child studying at the desk with the open book

Op 31 december 2022 eindigt de cao kinderopvang 2022. Vanaf 1 januari 2023 gaat de kinderopvangbranche een cao-loze periode in. Wat heeft dit voor gevolgen? En is dat geldend voor alle werknemers? We leggen het uit.

Einde looptijd cao

In de cao Kinderopvang is afgesproken dat deze eindigt door het verstrijken van de looptijd. Na het einde van de looptijd van de cao is er weer contractvrijheid tussen werknemers en werkgevers. Uiteraard binnen de regels van de wet. Er kunnen dus vanaf dat moment afspraken worden gemaakt die van de cao afwijken.

Dit is overigens niet het geval voor werkgevers die door lidmaatschap van een werkgeversorganisatie (BK en BMK) gebonden zijn en werkgevers die de werknemers middels een incorporatiebeding aan de cao binden. Bij nawerking blijven de oude bepalingen van kracht tot er een nieuwe cao is gesloten.

Voor de werknemers van werkgevers die lid zijn van BK of BMK verandert er feitelijk dus niet veel. De regels en salarissen (per 1-9-2022) blijven dan ook gelden. Voor werknemers van werkgevers die geen lid van BK of BMK zijn verandert er mogelijk beperkt iets.  Er is namelijk sprake van ‘nawerking’ van de cao kinderopvang 2022.

Bij nieuw af te sluiten contracten kan de werkgever dan op een aantal punten afwijken, zoals de proeftijd, of de uitbetaling van de bijdrage zorgverzekering.

Is de werkgever lid van de BVOK dan kan deze vanaf 1 januari 2023 de CAO MKMB 2023-2024 volgen.

Salarissen kinderopvang 2023

Voorlopig blijven dus de salarissen uit de cao kinderopvang 2022 gelden. Pas als er een cao kinderopvang 2023 is afgesloten tussen BK en BMK en een vakbond, zullen er nieuwe salarissen gaan gelden. In de meeste gevallen gaat dat dan met terugwerkende kracht per 1 januari 2023. Die cao geldt dan nog niet automatisch voor alle werkgevers.

Om deze voor de kinderopvangbranche te laten gelden, moet deze eerst Algemeen Verbindend Verklaard (AVV) worden. Pas dan is deze geldend voor alle werkgevers in de kinderopvang. Een AVV gaat overigens niet met terugwerkende kracht per 1 januari 2023 maar is pas van kracht op moment dat dit is opgenomen in de Staatscourant.

BK en BMK hebben overigens hun leden opgeroepen om bij de salarissen januari 2023 een voorschot (op de te verwachten loonstijgingen) uit te betalen bovenop de normale salarisbedragen (uit de cao kinderopvang 2022) .

Wettelijke basis

De arbeidsvoorwaarden staan dus vastgelegd in een arbeidsovereenkomst, bedrijfsreglement of cao. Daarnaast zijn er in Nederland een hoop wetten die bepalen wat jouw rechten en niet te vergeten plichten! zijn. Deze gelden voor iedereen. De wetten zijn eigenlijk de minimale basisregels, een cao mag niet strijdig zijn met de wet, maar mag zeker wel afwijken van de wet.

Met welke wetten je te maken tref je hieronder aan.

Benieuwd wat je nettoloon is in januari 2023 met huidig brutoloon ? Je kan het hier uitrekenen.