kennis

Nu er geen cao Kinderopvang is per 1 januari 2023 en BVOK niet werd toegelaten aan die onderhandelingstafel, heeft BVOK ervoor gekozen om haar eigen cao MKMB Kinderopvang open te breken en te verlengen tot 31 december 2024. Deze week is het onderhandelingsresultaat (zie verderop deze pagina) voorgelegd en leden hebben tijdens de Algemene Vergadering unaniem voor gestemd.

Doordat er vanaf 1 januari 2023 een CAO-loze periode in de kinderopvang is, kan vanaf die datum de CAO MKMB 2023-2024 gevolgd worden door leden van de BVOK.

2-jarige cao met 11% loonsverhoging

Medewerkers van BVOK-leden krijgen in 2 jaar wel een loonsverhoging van gemiddeld 11% namelijk: op 1-1-2023: eerst stijging van €115,- bruto per 1maand én een 1,25% verhoging (totaal ca. 5,75%). Op .1-1-2024 stijging van loonschalen met 3% en Op 1-5-2024 nog eens 1,5%

Ook wordt in 2024 de eindejaarsuitkering verhoogd van 3% naar maximaal 4%

Door deze loonsverhogingen en de verlaging van de belastingschalen en de compensatie van de energietarieven door de overheid, blijft de koopkracht redelijk in stand. De nettolonen stijgen per 1 januari vermoedelijk met 6 tot 8%, naast de compensatie

Medewerkers verbinden

Een van de doelen in de cao MKMB Kinderopvang is het motiveren van medewerkers om zich te binden aan de kinderopvangorganisatie. De minister heeft hier duidelijk een verantwoordelijkheid gelegd bij de werkgevers en BVOK heeft dit namens de werkgevers toegepast in haar cao. 

Zo gaat zij de 40-urige werkweek weer invoeren waardoor de verdiencapaciteit van medewerkers in de kinderopvang wordt vergroot en de mogelijkheid om meer te werken – uiteraard op vrijwillige basis- wordt vereenvoudigd. De eindejaarsuitkering wordt verhoogd naar 4 % en wordt gekoppeld aan een resultaatafhankelijke beloning die werkgevers samen met hun OR of PVT vorm kunnen geven. Ook is er meer ruimte voor het toepassen van functiedifferentiatie en het versoepelen van de diploma eisen waardoor een grotere doelgroep weer beschikbaar komt voor de kinderopvang. 

ZZP-ers

De minister is binnen haar mogelijkheden heel goed bezig met het onderzoeken van de mogelijkheden om de inzet van ZZP-ers te beperken. BVOK heeft hier haar verantwoordelijkheid ook ingenomen. In de cao MKMB Kinderopvang worden aanvullende (diploma) eisen gesteld aan het mogen inzetten van een ZZP-er. Zo moet een ZZP-er in bezit zijn van EHBO/BHV, stagebegeleiding, taaltoets, indien noodzakelijk babyspecialisatie en VVE. Ook is er in de cao – conform de uitgangspunten van de SER en de ACM- een minimum uurtarief van € 30,00 en maximum uurtarief van € 45,00 (globaal 5 x het fiscaal uurtarief) afgesproken.  (opmerking redactie : Dit is toch bijzonder te noemen. Een functie als pedagogisch medewerker kan niet door een zzp’er worden uitgevoerd vanwege de wetgeving en zal vanaf 2025 helemaal zijn uitgesloten, zie Einde van zzp in de kinderopvang in zicht, er wordt dus iets gereguleerd wat feitelijk niet mag)

Rust in de sector

BVOK streeft naar rust in de sector. Zij hoopt met een twee jarige cao duidelijkheid te kunnen geven aan ondernemers en werknemers. Daarnaast zal zij de samenwerking blijven opzoeken met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de andere brancheorganisaties. 

Onderhandelaarsresultaat cao MKMB Kinderopvang

Partijen betrokken bij de cao MKMB Kinderopvang hebben na ampel overleg (vanaf begin september 2022 tot heden) de cao ingrijpend gemoderniseerd en verbeterd waaronder:

1. Looptijd en beloningscomponenten

1.1. Looptijd verlengen

De cao wordt tussentijds verlengd met 1 jaar en daarom is de resterende looptijd 24 maanden, van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2024.

