Zoals afgelopen zondag door het kabinet bekend is gemaakt gaan vanaf maandag 8 februari de kinderdagopvang, de gastouderopvang, de basisscholen en het speciaal (basis)onderwijs weer volledig open. 
Volgens het OMT is het verantwoord als bovengenoemde vormen van kinderopvang en onderwijs weer volledig open gaan. Wel worden aanvullende maatregelen genomen om verspreiding op kinderdagverblijven en scholen tegen te gaan. 

Contacten beperken

Het OMT adviseert om de verspreidingsrisico’s in de kinderopvang en het primair onderwijs verder te beperken. Kinderen spelen een beperkte rol in de verspreiding van het virus, maar de situatie in Nederland is nog steeds zorgelijk. Daarom heeft het RIVM een Generiek Kader ontwikkeld met voorstellen hoe kinderopvangorganisaties en scholen de verspreidingsrisico’s nog verder kunnen inperken. 

Op basis van dit Generiek Kader is door de brancheorganisaties kinderopvang – in samenwerking met SZW – het protocol Kinderopvang  aangepast. Net als in eerdere versies van het protocol, sinds de heropening van de kinderopvang in het voorjaar van 2020, zijn de richtlijnen van het RIVM naar de specifieke situatie van kinderopvang vertaald. 

In het Generiek Kader dat het RIVM heeft opgesteld worden de maatregelen van de Rijksoverheid en de adviezen van het OMT en het RIVM voor kinderopvang en onderwijs om de verspreiding van COVID-19 zoveel mogelijk te voorkomen, gebundeld. Het Generiek Kader biedt naast de richtlijnen die in het protocol Kinderopvang zijn opgenomen ook extra handvatten en adviezen om aan de maatregelen te voldoen. Ook staan in het Generiek Kader veel links naar de verschillende handleidingen en informatiepagina’s van het RIVM en de Rijksoverheid; een verzamelplaats van alle (hygiëne)maatregelen die genomen kunnen worden om de verspreiding van COVID-19 zoveel mogelijk te voorkomen. Een houder stelt op basis van dit protocol per locatie een specifieke uitwerking op, waarin zij de concrete maatregelen en acties voor de locaties beschrijven. Houders communiceren de maatregelen en acties naar medewerkers, ouders en waar mogelijk naar kinderen. Houders bespreken deze maatregelen waar vereist met de oudercommissie en personeelsvertegenwoording. Ook de aanpassingen worden gecommuniceerd.

Quarantainebeleid

Eén van de algemene maatregelen voor kinderen die door het RIVM is aangescherpt, is het bron- en contactonderzoek en het quarantainebeleid. Het RIVM heeft deze voor kinderen gelijkgesteld aan die voor volwassenen. Dit betekent concreet dat als een kind een nauw contact is van een positief getest persoon (dat wil zeggen dat het kind minimaal 15 minuten binnen 1,5 meter afstand van de besmette persoon is geweest, een zogenoemde categorie 2 in het bron- en contactonderzoek), het kind in thuisquarantaine gaat. In de kinderopvang kan dat betekenen dat als één medewerker of kind positief getest wordt, al snel alle kinderen van de groep of eventueel van meerdere groepen in thuisquarantaine moeten. Om zoveel mogelijk te voorkomen dat grote groepen kinderen in quarantaine moeten bij één positief geval op de locatie, heeft het RIVM in het Generiek Kader maatregelen opgenomen om het aantal contacten tussen kinderen op de opvang en school te beperken. De maatregelen in het Generiek Kader sluiten aan bij de basisregels die voor iedereen gelden. Kinderen hoeven geen afstand van elkaar te houden, maar door het contact tussen kinderen van verschillende groepen in te perken wordt voorkomen dat kinderen van meerdere groepen in thuisquarantaine moeten bij één positief geval op de locatie.

