Algemeen Verbindend Verklaring

Cao-partijen, die een bedrijfstak-cao hebben afgesloten kunnen een verzoek indienen om bepalingen van hun cao algemeen verbindend te laten verklaren. Door algemeen verbindend verklaring (avv) van cao-bepalingen, gaan deze in beginsel gelden voor alle werkgevers en werknemers, die vallen onder de werkingssfeer van de betreffende cao.

Verzoek om avv #

Een verzoek om avv dient te voldoen aan de noodzakelijke vormvereisten, pas daarna kan het verzoek om avv in behandeling genomen worden. Ook moet de cao eerst zijn aangemeld en een kvo zijn verzonden. Ter controle van de (vorm)vereis en waaraan het avv-verzoek moet voldoen zijn een groot aantal checklists ontwikkeld zoals checklist avv, checklist fondsen, checklist vormvereisten representativiteitsgegevens en de toelichting representativiteitsgegevens.

Meerderheidsvereiste #

Eén van de vereisten voor avv is het zgn. meerderheidsvereiste. De cao-bepalingen waarop het verzoek tot avv betrekking heeft moeten reeds gelden zijn voor een belangrijke meer­derheid van de in de bedrijfstakwerkzame personen. Bij een meerderheid beneden 55 procent vindt avv niet plaats, tenzij er naar het oordeel van de Minister sprake is van bijzondere omstandigheden. Wij raden u aan om gebruik te maken van de onderstaande hulpmiddelen en praktische handreikingen over verschillende onderwerpen zoals medische keuringen en automatische incasso bepalingen in fondsen, voordat u een avv-verzoek indient. Indien het avv-verzoek niet aan de vormvereisten of inhoudelijke vereisten voldoet, wordt het verzoek opgeschort totdat het probleem is opgelost.

Renvooi #

Bepalingen die u buiten het avv-verzoek wenst te houden, kunt u revooieren. De wijze waarop u renvooi in de cao-tekst kunt doorvoeren is te vinden in de handleiding van de opmaak van digitale cao-tekst in het kader van een avv-verzoek.

Voordat de CAO algemeen verbindend wordt verklaard vindt er een tervisielegging plaats.