1.2. Salarisverhoging met sociale impact

 • Op 1 januari 2023 stijgen de salarissen eerst met € 115,- bruto per maand (vergelijkbaar met 4,5%) en vervolgens met 1,25% (totaal ca 5,75%).
 • Door de stijging van het wettelijk minimum loon, stijgen de onderste loonschalen meer dan bovenstaande en zijn deze schalen aangepast zodanig dat ze een positieve invloed heeft op de sociale impact voor deze doelgroep.
 • Op 1 januari 2024 stijgen de salarissen met 3% en
 • Op 1 mei 2024 stijgen de salarissen nog eens met 1,5%

1.3. Eindejaarsuitkering verruimen

De eindejaarsuitkering die in december van elk kalenderjaar wordt uitbetaald wordt verhoogd met 1% vanaf 1 januari 2024 en komt op maximaal 4%.

Organisaties kunnen vanaf 2024 SMART-afspraken maken met de OR, PVT of personeels-vergadering en zo een resultaatafhankelijke beloning invoeren. Indien organisaties daarvan afzien, dan betalen zij de 4% geheel uit in december van het betreffende jaar.

1.4 Reiskosten verhogen

De kilometervergoeding in de standaardregeling reiskosten woon-werkverkeer, indien de organisatie geen ondernemingsregeling heeft vastgesteld, wordt per 1 januari 2023 verhoogd naar 21 cent per kilometer; de overige voorwaarden wijzigen niet.

1.5. Gratificatie invoeren

Vanaf 2023 wordt de mogelijkheid ingevoerd om een gratificatie op ondernemingsniveau in te voeren voor een deel van de medewerkers of voor alle medewerkers. Het betreft een incidentele regeling en medewerkers kunnen er geen rechten in de toekomst aan ontlenen. Ook kan de gratificatie afhankelijk worden gesteld van criteria al dan niet na overleg met ondernemingsraad, PVT of personeelsvergadering.

2. Functiedifferentiatie en instroom/doorstroom

2.1. functiedifferentiatie bevorderen

Er zijn veel functies in de cao, maar die gelden voor 20% van de medewerkers en niet of nauwelijks voor de meest voorkomende functie, de Pedagogisch Medewerker (PM).

In de cao komt meer differentiatie, zodat medewerkers meer mogelijkheden ervaren in doorgroei, waarbij naast de huidige PM’er (medior), aandacht komt voor

 • een junior functie. Die zit qua inschaling op de PM i.o. (BBL) en geldt ook voor startende PM’er zoals ervaren groepshulpen (als 3de PM op een babygroep), Anders Gekwalificeerden op de BSO (als 3de PM’er op de BSO), e.d. (zie ook 2.2).

Speciale aandacht is er voor opleiding (pedagogische modules) in het 1ste jaar Ook de pedagogische coaches worden dan extra ingezet in de begeleiding.

 • een senior functie, zoals leermeester, activiteitenbegeleider of Team Assistent. De inschaling loopt tot 2 periodieken boven de standaard (medior) PM-functie.

Onderhandelaarsresultaat cao MKMB Kinderopvang 2023 – 2024 definitief

2.2. instroom en doorstroom verhogen

Cao partijen spannen zich in om de instroom te bevorderen door een aantal ingrijpende maatregelen; in 2025 zijn er voldoende medewerkers als ‘Gratis Kinderopvang’ start:

 • diploma aanpassingen van 2018 worden voor een belangrijk gedeelte terug gedraaid, zodat medewerkers meer mogelijkheden hebben om op KDV én BSO te werken, zeker voor oude opleidingen en voor medewerkers met veel ervaring.
 • Groepshulpen met ervaring kunnen worden ingezet als derde (junior) PM’er op een babygroep, waardoor er een optimale samenwerking ontstaat en minder verschillende gezichten. De pedagogische coaches zorgen voor extra ondersteuning in de beginfase en groepshulpen krijgen een jaar de tijd om zich de werkzaamheden eigen te maken én ‘n terugkeergarantie naar de oude baan! Pilots starten in 2023, invoering in 2024.
 • Anders Gekwalificeerden (AG) op de BSO met niveau 3 of met niveau 2 (met 5 jaar andere werkervaring) mogen als 3de PM’er op de BSO staan. De organisatie moet aantoonbaar aandacht hebben voor de toegevoegde waarde die de AG meebrengt, zorgen voor een adequate inwerkperiode en voldoende begeleiding en training. In het eerste jaar begeleidt de pedagogische coach de AG extra en krijgt de AG pedagogische modules aangeboden i.v.m. voldoende kennis op dat vlak. Ook hier starten pilots in 2023 zodat invoering in de cao per 2024 gerealiseerd wordt.
 • Partijen gaan bevorderen dat het gelijkstellingsverzoek kosteloos wordt voor medewerkers, de aanvraag sneller in behandeling wordt genomen en beantwoord, beargumenteerd bij afwijzing met meer mogelijkheid voor beroep en toelichting.

