ZZP

Per 1 januari 2025 wordt de taaleis IKK van kracht. Dat betekent dat alle pedagogisch medewerkers moeten aantonen dat zij de Mondelinge vaardigheden – Spreken, Gesprekken voeren en Luisteren- op niveau 3F beheersen. De aantoonbaarheidseisen (wanneer voldoe je eraan) en de manier van toetsen (op welke manier toon je dat aan) leiden tot veel onduidelijkheid. In een gezamenlijk overleg van brancheorganisaties, cao-partijen, SZW, OCW, MBO Raad en FNV zijn er nu eenduidige afspraken gemaakt. Vanaf 1 januari 2025 geldt één hoofdregel voor de taaleis IKK, VE én de diploma’s voor (gespecialiseerd) pedagogisch medewerker.

Taaleis IKK
De hoofdregel wordt dat pedagogisch medewerkers

  • gemiddeld een 5,5 of hoger hebben behaald voor de drie deelvaardigheden Spreken, Gesprekken voeren en Luisteren, én
  • minimaal een 5,0 hebben behaald voor elke afzonderlijke deelvaardigheid.

Bijvoorbeeld: als voor twee deelvaardigheden een 5,0 is behaald, kan dat gecompenseerd worden met een 6,5 of hoger voor de derde deelvaardigheid.

Overgangsregeling
Dat de aantoonbaarheidseisen vanaf 1 januari 2025 uitgaan van een gemiddelde voldoende voor de drie deelvaardigheden is de meest gunstige uitwerking van de taaleis 3F, die eenvoudig, begrijpelijk en werkbaar is. Maar er gaan ook diploma’s afvallen die nu nog wel als bewijs gelden (havo, vhbo, mogelijk vwo, ‘oudere’ mbo4). Daarom komt er een overgangsregeling voor medewerkers die vóór 1 januari 2025 al in dienst zijn. Als zij op basis van de huidige aantoonbaarheidseisen in de cao kinderopvang voldoen aan de taaleis IKK – bijvoorbeeld omdat zij een havodiploma of een ouder mbo4 diploma hebben – dan blijven ze daarmee voldoen. Er hoeft dus niet opnieuw aangetoond te worden dat de medewerker taalniveau 3F beheerst.

Opleidingen en examens
De taaleis IKK is als beroepseis opgenomen in de nieuwste kwalificatiedossiers van de opleidingen. Studenten van de (G)PM vanaf startjaar 2019-2020 (mbo3) resp. 2021-2022 (mbo4) moeten aan bovenstaande voorwaarden voldoen om hun diploma te krijgen.

Voor de drie deelvaardigheden Spreken, Gesprekken voeren en Luisteren zijn instellingsexamens beschikbaar. Elke deelvaardigheid kan getoetst worden met een instellingsexamen dat aansluit bij het toekomstig vak van de student. Door deze mogelijkheid is het cijfer van het generieke centraal examen, waarin (onder meer) Luisteren wordt getoetst, niet meer doorslaggevend.

Taaleis Voorschoolse educatie
Voor medewerkers op een VE-groep geldt de taaleis nu al. Als extra eis geldt dan dat zij ook Lezen moeten beheersen op niveau 3F. Dit staat in het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit VE.

OCW heeft in oktober jl. de aantoonbaarheidseisen voor de taaleis VE in lijn met de nieuwe afspraken gebracht. Ze worden op dezelfde manier ingezet als de aantoonbaarheidseisen voor de taaleis IKK. Dat betekent: gemiddelde van de 4 vaardigheden een 5,5 of hoger én voor elke deelvaardigheid afzonderlijk minimaal een 5,0. Studenten hebben de mogelijkheid om niet alleen Luisteren, maar ook Lezen te toetsen met een instellingsexamen.

Meer informatie? Download de actuele notitie hier.