corona

12 januari 2021, 19.30 uur: De informatie op deze pagina is aangepast naar aanleiding van de persconferentie van 19.00 uur.

De kinderopvang (kinderdagopvang en BSO) en het basisonderwijs zijn tot en met 7 februari dicht . Er wordt voor het basisonderwijs en de kinderopvang onderzocht of zij mogelijk eerder weer geheel open kunnen, mogelijk vanaf 25 januari. Er is noodopvang voor kinderen van wie 1 of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep en voor kinderen in een kwetsbare positie.

Is uw kind verkouden? Check of uw kind naar de noodopvang mag met de beslisboom kinderopvang. Kijk voor meer informatie over kinderen met neusverkoudheid op de website van het RIVM.

Beschikbaarheid noodopvang

Noodopvang is beschikbaar voor:

  • kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep;
  • kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is.

Randvoorwaarden noodopvang

  • Noodopvang die door een kinderopvangorganisatie wordt geboden is alleen beschikbaar voor kinderen van ouders die een contract hebben met de kinderopvang.
  • Deze noodopvang geldt enkel en voor het aantal uren dat in het contract is afgesproken. 

Let op: dit is dus anders dan de situatie in het voorjaar.

Aanbod noodopvang

  • Noodopvang wordt altijd geboden door scholen en kinderopvangorganisaties (dagopvang en BSO) wanneer er kinderen zijn die hier recht op hebben. Dit is dus anders dan de situatie in het voorjaar.
  • Scholen leveren noodopvang tijdens de schooluren en de kinderopvang gedurende de reguliere openstellingstijden van de kinderopvang.
  • Daarnaast kunnen kinderen van ouders in cruciale beroepen voor benodigde opvang in avond, nacht en weekend terecht bij hun gastouder.

Cruciaal beroep en extra uren noodopvang

Werkt u in een cruciaal beroep en wilt u tijdens reguliere openingstijden gebruik maken van extra kinderopvang? Neem in dit geval contact op met uw kinderopvangorganisatie om te kijken wat hiervoor nodig is.

Oproep brancheorganisaties over niet factureren extra uren noodopvang

Brancheorganisaties doen een oproep aan kinderopvangorganisaties om ouders in cruciale beroepen geen aanvullende factuur te sturen wanneer zij extra uren noodopvang nodig hebben.

Financiering noodopvang

  • De noodopvang wordt binnen de reguliere schooltijden en reguliere contracturen met de kinderopvang/BSO aangeboden. Dit gaat voor zowel de scholen als voor de kinderopvang zoveel mogelijk met gesloten beurzen.
  • Er is, net als in het voorjaar, sprake van een financiële tegemoetkoming voor de eigen bijdrage tot de maximum uurprijs voor ouders die de facturen voor de kinderopvang/BSO doorbetalen.

Sluiting en gastouderopvang

De gastouderopvang blijft open. Er geldt wel het dringende verzoek aan ouders om alleen gebruik te maken van de opvang als zij een cruciaal beroep uitoefenen of als hun kinderen in een kwetsbare positie zitten.

Ook hierbij geldt dat de opvang alleen beschikbaar is voor de reguliere klanten. Als u geen contract met een voorziening voor gastouderopvang heeft, kunt u geen gebruik maken van de noodopvang. U kunt uiteraard wel alsnog een contract sluiten. Hiervoor geldt wel dat u de factuur dient te betalen en hiervoor recht op kinderopvangtoeslag hebt.

Beschikbaarheid 24-uurs noodopvang in de avond, nacht en weekend

Alleen als uw kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouder volgens de reguliere openingstijden 24 uurs opvang biedt, is er 24 uurs noodopvang beschikbaar voor uw kind(eren).

Kinderen van ouders in cruciale beroepen onderbrengen in een van mijn andere vestigingen

In de praktijk zien we dat kinderopvangorganisaties die bijvoorbeeld meerdere vestigingen hebben, enkele vestigingen openhouden om de kinderen van deze ouders in cruciale beroepsgroepen op te vangen. Dit clusteren is toegestaan, mits het belang van het kind niet in het geding komt. Daarom is het belangrijk dat houders daarbij uitgaan van het belang van het kind en bijvoorbeeld wel proberen zoveel mogelijk de voor de kinderen bekende gezichten in te zetten. Ook scholen mogen – in overleg met het schoolbestuur, de gemeenten en kinderopvangorganisaties – kinderen op een andere dan hun normale plek opvangen. Ouders moeten hier dan wel toestemming voor hebben gegeven.

Verder gelden voor alle locaties voor kinderopvang en gastouderopvang gelden de reguliere kwaliteitseisen. Er is geen reden om af te wijken van bijvoorbeeld de beroepskracht-kind-ratio.

Cruciale beroepen

Ouders met cruciale beroepen kunnen gebruik maken van de noodopvang. Door deze noodopvang kunnen zij gewoon naar hun werk en bijdragen aan het draaiend houden van de samenleving. Het gaat hier om beroepsgroepen die in de huidige omstandigheden vragen om continue bezetting. Bekijk de lijst met cruciale beroepen

Ik werk in een cruciale beroepsgroep, maar mijn partner niet

Het uitgangspunt bij één ouder die een cruciaal beroep uitvoert, is dat ouders de opvang zoveel als mogelijk zelf thuis regelen. Maar dat is geen harde eis. Als het niet lukt om de kinderen zelf op te vangen, kunnen deze ouders de kinderen toch naar de noodopvang brengen.

Mijn functie staat niet opgenomen in de lijst met cruciale beroepsgroepen, maar ik draag wel bij aan de aanpak van het coronavirus. 

Uitgangspunt is dat uw kinderen dan niet naar school of de opvang gaan. Er is bewust gekozen voor een beperkte lijst met beroepsgroepen. Alleen zo is er voldoende capaciteit in de noodopvang voor de ouders die de samenleving draaiend houden. 

Mogelijk zijn er andere oplossingen te bedenken, die passen binnen de maatregelen waartoe de overheid heeft besloten. Opvang bij kwetsbare ouderen (bijvoorbeeld bij grootouders) is daarbij niet verstandig. 

Bij de opvang duidelijk maken dat ik of mijn partner deel uitmaakt van de cruciale beroepsgroepen

Dit kunt u aangeven bij uw school of kinderopvanglocatie. U hoeft dit niet aan te tonen door een verklaring van uw werkgever. We vertrouwen erop dat in deze uitzonderlijke tijd alleen ouders die werkzaam zijn in een cruciale beroepsgroep een beroep doen op de noodopvang, ook om het systeem niet te veel te belasten.