euro
Werkenbijkinderopvang

Per 1-8-2020 onder CAO Kinderopvang

In de overgangsregeling is afgesproken dat per 1 augustus 2020 de werkingssferen van de Cao Kinderopvang en de Cao Sociaal Werk zo aangepast worden dat peuterspeelzaalwerk vanaf die datum niet langer onder de Cao Sociaal Werk maar onder de Cao Kinderopvang valt.

Dit heeft tot gevolg dat peuterspeelzaal leidsters die nog onder CAO Sociaal Werk vielen per 1 augustus 2020 werkzaam zijn onder de CAO Kinderopvang.Een en ander is vastgelegd in het :

De medewerkers ontvangen maandelijks een compensatietoeslag van 6,61 %, zoals vastgelegd in artikel 8 van de overgangsregeling.

Artikel 8 Behoud hoogte salaris en ingroeiregeling

  1. De medewerker die overgaat naar de Cao Kinderopvang, behoudt de hoogte van zijn salaris zoals dat geldt op de overgangsdatum. Aan de hand daarvan wordt de medewerker ingedeeld op het salarisniveau van de naast hogere trede van de salarisschaal van pedagogisch medewerker in de Cao Kinderopvang.
  2. Als de medewerker op de overgangsdatum een salaris heeft dat boven het maximum zit van de salarisschaal van pedagogisch medewerker in de Cao Kinderopvang, deelt de werkgever de medewerker in het maximum van die salarisschaal in. De werkgever kent het verschil tussen het oorspronkelijke salaris en het nieuwe salaris toe als een maandelijkse persoonlijke toeslag. De medewerker groeit in de Cao Kinderopvang in doordat het bedrag waarmee het salaris stijgt als gevolg van cao-loonstijgingen in de Cao Kinderopvang, wordt verrekend met de persoonlijke toeslag. Eventuele toekomstige verhogingen, na 2020, van de eindejaarsuitkering in de Cao Kinderopvang worden ook verrekend met de persoonlijke toeslag op dezelfde wijze als hiervoor bepaald ten aanzien van cao-loonstijgingen.
  3. De medewerker ontvangt in verband met de overgang naar de Cao Kinderopvang een maandelijkse compensatietoeslag van 6,61% berekend over het oorspronkelijke salaris (Cao Sociaal Werk), bovenop, indien van toepassing, de persoonlijke toeslag bedoeld in lid 2.
    De medewerker groeit in de Cao Kinderopvang in doordat het bedrag waarmee het salaris stijgt als gevolg van cao-loonstijgingen in de Cao Kinderopvang, wordt verrekend met de compensatietoeslag. Eventuele toekomstige verhogingen van de eindejaarsuitkering, na 2020, in de Cao Kinderopvang worden ook verrekend met de compensatietoeslag op dezelfde wijze als hiervoor bepaald ten aanzien van cao-loonstijgingen.
  4. De compensatietoeslag en de persoonlijke toeslag behoren tot het pensioengevend inkomen en tellen daarnaast mee voor de berekening van de jaarlijkse vakantietoeslag.
  5. Bij de ingroei bedoeld in lid 2 en lid 3 wordt eerst de persoonlijke toeslag afgebouwd en vervolgens de compensatietoeslag.
  6. Het bepaalde in de voorgaande leden is van overeenkomstige toepassing op de overige medewerkers die op de overgangsdatum overgaan van de Cao Sociaal Werk naar de Cao Kinderopvang.