Verlenging AVV

Als in de cao zelf niet uitdrukkelijk is bepaald dat deze (van rechtswege) op het overeengekomen tijdstip eindigt of wanneer de cao (bij gebreke van een dergelijke cao-afspraak) niet (tijdig) is opgezegd, wordt deze (telkens) van rechtswege met de oorspronkelijk overeengekomen termijn maar voor ten hoogste voor een jaar verlengd. In dat geval kunt u het avv-besluit tijdelijk en eenmalig verlengen voor de duur van de verlengde cao met een maximum van een jaar. Maakt u daarvoor gebruik van de praktische handreiking verlenging avv-besluit en de checklist verlenging avv-besluit. Dit verzoek dient tenminste 1 maand voor het einde van de avv-periode door alle bij de cao betrokken partijen te worden ingediend.


U kunt voor het indienen van een avv-verzoek gebruik maken van het digitale webformulier verlenging avv-besluit.

#

Duidelijke informatie over de Kinderopvang