Voorrang bij testen op Covid-19 voor medewerkers in de kinderopvang

Zoals aangekondigd in de media heeft het kabinet besloten om ook medewerkers van de kinderopvang voorrang te geven bij het aanvragen van een Coronatest. Het doel hiervan is om de continuïteit van de kinderopvang zoveel als mogelijk te waarborgen. Binnenkort hebben medewerkers in de kinderopvang toegang tot de voorrangsprocedure voor het testen op het coronavirus. U wordt hierover de komende dagen nader geïnformeerd. 

De voorrangsprocedure is bedoeld voor de continuïteit van de kinderopvang. Deze wordt dus alleen ingezet bij medewerkers als dat nodig is om te voorkomen dat kinderen naar huis moeten worden gestuurd. De werkgever bepaalt wie er voor de voorrangsprocedure in aanmerking komt. Gastouders maken deze afweging zelf. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt op dit moment samen met de GGD’en en de brancheorganisaties de procedure verder uit, zodat de voorrang vanaf zo snel mogelijk operationeel is. De komende dagen volgt hierover nadere communicatie. 

Covid-sneltestmogelijkheden voor werkgevers

Naast de GGD-teststraten, werkt de overheid aan het vergroten van de mogelijkheden voor testcapaciteit op locatie bij organisaties waarbij thuiswerken onmogelijk is en er door afname van een antigeen(snel)test een veiligere werkomgeving te creëren is. Sinds 1 februari is een regeling opengesteld om werkgevers tegemoet te komen in de kosten van deze eigen snelteststraten.

Werkgevers kunnen een (eigen) bedrijfsarts of arbodienst verzoeken om de sneltesten uit te voeren. Bedrijfsartsen of arbodiensten kunnen vervolgens de kosten van het (in opdracht van de werkgever) afnemen en analyseren van de test bij werkenden (€ 61,06 excl. btw per test), in rekening brengen bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Zij moeten daarvoor een overeenkomst afsluiten met VWS, waarbij moet worden voldaan aan een aantal vakbekwaamheids-, kwaliteitseisen en verdere randvoorwaarden. De regeling heeft een looptijd van 6 maanden met een budget van ca. 550 mln euro. Verder is de mogelijkheid opgenomen om de regeling met nogmaals 6 maanden te verlengen. 

Meer informatie over de voorwaarden en hulp bij het opzetten van een eigen testfaciliteit is te vinden op www.werkgeverstesten.nl. Dit is een initiatief van VNO-NCW en MKB-nederland in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zie ook de handreiking die het RIVM heeft opgesteld voor testen binnen organisaties. Verder bieden de websites van de betrokken brancheorganisaties NVAB en OVAL meer informatie. Om aan te melden voor de regeling en voor meer informatie over de procedure zie het aanmelddocument van VWS.

Update tegemoetkoming voor doorbetalen facturen door ouders

De afgelopen periode is aan ouders gevraagd de reguliere facturen voor de eigen bijdrage door te blijven betalen, ook als zij geen gebruik konden maken van kinderopvang door de sluiting. Op die manier behouden ouders hun kinderopvangtoeslag en hun plek op de (buitenschoolse) opvang, en worden de kinderopvangorganisaties voorzien in de nodige (financiële) continuïteit inclusief de mogelijkheid om noodopvang te verzorgen. Ouders ontvangen van de overheid een tegemoetkoming voor deze kosten gedurende de hele sluitingsperiode. Ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen, worden ook tegemoetgekomen in de eigen bijdrage. 

Vanaf 8 februari kunnen de kinderdagopvang en gastouderopvang weer hun gebruikelijke diensten aanbieden. De tegemoetkoming die ouders krijgen voor het doorbetalen van facturen aan de kinderdagopvang en gastouderopvang, zal worden berekend over de periode 16 december tot 8 februari. 

De buitenschoolse opvang blijft nog gesloten (uitgezonderd noodopvang). Voor de buitenschoolse opvang vragen we ouders opnieuw om de facturen te blijven betalen tijdens de periode van sluiting. De tegemoetkoming die ouders ontvangen geldt voor de hele periode van sluiting. Op dit moment is de einddatum nog niet bekend. Meer informatie over de toekenning en de uitbetaling van de tegemoetkoming wordt de komende tijd bekend gemaakt op de website van de Rijksoverheid