3. Werkdruk en ziekteverzuim

3.1 werkdruk verminderen

Partijen gaan zich actief inspannen om administratieve regeldruk door GGD-eisen en cao-eisen te verminderen. Dit betreft o.a.

 • Eisen op het gebied van 3-uursregeling minder stringent maken
 • Vaste gezichtencriterium versoepelen o.a. door “ziek en piek”-regeling, waarbij meer afwijkingsmogelijkheden bij ziekte, verlof en opleiding mogelijk wordt.
 • Beroepskracht-Kind-ratio invoeren op locatieniveau in eerste instantie voor de BSO met een eenvoudige BKR (1 op 10, 1 op 11 en/of 1 op 12) afh. van leeftijd.
 • Op eenvoudige wijze BSO-locaties kunnen samen voegen en/of clusteren bij vakantie, rustige dagen (woensdag en vrijdag) en bij activiteiten, daarbij moet de kwaliteit zo veel mogelijk geborgd worden door eenvoudige maatregelen.
 • Meer mogelijkheden voor organisaties om na overleg met OR, PVT of personeels-vergadering zaken op te lossen op een zo eenvoudig mogelijke manier (denk aan Arbo zaken, roostering, vakantieregelingen, etc.), passend bij de organisatie.

3.2 ziekteverzuim reduceren

Partijen constateren dat het hoge ziekteverzuim in onze sector één van de oorzaken van toenemende werkdruk is. Daarom gaan ze de regeling voor arbeidsongeschiktheid veranderen. De mogelijkheid van de wachtdag bij herhaalde ziekmelding komt te vervallen. De loondoorbetalingsregeling wordt zo aangepast dat er een win-win ontstaat.

Maand 01 t/m 061ste maand100% en 2de t/m 6de maand wordt 95%
Maand 07 t/m 12wordt90 %
Maand 13 t/m 18wordt80 %
Maand 19 t/m 2419de t/m 23ste maand 75 % en 24ste maand wordt dan 70%

De regels bij gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid worden hierop vernieuwd.

Partijen beogen spoedige re-integratie binnen de functie en erbuiten te bevorderen.

Onderhandelaarsresultaat cao MKMB Kinderopvang 2023 – 2024 definitief

4. Toekomst, ZZP en Diversen

4.1 Toekomst

In 2022 is er meerdere keren geprobeerd om aan te sluiten bij de cao Kinderopvang, doch toestemming om aan te sluiten bij de cao onderhandelingen is steeds geweigerd door partijen betrokken bij die cao om steeds weer andere redenen. Het zou beter zijn om gezamenlijk te werken aan 1 cao die werkbaar is voor iedereen.

Ook in de toekomst sluiten wij samenwerking met de andere brancheorganisatie(s) en vakbond(en) niet uit, maar daarbij moet sprake zijn van gelijkwaardigheid en de inbreng en expertise vanuit deze cao met de sector moet dan wel serieus genomen worden.

Ook buiten cao onderhandelingen is het goed om overleg te hebben over pilots, diploma eisen en alles wat op arbeidsvoorwaarden gebied speelt.

Tevens kan in het Fonds Collectieve belangen (FCB) worden samen gewerkt en bestuurlijke betrokkenheid daartoe zal in 2023 overwogen worden.

4.2. ZZP’er als PM’er

Er zijn vele onderwerpen die spelen op arbeidsmarkt gebied. Daarvan heeft afgelopen jaar de discussie over de rol van ZZP’ers als Pedagogisch Medewerker een prominente rol gespeeld. Na diverse discussies in allerlei gremia hebben partijen besloten om eisen aan ZZP’ers -uitsluitend in de rol van Pedagogisch Medewerker als collega op de groep- te stellen die misbruik van de ZZP’er voorkomen. Daarnaast is een evenwichtige balans tussen flexibele inzet en werkdrukreductie bij de overige collega’s noodzakelijk.

