame meer tonen. Dat geldt voor al haar online platforms. Verder wordt televisiereclame op de publieke omroep stapsgewijs gehalveerd. Hiermee wordt een eerste belangrijke stap gezet naar een volledig reclamevrije omroep, maar wordt ook de publieke omroep zelf minder afhankelijk van wisselende reclame-inkomsten.

Bron : Rijksoverheid