FNV Kinderopvang dreigt met acties. De vakbond heeft een ultimatum gesteld aan de werkgeversorganisaties in de kinderopvang, deze luidt als vogt:

Aan de voorzitters van BK, BMK en BVOK,

Op 8 februari 2021, 1 maart 2021, 17 maart 2021, 30 maart 2021, 14 april 2021 en 10 mei 2021 hebben onderhandelingen plaatsgevonden over een nieuwe cao Kinderopvang (verder te noemen: cao KO).

Gedurende het gehele cao-traject, maar met name op 1 maart 2021, 17 maart 2021, 30 maart 2021, 14 april 2021 en 10 mei 2021 heeft FNV Zorg en Welzijn geconcludeerd dat uw reactie op onze voorstellenbrief onvoldoende was om tot overeenstemming te komen over een nieuwe cao.

Vanaf 17 maart 2021 heeft u aangegeven dat u onvoldoende en/of niet bereid was om concrete afspraken te maken over onder andere: het verlagen van de werkdruk voor de kinderopvang, peuterspeelzalen (peuteropvang) en de buitenschoolse opvang, afschaffen van de jaarurensystematiek, het afschaffen van de beschikbaarheidsdag, inzet van de functie groepshulp, verkleinen van de groepen kinderen, verplicht toepassen van de functiedifferentiatie, verbeteren en indexeren van het levensfasebudget, eerder stoppen met werken en het loon.

Op 21 mei 2021 heeft u een eindbod op schrift gesteld en aangegeven dat u niet bereid was verdergaande toezeggingen te doen.

FNV Zorg en Welzijn heeft het door u ter tafel gelegde eindbod besproken in meerdere ledenraadplegingen. De uitkomst van onze ledenberaden was dat 95% van de leden heeft aangegeven dat zij niet instemmen met het door u gedane eindbod op 21 mei 2021.

Nu u in de laatste onderhandelingsronde helder te kennen heeft gegeven niet bereid te zijn in te gaan op de voorstellen zoals deze door de FNV zijn gedaan, moeten wij constateren dat er thans een onoverbrugbaar verschil bestaat in wederzijdse standpunten. Dit betekent dat wij zijn uitonderhandeld. Gezien de ontstane situatie hebben wij besloten u een ultimatum te stellen.

De eisen van FNV Zorg en Welzijn waarmee u alsnog akkoord dient te gaan zijn de volgende:

 • Een éénjarige cao van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022.
 • Een structurele loonsverhoging van 5% bij een éénjarige cao, gebruikt voor de structurele loonsverhoging, verhoging van de bestaande eindejaarsuitkering en vergoeding voor stand-by.
 • Kleinere groepen kinderen met minimaal één kind per groep minder.
 • Structurele inzet van de functie groepshulp zoals deze in het functieboek van de cao KO staat.
 • Meer niet-groepsgebonden uren, met een minimum van 4 uur per jaar extra.
 • Het verplicht toepassen van de functiedifferentiatie zoals beschreven in het functiehandboek van de cao KO.
 • Het afschaffen van de jaarurensystematiek (JUS).
 • Het afschaffen van de beschikbaarheidsdag.
 • Indexeren van het levensfasebudget en het verbeteren van het levensfasebudget.
 • Duidelijke afspraken over eerder stoppen met werken.
 • Het recht op 3 weken aaneengesloten vakantie.
 • Meer vakantie-uren.
 • Aanpassing van de buitengewoon verlofregeling door werknemers het recht te laten hebben op buitengewoon verlof, zonder mogelijkheid tot constante discussie.

Voor een toelichting en onze overige eisen verwijzen wij u kortheidshalve naar onze voorstellenbrief d.d. 2 februari 2021 en het verslag cao-onderhandelingen van 8 februari 2021.

Indien wij vóór maandag 14 juni 2021 om 12.00 uur van u geen schriftelijke reactie hebben ontvangen, waaruit blijkt dat u integraal akkoord gaat met de hiervoor geformuleerde eisen, dient u rekening te houden met door ons uit te roepen en te organiseren acties, waaronder werkonderbrekingen en stakingen voor kortere of langere duur. Wij gaan ervan uit dat u de bij u aangesloten leden op de hoogte stelt van dit ultimatum en de naderende acties.

Over de aard en omvang van de acties zullen wij zo nodig de betrokken werkgevers separaat berichten. Wij hopen echter dat de door ons beoogde overeenstemming spoedig gerealiseerd kan worden en zijn hiertoe te allen tijde voor overleg beschikbaar.

Het is mogelijk dat, behalve u en uw leden, ook derden (bv ouders) hinder of schade ondervinden van de door ons georganiseerde acties. Dit vloeit logischerwijs voort uit ons actierecht zoals dit is neergelegd in art. 6 lid 4 ESH en is als zodanig rechtmatig. Wij wijzen u erop dat het uw verantwoordelijkheid c.q. die van uw leden is eventuele derden tijdig in kennis te stellen van dit ultimatum en mogelijke acties.

Voorts wijzen wij u en uw leden erop dat het inzetten van onderkruipers op grond van de WAADI verboden is. Indien wij daar aanleiding toe zien, zullen wij de Inspectie SZW vragen een onderzoek in te stellen. Daarnaast wijzen wij u en uw leden er op dat het laten overnemen door andere instellingen van werk dat normaliter door actievoerders wordt verricht, aanmerken als besmet werk en dit onrechtmatig achten.

Wij behouden ons het recht voor om zonder nadere aankondiging over te gaan tot het nemen van (rechts)maatregelen wanneer wij constateren dat u of uw leden zich schuldig maken aan het overtreden van het onderkruipersverbod of anderszins onrechtmatig jegens ons wordt gehandeld. Vanzelfsprekend zullen wij onze leden en andere werknemers bij die instellingen oproepen om geen besmet werk te verrichten.

Hoogachtend,

Debbie van Leiden                                                       Zakaria Boufangacha

Bestuurder FNV                                                            Arbeidsvoorwaardencoördinator FNV

Einde ultimatum FNV

Lees ook : Factcheck redenen FNV Kinderopvang : wat klopt er nu van?

[poll id=”42″]