Eisen aan de ZZP’er als PM’er op de groep:

 • Voldoet volledig aan de functie eisen van een (medior) PM of een senior PM.
 • Heeft certificaten op gebied van EHBO en BHV gehaald en tijdig verlengd.
 • Heeft training als stagebegeleider succesvol afgerond; kan stagiaires begeleiden.
 • Voldoet aan de eisen van taaltoets en -indien noodzakelijk- van babytraining.
 • Heeft opleiding t.a.v. relevante (V)VE-eisen gevolgd en ervaring op dat gebied.
 • Werkgevers kunnen aanvullende eisen stellen op het gebied van protocollen e.d. Op deze manier leidt inzet van een ZZP’er als PM’er niet tot kwaliteitsverlies ondanks dat deze ZZP’er de organisatie (nog) niet zo goed kent.

Daarnaast stellen we minimum en maximum tarieven aan de inzet van de ZZP’er als PM:

 • Minimum tarief in 2023 is conform de adviezen van de SER € 30,00 per uur
 • Maximum tarief in 2023 is € 45,00 per uur
 • De werkgever neemt daarbij de leeftijd en de ervaring mee in de beoordeling.

4.3. Diversen

Partijen betrokken bij deze cao vinden continuïteit en kwaliteit belangrijk in de sector en hebben daarom een aantal maatregelen die dit bevorderen:

 • De Eindejaarsuitkering wordt bij tussentijdse uitdiensttreding niet uitgekeerd, tenzij de organisatie daaromtrent afspraken maakt met OR, PVT of ‘t personeel.
 • Een contract voor bepaalde tijd kan zonder tussentijdse opzegmogelijkheid voor zowel de organisatie als de medewerker zijn.
 • Een BBL’er kan vanaf het moment dat ze formatief inzetbaar is als Vaste Gezicht gelden en geldt dan als een reguliere PM’er, bij voorkeur op 1 vaste groep
 • Ook stimuleert de organisatie de Anders Gekwalificeerde PM’er uit de BSO om via BBL een beroepsopleiding te doen om door te stromen tot volwaardig PM’er.
 • De organisatie kan medewerkers bij niet-groepsgebonden werk faciliteren.

Een 40-urige werkweek kan op organisatie niveau worden ingevoerd, waarbij de medewerker hetzelfde aantal uren kan blijven werken, meer kan alleen in overleg.

De teksten worden conform bovenstaande aangepast en verder gemoderniseerd.

 cao MKMB Kinderopvang (36 u)

volgnr1-1-20231-1-20241-5-2024
1193519932023
2196520242054
3200020602091
4204421052137
5209821612193
6215122162249
7220322692303
8226223302365
9232123912427
10237624472484
11243725102548
12250025752614
13256226392679
14262527042745
15269427752817
16276128442887
17282929142958
18289829853030
19296930583104
20304431353182
21311932133261
22319332893338
23327333713422
24335434553507
25343435373590
26351936253679
27360737153771
28369538063863
29378639003959
30387739934053
31397140904151
32406841904253
33416542904354
34426143894455
35436544964563
36446746014670
37457447114782
38468348234895
39479749415015
40491150585134
41502551765254
42514152955374
43526054185499
44538355445627
45550856735758
46563558045891
47576759406029
48590260796170
49604062216314
50617963646459
51631965096607
52646266566756
53660868066908
54675569587062
55691271197226
56707072827391
57722874457557
58739176137727
59755577827899
60772679588077
61789881358257
62807283148439
63824984968623
64843186848814

 cao MKMB Kinderopvang (40 u)

Volgnr1-1-20231-1-20241-5-2024
1215022152248
2218322492283
3222222892323
4227123392374
5233124012437
6239024622499
7244825212559
8251325892628
9257926562696
10264027192760
11270827892831
12277828612904
13284729322976
14291730043049
15299330833129
16306831603207
17314332383287
18322033173367
19329933983449
20338234843536
21346635703624
22354836543709
23363737463802
24372738383896
25381639303989
26391040274087
27400841284190
28410642294292
29420743334398
30430844374504
31441245454613
32452046564726
33462847674839
34473448764949
35485049965071
36496351125189
37508252355314
38520353595439
39533054905572
40545756205704
41558357515837
42571258845972
43584460206110
44598161616253
45612063046399
46626164496546
47640866006699
48655867556856
49671169127016
50686670727178
51702172327340
52718073957506
53734275627675
54750677317847
55768079108029
56785680918212
57803182728396
58821284598586
59839486468776
60858488428975
61877690399175
62896992389377
63916694419583
64936896499794